ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beating

B IY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beating-, *beating*, beat
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beating(n) การตีซ้ำๆ, See also: การฟาดซ้ำๆ
beating(n) ความพ่ายแพ้, See also: ความปราชัย, Syn. failure, Ant. triumph

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา, ทำหน้าตาขู่, รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browvbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา, ทำหน้าตาขู่, รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer

English-Thai: Nontri Dictionary
beating(n) การตี, การเคาะ, ชัยชนะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- beating lightly and adding a little salt and pepper...ตีเบา ๆ จอห์น! จอร์จ? Yellow Submarine (1968)
'"The breaks are beating the boys."ทุกคนกำลังจะหมดโอกาส" Airplane! (1980)
Beating so fastที่เต้นอย่างเร็ว Labyrinth (1986)
What's to understand about a bunch of guys who have to prove themselves by beating each other's brains out?สิ่งที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวงของคน ... ... ที่มีการพิสูจน์ตัวเองด้วยการเต้นสมองของกันและกันออกมา? Bloodsport (1988)
The way I saw it... everybody takes a beating sometime.เพราะผมคิดว่า ทุกคนก็เคยโดนตีเหมือนกันหมด Goodfellas (1990)
They talked about their rotten kids... and about beating them with broom handles and belts.เธอคุยกันเรื่องไอพวกลูกระยำ ตีพวกเขาด้วย ไม้กวาดและเข็มขัด Goodfellas (1990)
"Why are you beating me ?"ฉันถาม "ซ้อมฉันทำไม" Schindler's List (1993)
Beating another man to death with your bare hands.ตีผู้ชายอีกคนหนึ่งไปสู่​​ความตายด้วยมือเปล่าของคุณ Pulp Fiction (1994)
You're beating around the bush.เธอกำลังหลีกเลี่ยงจะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญ เธอพลาดจุดหลัก Wild Reeds (1994)
[ BABY'S HEART BEATING OVER SONOGRAM ][ BABY'S HEART BEATING OVER SONOGRAM ] The One with the Sonogram at the End (1994)
Such spasms in my side and pains in my head and beatings at my heart, that I can get no rest either night or day!เช่นข้างในฉันชักกระตุกยังไงและหัวฉันปวดขนาดไหน และจังหวะการเต้นของหัวใจฉันด้วย ซึ่งฉันไม่ได้พักผ่อนเลยทั้งกลางวันและกลางคืน Episode #1.5 (1995)
And I have been beating my brains out... trying to impress you people.และฉันจะสมองแตกแล้ว พยายามจะทำให้พวกเธอประทับใจ Never Been Kissed (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beatingA boy was beating the drum.
beatingAs long as we live, our heart never stops beating.
beatingBeating the other team was no sweat at all.
beatingBroken hearts keep on beating.
beatingHe felt his heart beating fast.
beatingHe's beating me, three to zip.
beatingHe was heart was beating as he told me that.
beatingHis beating four competitors in a row won our high school team the championship.
beatingI felt my hands shaking and my heart beating fast.
beatingI felt my heart beating rapidly.
beatingI felt my heart beating violently.
beatingI felt my heart beating wildly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตีกลอง(n) beating a drum, Example: อาจารย์สอนวิธีการตีกลองให้เข้าจังหวะ
การชิงดีชิงเด่น(n) beating, See also: defeating, race, fighting, fierce competition, Syn. การแข่งขัน, Example: การชิงดีชิงเด่นกันนำมาซึ่งความเกลียดชัง, Thai Definition: การแย่งกันเอาหน้าหรือเอาดีเอาเด่น, การขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เพื่อให้ตนดีเด่นแต่ผู้เดียว
ความพ่ายแพ้(n) defeat, See also: beating, Syn. ความปราชัย, ความแพ้พ่าย, Ant. การชนะ, Example: การสู้รบครั้งนี้ ฝ่ายกบฏได้รับความพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟาดฟัน[kān fātfan] (n) EN: struggle ; fighting ; beating  FR: lutte [ f ]
การตีกลอง[kān tī kløng] (n, exp) EN: beating a drum
ตามตรง[tāmtrong] (adv) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush  FR: directement ; franchement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEATING B IY1 T IH0 NG
BEATINGS B IY1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beating (v) bˈiːtɪŋ (b ii1 t i ng)
beatings (n) bˈiːtɪŋz (b ii1 t i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脉欂[mài bó, ㄇㄞˋ ㄅㄛˊ, / ] beating (of heart) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzklopfen { n }beating of the heart; cardiac palpations [Add to Longdo]
zusammenhauendbeating up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさ打ち;筬打ち[おさうち, osauchi] (n) beating; beating up [Add to Longdo]
ばしばし[bashibashi] (adv, adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ぽかぽか[pokapoka] (adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) warmth throughout your body; (2) sound of beating someone; (P) [Add to Longdo]
ビーティングリード[bi-teinguri-do] (n) beating reed [Add to Longdo]
リンチ[rinchi] (n, vs) lynch; bullying; abuse; beating; (P) [Add to Longdo]
一ころ[いちころ, ichikoro] (n) trouncing; beating somebody hands down [Add to Longdo]
一心同体[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one [Add to Longdo]
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.) [Add to Longdo]
殴殺[おうさつ, ousatsu] (n, vs) beating to death; striking dead [Add to Longdo]
鎧袖一触[がいしゅういっしょく, gaishuuisshoku] (n) (beating someone) hands down; with a single blow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beat \Beat\ (b[=e]t), v. t. [imp. {Beat}; p. p. {Beat},
   {Beaten}; p. pr. & vb. n. {Beating}.] [OE. beaten, beten, AS.
   be['a]tan; akin to Icel. bauta, OHG. b[=o]zan. Cf. 1st
   {Butt}, {Button}.]
   1. To strike repeatedly; to lay repeated blows upon; as, to
    beat one's breast; to beat iron so as to shape it; to beat
    grain, in order to force out the seeds; to beat eggs and
    sugar; to beat a drum.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt beat some of it [spices] very small.
                          --Ex. xxx. 36.
    [1913 Webster]
 
