Search result for

ความลังเล

   
33 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความลังเล-, *ความลังเล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความลังเล[N] indecision, See also: vacillation, waver, uncertainty, Syn. ความลังเลใจ, ความโลเล, Ant. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่, Example: ประชาชนเกิดความลังเลและเสื่อมความนิยมในระบอบการปกครอง
ความลังเลใจ[N] hesitation, See also: indecision, qualm, scruple, misgiving, Syn. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ, Ant. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่, Example: เงื่อนไขทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยทำให้นักลงทุนต่างประเทศมีความลังเลใจที่จะลงทุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here we have our quandary.ที่นี่เรามีความลังเลใจของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
"The wizard, sensing your apprehension, unleashes a fatal bolt from the ice sceptre."โจชัว บาสกิ้น ความลังเลของเจ้าส่งผลร้าย Big (1988)
Although I haven't lived my life since then without indecision, that goal I decided upon that day still hasn't changed.แม้ว่าฉันจะไม่ได้ใช้ชีวิตของฉันตั้งแต่ตอนนั้น ที่ฉันตัดสินใจโดยปราศจากความลังเลใจ จุดหมายนั่นที่ฉันตัดสินใจในวันนั้น มันยังคงไม่เปลี่ยนไป Hoshi no koe (2002)
Because of hesitation, no, going around in circles, he let one chance after another slip by.ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเปลี่ยนแปลงอดีต เพราะความลังเลและวกไปวนมาอยู่ที่เดิม แล้วเขาก็ได้ปล่อยโอกาสนั้นหลุดลอยไป Operation Proposal (2007)
Starting a business without much aim, but coincidentally earning a lot of money because it was the IT industry, and then I did a lot of things, I wanted to do.ผมเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง โดยไม่มีความลังเลใดๆ และผมไม่มีสิ่งที่ผมต้องการทำ Postman to Heaven (2009)
To mend those who are broken to make strong the weak and, without hesitation vanquish the evil.เพื่อโอบอุ้มผู้ถูกทำลาย ...เปลี่ยนผู้อ่อนแอให้แข็งแกร่ง... ...และปราศจากความลังเลใจ... Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Exactly, she was absolutely reeking of alcohol, and yet, there was no oscillation at all.- ใช่เลย ลมหายใจเธอมีกลิ่น แอลกอฮอลล์ แต่ก็ไม่มีอาการของความลังเลเลย Frankie & Alice (2010)
Then there's a very long bit about upholding the faith.เปลี่ยนความลังเลใจให้เป็นจังหวะหยุดสิ บอกตัวเองว่า "พระเจ้าคุ้มครองกษัตริย์" The King's Speech (2010)
Against msed wishes, just out of curiosity, what were you thinking?ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ ปราศจากความลังเล นายกำััลังคิดอะไรอยู่เหรอ? Revelation Zero: Part 1 (2010)
The first kill shows hesitation, uncertainty.การฆ่าครั้งแรกแสดงถึง ความลังเล ไม่แน่ใจ Exit Wounds (2010)
There are multiple strikes, but they don't show any hesitation.มีการตีหลายครั้ง แต่พวกมันไม่ได้แสดงถึง ความลังเลใดๆ Rite of Passage (2010)
She's gone from one man to the next without hesitation.ไปอีกคนหนึ่งโดยไม่มีความลังเล Compromising Positions (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hesitancy[N] ความลังเลใจ, See also: ความไม่แน่ใจ, Syn. indecision, irresolution, shilly-shallying
hesitation[N] ความลังเล, See also: การลังเล, Syn. indecision, irresolution, vacillation
indisposition[N] ความไม่เต็มใจ, See also: ความลังเล, ความไม่สมัครใจ, Syn. reluctance, unwillingness, Ant. willingness
irresolution[N] ความลังเลใจ
quandary[N] ความไม่แน่ใจ, See also: ความลังเลใจ, ความฉงนสนเท่ห์, Syn. predicament, plight, puzzle, difficulty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
hesitancy(เฮช'ชิเทินชี) n. ความลังเลใจ, Syn. hesitance
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
irresolution(อเรซโซลู'เชิน) n. การขาดความแน่นอนใจ,ความลังเลใจ, Syn. vacillation
oscillation(ออสซะเล'เชิน) n. การแกว่ง,การส่าย,การสั่น,การรัว,ความลังเลใจ, Syn. vibration,vacillation
quandary(ควอน'ดะรี) n. ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ, Syn. uncertainty
scruple(สครู'เพิล) n. ศิลธรรม,จรรยา,จำ-นวนน้อยมาก,ความลังเลใจ,ความกระดากใจ,ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, 20 grains ,จำนวนเล็กน้อยมาก vi.,vt. รู้สึกกระดากใจ,คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. moral standard,reluctance
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision

English-Thai: Nontri Dictionary
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ
oscillation(n) การกวัดแกว่ง,การสั่น,การส่าย,ความลังเล
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน,ความลังเล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top