Search result for

defeat

(71 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defeat-, *defeat*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
defeat (vt ) ปราบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defeat    [N] ความพ่ายแพ้, See also: ความปราชัย, Syn. conquest, licking subjugation
defeat    [N] ความสิ้นหวัง, See also: ความผิดหวัง, ความล้มเหลว, Syn. failure, loss, Ant. success, triumph, victory
defeat    [VT] ทำลาย (ชื่อเสียง), See also: ลบล้าง, Syn. baffle, confound, foil, frustrate
defeat    [VT] ทำให้พ่ายแพ้, See also: เอาชนะ, ทำให้ล้มเหลว, Syn. conquer, crush, rout, vanquish, overcome, overpower, overwhelm, Ant. lose, submit, surrender, yield
defeatism    [N] แนวคิดหรือการกระทำของผู้ยอมรับหรือคาดว่าจะพ่ายแพ้หรือไม่ประสบความสำเร็จ, See also: การยอมรับความล้มเหลว
defeatist    [ADJ] ซึ่งมีแนวโน้มจะล้มเหลว สิ้นหวัง หรือพ่ายแพ้, See also: คาดว่าจะไม่สำเร็จ
defeatist    [N] ผู้พ่ายแพ้, See also: ผู้ล้มเหลว, ผู้สิ้นหวัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defeatThe Giants were well on the way to defeat.
defeatYou can't fight a good fight with such a defeatist attitude.
defeatEvery team was defeated without exception.
defeatTom boasts of never having been defeated in a horse race.
defeatTom acknowledge that he was defeated.
defeatThe French were defeated at Waterloo.
defeatThe manager threw in the towel in defeat and planned how to win the next game.
defeatA miserable sequence of defeats discouraged us.
defeatWe defeated the enemy.
defeatTo our surprise, he was defeated in the match.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
defeatism(ดิฟีท'ทิสซึม) n. ลัทธิ ,ยอมแพ้.

English-Thai: Nontri Dictionary
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พับฐาน    [V] give up, See also: defeated, Example: นักมวยฝ่ายโน้นพับฐานกลับบ้านแทบไม่ทัน, Thai definition: แพ้อย่างราบคาบ, Notes: (ปาก)
พิชิต    [V] conquer, See also: defeat, vanquish, subdue, Syn. ชนะ, ปราบ, Example: เขาสามารถพิชิตคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนลงได้อย่างงดงาม, Thai definition: เอาชนะให้ได้หรือทำให้สำเร็จให้ได้ตามที่คาดหวังไว้
ตีเมือง    [V] attack (a city or country), See also: defeat, Syn. โจมตีเมือง, ตีบ้านตีเมือง, Example: ข้าศึกตั้งค่ายล้อมเมืองเป็นเวลาหนึ่งเดือน และในที่สุดก็สามารถตีเมืองได้อย่างง่ายดาย, Thai definition: ใช้กำลังทหารเข้าโจมตีบ้านเมือง
ปราชัย    [N] defeat, See also: failure, rout, Syn. ความพ่ายแพ้, การแพ้, Ant. ชัยชนะ, Example: สงครามโลกครั้งที่ 2 ปิดฉากลงด้วยความปราชัยของฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่15 สิงหาคม 2488, Count unit: ครั้ง
การชิงดีชิงเด่น    [N] beating, See also: defeating, race, fighting, fierce competition, Syn. การแข่งขัน, Example: การชิงดีชิงเด่นกันนำมาซึ่งความเกลียดชัง, Thai definition: การแย่งกันเอาหน้าหรือเอาดีเอาเด่น, การขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เพื่อให้ตนดีเด่นแต่ผู้เดียว
ชนะสงคราม    [V] defeat the war, See also: conquer
ความพ่ายแพ้    [N] defeat, See also: beating, Syn. ความปราชัย, ความแพ้พ่าย, Ant. การชนะ, Example: การสู้รบครั้งนี้ ฝ่ายกบฏได้รับความพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิง
ความปราชัย    [N] defeat, See also: vanquishment, rout, Syn. ความพ่ายแพ้, ความแพ้พ่าย, Ant. ชัยชนะ, Example: สงครามโลกครั้งที่ 2 ปิดฉากลงด้วยความปราชัยของฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่ 15 สิงหาคม 2488
ชนะ    [V] beat, See also: defeat, overcome, conquer, gain a victory, triumphed over, Ant. แพ้, พ่าย, พ่ายแพ้, Example: ในการรบครั้งนี้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรชนะศัตรู
สยบ    [V] defeat, See also: beat, conquer, overcome, Example: ท่านผู้บังคับบัญชาสามารถสยบการเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารให้ราบคาบลงได้, Thai definition: ทำให้พ่ายแพ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songkhrām) EN: defeat the war ; conquer   FR: gagner la guerre ; vaincre
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: defeat ; beat   FR: battre ; défaire (litt.)
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chūan tī) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser   FR: être mauvais perdant
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat   FR: renverser ; défaire
หงายท้อง[v.] (ngāithøng) EN: be defeated ; lose   
ปราชัย[n.] (parāchai) EN: defeat ; failure ; rout   FR: défaite [f]
ปราชัย[v.] (parāchai) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout   FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFEAT    D AH0 F IY1 T
DEFEATS    D AH0 F IY1 T S
DEFEATED    D AH0 F IY1 T AH0 D
DEFEATING    D AH0 F IY1 T IH0 NG
DEFEATISM    D AH0 F IY1 T IH2 Z AH0 M
DEFEATIST    D AH0 F IY1 T IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defeat    (v) (d i1 f ii1 t)
defeats    (v) (d i1 f ii1 t s)
defeated    (v) (d i1 f ii1 t i d)
defeating    (v) (d i1 f ii1 t i ng)
defeatism    (n) (d i1 f ii1 t i z @ m)
defeatist    (n) (d i1 f ii1 t i s t)
defeatists    (n) (d i1 f ii1 t i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボロ負け[ボロまけ, boro make] (n,vs) (See ボロ勝ち) decisive defeat; lose big [Add to Longdo]
安全圏[あんぜんけん, anzenken] (n) safety zone; buffer (e.g. against defeat) [Add to Longdo]
一敗[いっぱい, ippai] (n,vs) one defeat; (P) [Add to Longdo]
一敗地に塗れる[いっぱいちにまみれる, ippaichinimamireru] (exp,v1) to meet with defeat [Add to Longdo]
引け[ひけ, hike] (n) leave; defeat; diffidence; closing price (stock market) [Add to Longdo]
音をあげる;音を上げる[ねをあげる, newoageru] (exp,v1) to give up; to admit defeat; to throw in the towel [Add to Longdo]
完敗[かんぱい, kanpai] (n,vs) complete defeat; utter defeat; annihilation; (P) [Add to Longdo]
丸負け[まるまけ, marumake] (n) complete defeat [Add to Longdo]
議席を奪う[ぎせきをうばう, gisekiwoubau] (exp,v5u) to unseat someone (in an election); to defeat a sitting member [Add to Longdo]
喫す[きっす, kissu] (v5s,vt) (1) (See 喫する) to eat; to drink; to smoke; (2) to suffer (e.g. defeat); to receive (e.g. a blow) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨败[cǎn bài, ㄘㄢˇ ㄅㄞˋ, / ] defeat [Add to Longdo]
击败[jī bài, ㄐㄧ ㄅㄞˋ, / ] defeat; beat [Add to Longdo]
残敌[cán dí, ㄘㄢˊ ㄉㄧˊ, / ] defeated enemy [Add to Longdo]
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, / ] defeated troops; routed army; scattered soldiers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defeat \De*feat"\, n. [Cf. F. d['e]faite, fr. d['e]faire. See
   {Defeat}, v.]
   1. An undoing or annulling; destruction. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Upon whose property and most dear life
       A damned defeat was made.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Frustration by rendering null and void, or by prevention
    of success; as, the defeat of a plan or design.
    [1913 Webster]
 