       They did beat the gold into thin plates. --Ex.
                          xxxix. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To punish by blows; to thrash.
    [1913 Webster]
 
   3. To scour or range over in hunting, accompanied with the
    noise made by striking bushes, etc., for the purpose of
    rousing game.
    [1913 Webster]
 
       To beat the woods, and rouse the bounding prey.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. To dash against, or strike, as with water or wind.
    [1913 Webster]
 
       A frozen continent . . . beat with perpetual storms.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To tread, as a path.
    [1913 Webster]
 
       Pass awful gulfs, and beat my painful way.
                          --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   6. To overcome in a battle, contest, strife, race, game,
    etc.; to vanquish, defeat, or conquer; to surpass or be
    superior to.
    [1913 Webster]
 
       He beat them in a bloody battle.   --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       For loveliness, it would be hard to beat that. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]
 
   7. To cheat; to chouse; to swindle; to defraud; -- often with
    out. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   8. To exercise severely; to perplex; to trouble.
    [1913 Webster]
 
       Why should any one . . . beat his head about the
       Latin grammar who does not intend to be a critic?
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mil.) To give the signal for, by beat of drum; to sound
    by beat of drum; as, to beat an alarm, a charge, a parley,
    a retreat; to beat the general, the reveille, the tattoo.
    See {Alarm}, {Charge}, {Parley}, etc.
    [1913 Webster]
 
   10. to baffle or stump; to defy the comprehension of (a
     person); as, it beats me why he would do that.
     [1913 Webster]
 
   11. to evade, avoid, or escape (blame, taxes, punishment);
     as, to beat the rap (be acquitted); to beat the sales tax
     by buying out of state.
     [1913 Webster]
 
   {To beat down}, to haggle with (any one) to secure a lower
    price; to force down. [Colloq.]
 
   {To beat into}, to teach or instill, by repetition.
 
   {To beat off}, to repel or drive back.
 
   {To beat out}, to extend by hammering.
 
   {To beat out of} a thing, to cause to relinquish it, or give
    it up. "Nor can anything beat their posterity out of it to
    this day." --South.
 
   {To beat the dust}. (Man.)
     (a) To take in too little ground with the fore legs, as a
       horse.
     (b) To perform curvets too precipitately or too low.
 
   {To beat the hoof}, to walk; to go on foot.
 
   {To beat the wing}, to flutter; to move with fluttering
    agitation.
 
   {To beat time}, to measure or regulate time in music by the
    motion of the hand or foot.
 
   {To beat up}, to attack suddenly; to alarm or disturb; as, to
    beat up an enemy's quarters.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To strike; pound; bang; buffet; maul; drub; thump;
     baste; thwack; thrash; pommel; cudgel; belabor; conquer;
     defeat; vanquish; overcome.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beating \Beat"ing\, n.
   1. The act of striking or giving blows; punishment or
    chastisement by blows.
    [1913 Webster]
 
   2. Pulsation; throbbing; as, the beating of the heart.
    [1913 Webster]
 
   3. (Acoustics & Mus.) Pulsative sounds. See {Beat}, n.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) The process of sailing against the wind by tacks
    in zigzag direction.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beating
   n 1: the act of overcoming or outdoing [syn: {beating},
      {whipping}]
   2: the act of inflicting corporal punishment with repeated blows
     [syn: {beating}, {thrashing}, {licking}, {drubbing},
     {lacing}, {trouncing}, {whacking}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top