ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defeat

D IH0 F IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defeat-, *defeat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defeat(n) ความพ่ายแพ้, See also: ความปราชัย, Syn. conquest, licking subjugation
defeat(n) ความสิ้นหวัง, See also: ความผิดหวัง, ความล้มเหลว, Syn. failure, loss, Ant. success, triumph, victory
defeat(vt) ทำลาย (ชื่อเสียง), See also: ลบล้าง, Syn. baffle, confound, foil, frustrate
defeat(vt) ทำให้พ่ายแพ้, See also: เอาชนะ, ทำให้ล้มเหลว, Syn. conquer, crush, rout, vanquish, overcome, overpower, overwhelm, Ant. lose, submit, surrender, yield
defeatism(n) แนวคิดหรือการกระทำของผู้ยอมรับหรือคาดว่าจะพ่ายแพ้หรือไม่ประสบความสำเร็จ, See also: การยอมรับความล้มเหลว
defeatist(adj) ซึ่งมีแนวโน้มจะล้มเหลว สิ้นหวัง หรือพ่ายแพ้, See also: คาดว่าจะไม่สำเร็จ
defeatist(n) ผู้พ่ายแพ้, See also: ผู้ล้มเหลว, ผู้สิ้นหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้, ชนะ, ทำให้เสีย, ยกเลิก, ลบล้าง, กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้, การได้ชัยชนะ, ความพ่ายแพ้, ความล้มเหลว, Syn. failure
defeatism(ดิฟีท'ทิสซึม) n. ลัทธิ , ยอมแพ้.