   3. An overthrow, as of an army in battle; loss of a battle;
    repulse suffered; discomfiture; -- opposed to {victory}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defeat \De*feat"\, v. t. [imp. & p. p. {Defeated}; p. pr. & vb.
   n. {Defeating}.] [From F. d['e]fait, OF. desfait, p. p. ofe
   d['e]faire, OF. desfaire, to undo; L. dis- + facere to do.
   See {Feat}, {Fact}, and cf. {Disfashion}.]
   1. To undo; to disfigure; to destroy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His unkindness may defeat my life.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To render null and void, as a title; to frustrate, as
    hope; to deprive, as of an estate.
    [1913 Webster]
 
       He finds himself naturally to dread a superior Being
       that can defeat all his designs, and disappoint all
       his hopes.              --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       The escheators . . . defeated the right heir of his
       succession.              --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       In one instance he defeated his own purpose. --A. W.
                          Ward.
    [1913 Webster]
 
   3. To overcome or vanquish, as an army; to check, disperse,
    or ruin by victory; to overthrow.
    [1913 Webster]
 
   4. To resist with success; as, to defeat an assault.
    [1913 Webster]
 
       Sharp reasons to defeat the law.   --Shak.
 
   Syn: To baffle; disappoint; frustrate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defeat
   n 1: an unsuccessful ending to a struggle or contest; "it was a
      narrow defeat"; "the army's only defeat"; "they suffered a
      convincing licking" [syn: {defeat}, {licking}] [ant:
      {triumph}, {victory}]
   2: the feeling that accompanies an experience of being thwarted
     in attaining your goals [syn: {frustration}, {defeat}]
   v 1: win a victory over; "You must overcome all difficulties";
      "defeat your enemies"; "He overcame his shyness"; "He
      overcame his infirmity"; "Her anger got the better of her
      and she blew up" [syn: {get the better of}, {overcome},
      {defeat}]
   2: thwart the passage of; "kill a motion"; "he shot down the
     student's proposal" [syn: {kill}, {shoot down}, {defeat},
     {vote down}, {vote out}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top