ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความมั่นใจ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความมั่นใจ-, *ความมั่นใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมั่นใจ[N] confidence, See also: trustworthiness, trust, reliance, Syn. ความเชื่อมั่น, ความแน่ใจ, Ant. ความลังเล, ความสงสัย, Example: เขามีความมั่นใจที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ทันเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know you did not leave me because you lost confidence.เพราะคุณสูญเสียความมั่นใจ The Old Man and the Sea (1958)
Very well, Manolin. I feel confident today.ได้เป็นอย่างดี แมโนลิน ฉัน รู้สึกมีความมั่นใจในวันนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Then, to give himself more confidence... ... he remembered the time in the tavern at Casablanca... ... when he played the hand game with a Negro from Cienfuegos... ... who was the strongest man on the docks.จากนั้นจะให้ตัวเองความมั่นใจ มากขึ้น เขาจำได้ว่าเวลาในโรงเตี๊ยม ที่คาซาบลังกาเมื่อเขาเล่นเกม มือ The Old Man and the Sea (1958)
Our one hope is to build this man up. I've got to give him confidence.ความหวังเดียวที่จะช่วยหมอนี่ได้ ผมต้องสร้างความมั่นใจให้เขา Airplane! (1980)
If you do what I tell you when I tell you, there's no reason you should lack confidence in your chances of coming out alive and in one piece.ถ้าคุณทำสิ่งที่ผมบอกคุณเวลาผมบอกคุณ ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องขาดความมั่นใจใน โอกาสของคุณที่จะรอดชีวิต ออกมาอย่างปลอดภัย Airplane! (1980)
I assure you, Dr Brody. Dr Jones.ผมให้ความมั่นใจกับคุณ, ดร.โบรดี้. ดร.โจนส์. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
But she decided to test some powder of life she'd bought from a magician.แต่เธอจะใ้ช้ผงสร้างชีวิต ที่ซื้อมาจากนักมายากลเพื่อความมั่นใจ Return to Oz (1985)
Ever since Prince Humperdinck fired him, his confidence is shattered.หลังจากเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ไล่เขาออก ... ความมั่นใจเขาก็หายไปหมด The Princess Bride (1987)
Way to get confident is to learn one thing at a time.ทางเดียวที่จะสร้างความมั่นใจก็คือ เรียนไปทีละขั้น. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Soldiers must now ensure all departures, in addition to their other duties.ทหารต้องสร้างความมั่นใจ ว่าทุกคนออกไปได้ เป็นหน้าที่เสริมอีกด้วย Wild Reeds (1994)
Well, he's certainly stripping it with great confidence.ดูเขาก็ทำด้วยความมั่นใจนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ Good Will Hunting (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมั่นใจ[n.] (khwāmmanjai) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance   FR: assurance [f] ; confiance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belief[N] ความมั่นใจ, See also: ความศรัทธา, Syn. confidence
certitude[N] ความมั่นใจ, Syn. certainty
cockiness[N] ความโอหัง, See also: ความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนดูก้าวร้าว
reliance[N] ความมั่นใจ, Syn. confidence, faith
securement[N] ความปลอดภัย, See also: ความมั่นใจได้, การป้องกันได้
security[N] ความมั่นคง, See also: ความมั่นใจ, ความไร้กังวล, Syn. stability, assurance, surety, confidence
self-confidence[N] ความเชื่อมั่นในตนเอง, See also: ความมั่นใจในตนเอง, ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน, Syn. daring, independence, self-assurance, self-respect, self-esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ,ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest,affirm,swear)
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
flux(ฟลัคซฺ) n. ท้องร่วง,โรคบิด,การไหล,การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,การขาดความมั่นใจ,ความหวั่นไหว vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เป็นของเหลว,ถ่าย,ระบาย vi. ละลายไหล, Syn. change
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Confidenceความมั่นใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自信[じしん, jishin] (n) ความมั่นใจในตนเอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Selbstvertrauen(n) |das, nur Sg.| ความมั่นใจในตนเอง เช่น Sie werden Deutsch bald mit Selbstvertrauen sprechen. คุณจะพูดภาษาเยอรมันด้วยความมั่นใจในเร็วๆ นี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top