ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-destroy-

D IH0 S T R OY1   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: destroy, *destroy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destroy[VT] ฆ่า, See also: สังหาร, คร่าชีวิต, Syn. murder, slay, slaughter
destroy[VT] ทำลาย, See also: ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก, Syn. annihilate, demolish, ruin
destroy[VI] ทำลาย, See also: ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Syn. annihilate, demolish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destroy(ดิสทรอย') vt. ทำลาย,ผลาญ,ดับ,ฆ่า, Syn. ruin

English-Thai: Nontri Dictionary
destroy(vt) ทำลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ล้างผลาญ,สังหาร,ฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
destroyทำลาย, สลาย, เพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She said she'd rather destroy Manderley than see us happy here.หล่อนบอกว่ายอมทําลายเเมนเดอเลย์ เสียดีกว่าจะทนดูเรามีความสุข Rebecca (1940)
We will then attack and destroy the enemy for his petrol.จากนั้นเราจะโจมตี และทำลายศัตรูของเขาสำหรับ เบนซิน How I Won the War (1967)
Thing of beauty... destroy it for ever!เรื่องของความงาม ทำลายมันไป ตลอดกาล! Yellow Submarine (1968)
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น Yellow Submarine (1968)
-To remain silent while this bully Ursus is permitted to destroy everything in his path is no longer possible.การนั่งเงียบระหว่างที่เจ้านักเลงโตนั่น ไปทําลายล้างสิ่งที่ไม่มีตัวตน มันไม่ถูกต้อง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Because I believe this drug business will destroy us in the years to come.Because I believe this drug business will destroy us in the years to come. The Godfather (1972)
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม Blazing Saddles (1974)
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite.แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว The Little Prince (1974)
Don't destroy my good intentions. I already feel guilty...อย่าทำลายความตั้งใจที่ดีของผม Gandhi (1982)
It's a program that's fed into a system that will hunt down and destroy any desired memories.มันเป็นโปรแกรมที่ป้อนเข้า ระบบได้ ที่จะตามล่าและทำลาย ความทรงจำใด ๆ ที่ต้องการ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't understand how one rock could destroy a whole village.ฉันไม่เข้าใจวิธีการหนึ่งที่สามารถทำลายหินทั้งหมู่บ้าน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It was too unruly. I couldn't handle it. I had to destroy it.มันดื้อเกินไป ผมเลยต้องทำลาย Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destroyAll of the town was destroyed by a fire.
destroyALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
destroyAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
destroyA row of old houses is being destroyed to make way for new flats.
destroyBut my heart goes to destroy the truth.
destroyCrows all but destroyed the farmer's field of corn.
destroyCulture destroys language.
destroyDestroy this temple.
destroyEach year, twenty-seven million acres of the tropical rainforests are destroyed.
destroyHe was ignorant of the fact that the town had been destroyed.
destroyIt's a tragedy that rainforests are being destroyed for the sake of profits.
destroyIt was in the 1920s that a big earthquake destroyed Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินท์[V] destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พร่า[V] destroy, See also: ruin, Syn. ทำลาย, Example: สงครามครั้งนี้ได้พร่าชีวิตผู้คนนับสิบๆ ล้านคน, Thai definition: ทำให้เสียหาย, ทำให้ย่อยยับ
ผลาญ[V] destroy, See also: ruin, demolish, wreck, Syn. ทำลาย, ทำให้พินาศ, Example: อาคารถูกไฟผลาญจนไม่เหลือแม้แต่ซาก, Thai definition: ทําลายให้หมดสิ้นไป
ถอนยวง[V] destroy, See also: root out, uproot, extirpate, Example: สภาพของหมู่บ้านเก่าถูกถอนยวงไปสิ้น, Thai definition: ทำลายให้สิ้นซาก
ทะลาย[V] destroy, See also: tumble down, fall down, pull down, collapse, break, wreck, damage, smash, Syn. หัก, พังทลาย, โค่น, พัง, Example: น้ำที่ถูกสกัดกั้นมานาน ไหลบ่าลงทลายทำนบ, Thai definition: อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย
ทำลาย[V] destroy, See also: demolish, damage, Syn. รื้อ, โค่น, กำจัด, ขจัด, ทำลายล้าง, Ant. ทะนุ, บำรุง, รักษา, บำรุงรักษา, Example: เราไม่ควรทำลายของสาธารณะ, Thai definition: อาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทำให้พัง, ทำให้ฉิบหาย, ทำให้หมดสิ้นไป
มลาย[V] destroy, See also: split, ruin, be ruined, burst, be shattered, demolish, die, Syn. แตก, ตาย, ทำลาย, สลาย, Ant. สร้าง, แต่ง, Example: หมอผีจะกำจัดภูตผีเหล่านี้ให้มลายไป
กรุน[V] cut, See also: destroy, Syn. ตัด, ทำลาย, Ant. สงวน, รักษา, Example: ชาวไร่กรุนไม้รกๆ ออกไป

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTROY D IH0 S T R OY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destroy (v) dˈɪstrˈɔɪ (d i1 s t r oi1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毁掉[huǐ diào, ㄏㄨㄟˇ ㄉㄧㄠˋ, / ] destroy, #16,022 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Destroy \De*stroy"\, v. t. [imp. & p. p. {Destroyed}; p. pr. &
   vb. n. {Destroying}.] [OE. destroien, destruien, destrien,
   OF. destruire, F. d['e]truire, fr. L. destruere, destructum;
   de + struere to pile up, build. See {Structure}.]
   1. To unbuild; to pull or tear down; to separate virulently
    into its constituent parts; to break up the structure and
    organic existence of; to demolish.
    [1913 Webster]
 
       But ye shall destroy their altars, break their
       images, and cut down their groves.  --Ex. xxxiv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. To ruin; to bring to naught; to put an end to; to
    annihilate; to consume.
    [1913 Webster]
 
       I will utterly pluck up and destroy that nation.
                          --Jer. xii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   3. To put an end to the existence, prosperity, or beauty of;
    to kill.
    [1913 Webster]
 
       If him by force he can destroy, or, worse,
       By some false guile pervert.     --Milton.
 
   Syn: To demolish; lay waste; consume; raze; dismantle; ruin;
     throw down; overthrow; subvert; desolate; devastate;
     deface; extirpate; extinguish; kill; slay. See
     {Demolish}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destroy
   v 1: do away with, cause the destruction or undoing of; "The
      fire destroyed the house" [syn: {destroy}, {destruct}]
   2: destroy completely; damage irreparably; "You have ruined my
     car by pouring sugar in the tank!"; "The tears ruined her
     make-up" [syn: {destroy}, {ruin}]
   3: defeat soundly; "The home team demolished the visitors" [syn:
     {demolish}, {destroy}]
   4: put (an animal) to death; "The customs agents destroyed the
     dog that was found to be rabid"; "the sick cat had to be put
     down" [syn: {destroy}, {put down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top