English-Thai: Nontri Dictionary
defeat(vt) มีชัยต่อ, กำจัด, ลบล้าง, ทำให้แพ้, ทำให้ไร้ผล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
defeat(vt) ปราบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wouldn't that rather defeat the purpose?ฟังดูไม่ขัดกับวัตถุประสงค์เหรอครับ Rebecca (1940)
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
Not without defeats and great pain.จะต้องมีความพ่ายแพ้ และความเจ็บปวด Gandhi (1982)
But are there no defeats in this war?แล้วในสงครามนี้ไม่มีความพ่ายแพ้ Gandhi (1982)
Stinky priest, you don't have the capability to defeat my Uncle Guo.เจ้านักพรตเหม็น, เจ้าสู้ท่านลุงก๊วยไม่ได้. Return of the Condor Heroes (1983)
At my best, I could never defeat that many.ต่อให้ทำดีที่สุด ข้าก็ยังไม่เคยชนะคนมากเท่านั้นเลยนะ The Princess Bride (1987)
The Montoyas have never taken defeat easily.พวกเรา มอนโตย่าไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆ The Princess Bride (1987)
You can't defeat a people like that.แกไม่มีทางเอาชนะผู้คนเหล่านั้นได้ Rambo III (1988)
You thought you could defeat the most powerful being on earth!เจ้าคิดว่าจะสามารถฆ่า คนที่เเข็งแกร่งที่สุดบนโลกได้งั้นรึ Aladdin (1992)
I was thinking, I devised a plan that will enable us to finally defeat them.หนูเลยคิดว่า ถ้ามีแผนฉลาดๆ เราจะได้ชนะพวกนั้นซะที 10 Things I Hate About You (1999)
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ The Legend of Bagger Vance (2000)
Not one to concede defeat easily, ไม่มีใครยอมแพ้ง่าย ๆ... The Legend of Bagger Vance (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defeatActually, we had prepared ourselves for defeat.
defeatA miserable sequence of defeats discouraged us.
defeatBravely though they fought, they were defeated.
defeatBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?
defeatBut I'll never be defeated, never lose my way
defeatDefeat and failure make people too humble.
defeatDefeat his hopes.
defeatEven I was defeated.
defeatEvery team was defeated without exception.
defeatHe accused me of his defeat.
defeatHe admitted himself defeated.
defeatHe defeated his opponent in the election.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พับฐาน(v) give up, See also: defeated, Example: นักมวยฝ่ายโน้นพับฐานกลับบ้านแทบไม่ทัน, Thai Definition: แพ้อย่างราบคาบ, Notes: (ปาก)
พิชิต(v) conquer, See also: defeat, vanquish, subdue, Syn. ชนะ, ปราบ, Example: เขาสามารถพิชิตคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนลงได้อย่างงดงาม, Thai Definition: เอาชนะให้ได้หรือทำให้สำเร็จให้ได้ตามที่คาดหวังไว้
ตีเมือง(v) attack (a city or country), See also: defeat, Syn. โจมตีเมือง, ตีบ้านตีเมือง, Example: ข้าศึกตั้งค่ายล้อมเมืองเป็นเวลาหนึ่งเดือน และในที่สุดก็สามารถตีเมืองได้อย่างง่ายดาย, Thai Definition: ใช้กำลังทหารเข้าโจมตีบ้านเมือง
ปราชัย(n) defeat, See also: failure, rout, Syn. ความพ่ายแพ้, การแพ้, Ant. ชัยชนะ, Example: สงครามโลกครั้งที่ 2 ปิดฉากลงด้วยความปราชัยของฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่15 สิงหาคม 2488, Count Unit: ครั้ง
การชิงดีชิงเด่น(n) beating, See also: defeating, race, fighting, fierce competition, Syn. การแข่งขัน, Example: การชิงดีชิงเด่นกันนำมาซึ่งความเกลียดชัง, Thai Definition: การแย่งกันเอาหน้าหรือเอาดีเอาเด่น, การขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เพื่อให้ตนดีเด่นแต่ผู้เดียว
ชนะสงคราม(v) defeat the war, See also: conquer
ความพ่ายแพ้(n) defeat, See also: beating, Syn. ความปราชัย, ความแพ้พ่าย, Ant. การชนะ, Example: การสู้รบครั้งนี้ ฝ่ายกบฏได้รับความพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิง
ความปราชัย(n) defeat, See also: vanquishment, rout, Syn. ความพ่ายแพ้, ความแพ้พ่าย, Ant. ชัยชนะ, Example: สงครามโลกครั้งที่ 2 ปิดฉากลงด้วยความปราชัยของฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่ 15 สิงหาคม 2488
ชนะ(v) beat, See also: defeat, overcome, conquer, gain a victory, triumphed over, Ant. แพ้, พ่าย, พ่ายแพ้, Example: ในการรบครั้งนี้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรชนะศัตรู
สยบ(v) defeat, See also: beat, conquer, overcome, Example: ท่านผู้บังคับบัญชาสามารถสยบการเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารให้ราบคาบลงได้, Thai Definition: ทำให้พ่ายแพ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปรา[aparā] (v) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten  FR: perdre ; être battu
ชนะ[chana] (v) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory  FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[chana songkhrām] (v, exp) EN: defeat the war ; conquer  FR: gagner la guerre ; vaincre
เฆี่ยน[khīen] (v) EN: defeat ; beat  FR: battre ; défaire (litt.)
ขี้แพ้ชวนตี[khīphaē chūan tī] (v, exp) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser  FR: être mauvais perdant
คว่ำ[khwam] (v) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat  FR: renverser ; défaire
หงายท้อง[ngāithøng] (v) EN: be defeated ; lose
ปราชัย[parāchai] (n) EN: defeat ; failure ; rout  FR: défaite [ f ]
ปราชัย[parāchai] (v) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout  FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEFEAT D IH0 F IY1 T
DEFEATS D IH0 F IY1 T S
DEFEATED D IH0 F IY1 T AH0 D
DEFEATED D IH0 F IY1 T IH0 D
DEFEATING D IH0 F IY1 T IH0 NG
DEFEATISM D IH0 F IY1 T IH0 Z AH0 M
DEFEATIST D IH0 F IY1 T IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defeat (v) dˈɪfˈiːt (d i1 f ii1 t)
defeats (v) dˈɪfˈiːts (d i1 f ii1 t s)
defeated (v) dˈɪfˈiːtɪd (d i1 f ii1 t i d)
defeating (v) dˈɪfˈiːtɪŋ (d i1 f ii1 t i ng)
defeatism (n) dˈɪfˈiːtɪzəm (d i1 f ii1 t i z @ m)
defeatist (n) dˈɪfˈiːtɪst (d i1 f ii1 t i s t)
defeatists (n) dˈɪfˈiːtɪsts (d i1 f ii1 t i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
击败[jī bài, ㄐㄧ ㄅㄞˋ, / ] defeat; beat #3,808 [Add to Longdo]
惨败[cǎn bài, ㄘㄢˇ ㄅㄞˋ, / ] defeat #15,410 [Add to Longdo]
残敌[cán dí, ㄘㄢˊ ㄉㄧˊ, / ] defeated enemy #77,183 [Add to Longdo]
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, / ] defeated troops; routed army; scattered soldiers #84,173 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はい, hai] (n) (1) loss; defeat; (suf, ctr) (2) (ant #1,349 [Add to Longdo]
敗退[はいたい, haitai] (n, vs) being defeated; being eliminated (from competition); (P) #2,105 [Add to Longdo]
負け[まけ, make] (n) defeat; loss; losing (a game); (P) #3,182 [Add to Longdo]
勝負[しょうぶ, shoubu] (n, vs) victory or defeat; match; contest; game; bout; (P) #3,597 [Add to Longdo]
敗北[はいぼく, haiboku] (n) (1) defeat; (vs, vi) (2) to be defeated; (P) #3,939 [Add to Longdo]
敗戦[はいせん, haisen] (n, vs) defeat; losing a war; (P) #5,594 [Add to Longdo]
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s, vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P) #6,869 [Add to Longdo]
勝敗[しょうはい, shouhai] (n) victory or defeat; issue (of battle); outcome; (P) #8,894 [Add to Longdo]
敗れる[やぶれる, yabureru] (v1, vi) to be defeated; to be unsuccessful; (P) #9,901 [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s, vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) { comp } to download; to copy from a computer to another medium; (7) { MA } to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) #10,232 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defeat \De*feat"\, n. [Cf. F. d['e]faite, fr. d['e]faire. See
   {Defeat}, v.]
   1. An undoing or annulling; destruction. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Upon whose property and most dear life
       A damned defeat was made.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Frustration by rendering null and void, or by prevention
    of success; as, the defeat of a plan or design.
    [1913 Webster]
 
