Search result for

การสรุป

(50 entries)
(0.066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสรุป-, *การสรุป*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conclusion of lawการสรุปตามข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusion of factการสรุปตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Case Report Reviewการสรุปรายงานเฉพาะกรณี [การแพทย์]
Conclusionการสรุป,สรุปปัญหา,การสรุปผล [การแพทย์]
Conclusion, Statisticalการสรุปเชิงสถิติ [การแพทย์]
conclusionการสรุปผลจากการทดลอง, คำตอบของปัญหา คำอธิบาย หรือความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนำเสนอแก่สาธารณะ โดยต้องจัดทำข้อมูล และรูปแบบนำเสนอ เพื่ออธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจในแนวคิด กระบวนการและผลของงานนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Managerial Conclusionการสรุปเชิงบริหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At the conclusion of a deal,ในการสรุปของข้อตกลง Chuck in Real Life (2008)
Did you want to discuss the pageant, is that why I'm here, or is this what you wanted to discuss?ใช่ที่คุณต้องการสรุปเรื่องงานประกวด,ที่ทำให้ผมต้องมาที่นี่ หรือว่าเป็นเพราะต้องการหาข้อสรุปเรื่องนี้? Doubt (2008)
I'm not jumping to any conclusions, but her voice sounded fine.ฉันไม่ได้กระโดดข้ามในการสรุป, แต่เสียงของเธอดูปกติ The Fourth Kind (2009)
Briefing in five.ทำการสรุปผลภายใน 5 นาที Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Hey. The briefing is about to start.เฮ้, การสรุปจะเริ่มแล้ว Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I'm afraid the time that I've allotted for this briefing is now up.เวลาที่ฉันให้เพื่อการสรุปนี้ หมดแล้ว Earth (2009)
And that concludes our co-op business at this timeและนั่นก็เป็นการสรุปของวันนี้ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Hypothetically speaking, if allowed, how would you make things right?คุณจะทำเรื่องให้มันถูกต้อง ได้อย่างไร? อืม หลอกตัวเองมากขึ้น แน่ล่ะ การสรุปใน2-3ปีผ่านมา หมดไปกับการค้นหาจิตวิญญาณ Family Ties (2009)
these kids you deduced to-- have you looked at their files?เด็กพวกนี้ ที่คุณทำการสรุปอยู่... คุณได้ดูแฟ้มพวกนี้บ้างมั๊ย Cradle to Grave (2009)
I'll need to brief whoever does end up spying on him.ข้าต้องการสรุปว่าใครสักคน จะเป็นคนสะกดรอยเขา Senate Spy (2009)
Contact the Outer Rim command. We're ready for our briefing.ติดต่อศูนย์บัญชาการขอบนอก เราพร้อมแล้วสำหรับการสรุปภารกิจ Landing at Point Rain (2009)
In my briefing.ในการสรุปภารกิจของข้า Weapons Factory (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสรุปผล[n. exp.] (kān sarup phon) EN: summarizing   

English-Thai: Longdo Dictionary
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
definitiveness[N] การสรุปขั้นสุดท้าย, See also: การตัดสินใจขั้นเด็ดขาด, การไม่ยอมเปลี่ยนแปลง, Syn. finality
epitome[N] การสรุป (คำทางการ), See also: การสรุปใจความสำคัญ
induction[N] อุปนัย (ทางตรรกวิทยา), See also: การสรุปจากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
recapitulation[N] การสรุป, Syn. summarize, reiterate
summation[N] การสรุปความ, Syn. summary
upshot[N] การสรุป, Syn. conclusion
windup[N] การสรุป, See also: การสิ้นสุด, การจบสิ้น, Syn. closing, conclusion, end, Ant. beginning, start

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apercu(อะเพอซี') n., (pl. -cus) fr. การมองแวบเดียว, ความเข้าใจลึกซึ้ง, การสรุป
completion(คัมพลี'เชิน) n. การทำให้สมบูรณ์,การทำให้เสร็จ,การสำเร็จลุล่วง,การสรุป,การส่งลูกฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. fulfillment,attainment
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
final(ไฟ'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ
finality(ไฟแนล'ลิที) n. วาระสุดท้าย,สุดท้าย,ที่สุด,ตอนจบ,การสรุป,ความเด็ดขาด,สิ่งสุดท้าย
finis(ฟิน'นิส,ฟีนี',ไฟ'นิส) n. สุดท้าย,ตอนจบ,การสรุป, Syn. end
inference(อิน'เฟเรินซฺ) n. การอนุมาน,การสรุป,สิ่งที่ส่อให้เห็น,ข้อสรุป,ข้อวินิจฉัย, Syn. conclusion,deduction
inferential(อิน'ฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับการอนุมาน,เกี่ยวกับการสรุป,เกี่ยวกับการชี้ให้เห็น
minute(มิน'นิท) n. นาที,ระยะเวลาอันสั้น,การสรุป,บันทึกความจำ, adj. ซึ่งเตรียมขึ้นอย่างรวดเร็ว,ซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ,เล็กมาก,เล็กน้อยมาก,ไม่สำคัญ,สำคัญเล็กน้อย,เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว vt. จับเวลาเป็นนาที,บันทึกเป็นนาที, See also: minuteness n. minu
premise(เพรม'มิส) n. หลักฐาน,ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน, See also: premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง,สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า,อ้างหลักฐาน,บรรยาย,เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน, Syn. assumption

English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
brevity(n) ความสั้น,การรวบรัด,การสรุป,การย่อความ
epitome(n) ข้อสรุป,การสรุปความ,เรื่องย่อ,ภาพย่อ
finality(n) วาระสุดท้าย,การสิ้นสุด,ขั้นสุดท้าย,การสรุป
illative(adj) ที่เป็นผลลัพธ์,เกี่ยวกับการสรุป
inference(n) การลงความเห็น,การวินิจฉัย,การสรุป,การอนุมาน,การแสดง
peroration(n) การสรุปความ,การสาธยาย,บทสรุป
precis(n) การย่อความ,การสรุปความ,สาระสำคัญ
recapitulation(n) การสรุปความ,การบรรยาสรุป,เรื่องย่อ,การกล่าวซ้ำ,การย้ำ
reduction(n) การตัด,การบั่นทอน,การลด,การทอน,การสรุป,การย่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
summarizationการสรุป การให้ข้อสรุป
See also: S. brief, conclusion,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top