ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -潰-, *潰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[潰, kuì, ㄎㄨㄟˋ] a flooding river; a military defeat; to break down, to disperse
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  貴 (guì ㄍㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] be dispersed; break down, #14,523 [Add to Longdo]
崩溃[bēng kuì, ㄅㄥ ㄎㄨㄟˋ, / ] collapse; crumble; fall apart, #5,703 [Add to Longdo]
溃疡[kuì yáng, ㄎㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, / ] ulcer; to ulcerate, #9,180 [Add to Longdo]
溃败[kuì bài, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄞˋ, / ] utterly defeated; routed; crushed; to collapse (of army), #33,015 [Add to Longdo]
溃烂[kuì làn, ㄎㄨㄟˋ ㄌㄢˋ, / ] to fester; to ulcerate, #33,191 [Add to Longdo]
溃不成军[kuì bù chéng jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] utterly defeated, #56,888 [Add to Longdo]
溃逃[kuì táo, ㄎㄨㄟˋ ㄊㄠˊ, / ] to flee in disorder; defeated and in rout, #67,035 [Add to Longdo]
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, / ] defeated troops; routed army; scattered soldiers, #84,173 [Add to Longdo]
溃决[kuì jué, ㄎㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] (of a dam) to collapse, #91,304 [Add to Longdo]
溃军[kuì jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄐㄩㄣ, / ] routed troops, #136,924 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しにする[つぶしにする, tsubushinisuru] (exp,vs-i) (uk) to scrap; to melt down [Add to Longdo]
し値[つぶしね, tsubushine] (n) (See し値段) scrap value [Add to Longdo]
し値段[つぶしねだん, tsubushinedan] (n) (See し値) scrap value [Add to Longdo]
し島田;つぶし島田[つぶししまだ, tsubushishimada] (n) (See 島田髷) type of woman's hairdo (Edo period) [Add to Longdo]
し餡;つぶし餡[つぶしあん, tsubushian] (n) slightly crushed sweetened red-bean paste [Add to Longdo]
[つぶす, tsubusu] (v5s,vt) (1) to smash; to crush; (2) to shut down; (3) to thwart; to block; (4) to kill (time); (5) to waste (e.g. talents); (P) [Add to Longdo]
れる[つぶれる, tsubureru] (v1,vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P) [Add to Longdo]
[かいそう, kaisou] (n,vs) rout; stampede [Add to Longdo]
[かいよう, kaiyou] (n) ulcer [Add to Longdo]
瘍性大腸炎[かいようせいだいちょうえん, kaiyouseidaichouen] (n) ulcerative colitis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They passed out.あいつら酔いれちゃった。
That boy of mine! He'll eat me out of house and home!あの子ったら、ほんとによく食べるわね。財産を食いす気かしら! [F]
Here is a fit space for whiling away.ここは時間しに格好の場所である。
The magazine is for killing time.その雑誌は暇しです。
Trying to do such a thing is a waste of time.そんなことやっても暇しにすぎない。
An ulcer forms in the stomach.胃に瘍が出来る。
I strolled along the streets to kill time.しに街をぶらぶらした。
Let's play some video games to kill time.しにテレビゲームをしよう。
Reading kills time on a train trip.汽車旅行には読書がよい暇しになる。
What passes for leisure in our society is actually time-consuming.私たちの社会で余暇として通っているのものは、実は暇しなのである。
I lost face.私は、面目丸れだ。
I sat on the rug biding my time drinking her wine.私は暇しに彼女のワインを飲みながら座っていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not one of them people that let that shit bother me.[JA] されたりしないよ CounterPunch (2017)
Now hurry, my children, before I break down completely.[CN] 孩子們,在我精神崩前趕緊離開. How to Steal a Million (1966)
I thought about having him crush your daughter's skull.[JA] あなたの娘の頭蓋骨をしてもらおうかと考えた The Queen's Justice (2017)
And we can only avoid a complete mental breakdown... if we get him to a sanitarium with proper facilities.[CN] 唯有送他回比利時住進設備完善的療養院 才能避乏他的精神完全崩 The Nun's Story (1959)
Ulcer?[CN] 瘍? Pearls of the Deep (1965)
It's not even good for killing time.[JA] 時間しにもならなかった Affection (2017)
I'm having a nervous breakdown.[CN] 我快神經崩 Charade (1963)
Those fuckers are about to swamp us.[JA] されるぞ The Spoils of War (2017)
Furthermore, the economic collapse and widespread discontent bring about great changes in the governance and the internal organisation of the Nations.[CN] 而且,經濟崩和民眾不滿... ... 帶來國家管理和內部中的 巨大改變 Yoyo (1965)
Touch And my heart begins to crumble[CN] 你一摸,我的心就崩 My Fair Lady (1964)
The postman, eh? Varicose ulcer.[CN] 郵遞員,靜脈曲張 La Poison (1951)
- We see bloodshed, confusion, decay. - [Coughing Continues][CN] 流血,混亂,腐 If.... (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top