   3. An overthrow, as of an army in battle; loss of a battle;
    repulse suffered; discomfiture; -- opposed to {victory}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defeat \De*feat"\, v. t. [imp. & p. p. {Defeated}; p. pr. & vb.
   n. {Defeating}.] [From F. d['e]fait, OF. desfait, p. p. ofe
   d['e]faire, OF. desfaire, to undo; L. dis- + facere to do.
   See {Feat}, {Fact}, and cf. {Disfashion}.]
   1. To undo; to disfigure; to destroy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His unkindness may defeat my life.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To render null and void, as a title; to frustrate, as
    hope; to deprive, as of an estate.
    [1913 Webster]
 
       He finds himself naturally to dread a superior Being
       that can defeat all his designs, and disappoint all
       his hopes.              --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       The escheators . . . defeated the right heir of his
       succession.              --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       In one instance he defeated his own purpose. --A. W.
                          Ward.
    [1913 Webster]
 
   3. To overcome or vanquish, as an army; to check, disperse,
    or ruin by victory; to overthrow.
    [1913 Webster]
 
   4. To resist with success; as, to defeat an assault.
    [1913 Webster]
 
       Sharp reasons to defeat the law.   --Shak.
 
   Syn: To baffle; disappoint; frustrate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defeat
   n 1: an unsuccessful ending to a struggle or contest; "it was a
      narrow defeat"; "the army's only defeat"; "they suffered a
      convincing licking" [syn: {defeat}, {licking}] [ant:
      {triumph}, {victory}]
   2: the feeling that accompanies an experience of being thwarted
     in attaining your goals [syn: {frustration}, {defeat}]
   v 1: win a victory over; "You must overcome all difficulties";
      "defeat your enemies"; "He overcame his shyness"; "He
      overcame his infirmity"; "Her anger got the better of her
      and she blew up" [syn: {get the better of}, {overcome},
      {defeat}]
   2: thwart the passage of; "kill a motion"; "he shot down the
     student's proposal" [syn: {kill}, {shoot down}, {defeat},
     {vote down}, {vote out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top