Search result for

การตัดสินใจ

(64 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตัดสินใจ-, *การตัดสินใจ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unstructured decisionการตัดสินใจไร้โครงสร้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuzzy decision makingการตัดสินใจแบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Decision makingการตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Decision making in chilerenการตัดสินใจในเด็ก [TU Subject Heading]
Group decision makingการตัดสินใจโดยกลุ่ม [TU Subject Heading]
Statistical decisionการตัดสินใจทางสถิติ [TU Subject Heading]
Decisionการตัดสินใจ [การแพทย์]
Decision Making by Researchการตัดสินใจโดยอาศัยการวิจัย [การแพทย์]
Decision Making, Intuitiveการตัดสินใจโดยอาศัยการเรียนรู้ [การแพทย์]
Decision Making, Professionalการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด [การแพทย์]
Determinationการตัดสินใจ,การตรวจหา,การตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The decision was his.การตัดสินใจนี้มันเป็นของเขา Chuck in Real Life (2008)
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ Odyssey (2008)
Money is always a calculated decision.การใช้เงินต้องมีการคำนวนที่ดีในการตัดสินใจ Adverse Events (2008)
Decisions are never made in a vacuum.การตัดสินใจที่ดีทำไม่ได้ ภายใต้แรงกดดัน Joy (2008)
Just like your decision to make her miserable.เหมือนการตัดสินใจของนาย ที่ทำให้เธอเป็นทุกข์ Joy (2008)
It's my medical opinion.เป็นการตัดสินใจทางการแพทย์ Joy (2008)
It's a decision that changes everything.เป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนทุกๆสิ่ง Joy (2008)
But your decision to stick it to the man clearly inspired Oliver Twist.แต่การตัดสินใจคุณ ทำให้คุณโตเป็นผู้ใหญ่ แรงบันดาลในจาก "โอลิเวอร์ทวิส" Emancipation (2008)
The decisions were yours.การตัดสินใจเป็นของคุณ Emancipation (2008)
It's not a reaction. It's a decision.มันไม่ใช่ปฏิกิริยา มันเป็นการตัดสินใจ Dying Changes Everything (2008)
You could ask House to be a grown-up and respect my decision.คุณน่าจะลองขอให้เฮ้าส์รู้จักโตซะที และเคารพในการตัดสินใจของผม Dying Changes Everything (2008)
I respect things that deserve respect. This decision, on the other hand, is a dog wearing a cape!ผมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ แต่การตัดสินใจครั้งนี้ พูดอีกอย่า่งหนึ่ง Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตัดสินใจ[n.] (kān tatsinjai) EN: decision ; decision-making ; decision making ; making a decision   FR: décision [f]
การตัดสินใจซื้อ[n. exp.] (kān tatsinjai seū) EN: purchase decision   
การตัดสินใจทางการเงิน[n. exp.] (kān tatsinjai thāng kānngoen) EN: financing decision ; financial decision   
การตัดสินใจรายวัน[n. exp.] (kān tatsinjai rāiwan) EN: day-to-day decisions   
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān tatsinjai choēng konlayut) EN: strategic decision   
การตัดสินใจโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān tatsinjai dōi sīeng khāngmāk) EN: majority decision   

English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eleventh-hour decision[IDM] การตัดสินใจในนาทีสุดท้าย
decision[N] การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจ, การกำหนด, การสรุป, Syn. detemination
definitiveness[N] การสรุปขั้นสุดท้าย, See also: การตัดสินใจขั้นเด็ดขาด, การไม่ยอมเปลี่ยนแปลง, Syn. finality
determination[N] การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจ, การลงความเห็น, การสรุป, Syn. judgement, conclusion
discernment[N] ความสามารถในการตัดสินดี, See also: การตัดสินใจดี, Syn. judgement, volition, will, taste, Ant. blindness, obtuseness
discretion[N] การตัดสินใจดี, See also: ความรอบคอบ, การใช้ดุลยพินิจ, Syn. prudence, foresight, Ant. imprudence
judgement[N] การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. discretion, determination
judgment[N] การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. judgement, discretion, determination
misjudgment[N] การตัดสินใจผิด, See also: การเข้าใจผิด, Syn. distortion, misinterpretation, misconception
oscillation[N] การลังเล, See also: การตัดสินใจไม่ได้, Syn. hesitancy, faltering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
cio(ซีไอโอ) ย่อมาจาก chief information officer หรือประธานฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่, Syn. resolve
hamartian. ความผิดพลาดในการตัดสินใจ
initiative(อินิช'ชิเอทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การริเริ่ม,การนำเข้า,การตัดสินใจของตนเอง.
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
resolve(รีซอลว') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,มีมติ,แยกออก,แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่,มต', Syn. determine
self-determinationn. การตัดสินใจ,การตกลงใจด้วย ตนเอง,ลัทธิของประชาชนในการตัดสินใจเองว่าจะให้มีการปกครอง ในรูปใด., See also: self-determined adj. self-determining adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
conclusion(n) การจบ,การตัดสินใจ,ข้อยุติ
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
SELF-self-determination(n) การตัดสินใจเอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decision-making (n) การตัดสินใจ
dicision (n vi ) การตัดสินใจ,คำพิพากษา,การตัดสินใจ, สิ่งที่ได้ตัดสินใจ, ข้อตกลงใจ, ญัตติ, ความแน่วแน่ VT. ตัดสินใจ
rapse of reason (phrase slang ) การตัดสินใจผิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
決意[けつい, ketsui] (n) การตัดสินใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
判断[はんだん, handan] (n vi vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決意[けつい, ketsui] Thai: การตัดสินใจแน่วแน่

German-Thai: Longdo Dictionary
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top