ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overpower

OW2 V ER0 P AW1 ER0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overpower-, *overpower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overpower[VT] เอาชนะ (ด้วยพละกำลัง), Syn. overcome, overwhelm, Ant. lose, fail
overpowering[ADJ] แข็งแรงและมีอำนาจมาก, Syn. irresistible, uncontrollable

English-Thai: Nontri Dictionary
overpower(vt) มีอำนาจเหนือ,มีกำลังเหนือ,ใช้กำลัง,ทำให้หมดกำลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Frog's breath will overpower any odor.ลมหายใจกบ มีพลังกลบกลิ่นต่างๆ ได้ The Nightmare Before Christmas (1993)
Echoes of the aggressions of my own country... the will to overpower weaker peoples... bring shame to me.เสียงสะท้อนของความรุนแรง จากประเทศของผม ความต้องการยึดครอง ชีวิตผู้คนที่อ่อนแอกว่า ทำให้ผมอับอาย Seven Years in Tibet (1997)
He's in excellent physical shape to overpower women and also to feed his self-image.เขามีรูปร่างแข็งแรงที่สามารถใช้กำลังชนะผู้หญิงได้ และยังเสริมภาพลักษณ์เขาด้วย 52 Pickup (2008)
Do you think you can overpower her?คุณคิดว่าสู้มันได้ไหม Prison Break: The Final Break (2009)
No demon can overpower that trap.ไม่ On the Head of a Pin (2009)
You will never physically overpower me.เธอไม่มีวันแกร่งกว่าฉันได้ Hard-Hearted Hannah (2009)
Do you really believe these fools could overpower a vampire such as Godric and hold him for weeks?นี่เธอคิดว่า พวกโง่นั่น จะเอาชนะแวมไพร์อย่างก๊อดดริก แล้วคุมขังเขามาหลายอาทิตย์ได้จริงเหรอ? Release Me (2009)
It's hard to imagine anything could overpower him.มันยากที่จะจินตนาการว่า มีอะไรเอาชนะเขาได้ Release Me (2009)
Do you think you can overpower her?เธอคิดว่า เธอจัดการหล่อนได้หรือเปล่า? Free (2009)
Then, you overpower those two.แลวกจัดการกับอีกสองคนนัน Planet 51 (2009)
But he didn't have to overpower either one of them.แต่เขาไม่ต้องใช้กำลังกับใครเลย Exit Wounds (2010)
Well, yes, because what they really want overpowers everything else.อืม เป็นไปได้ เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนั้น มีพลังอำนาจเหนือสิ่งอื่นใด Episode #1.10 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overpowerA sudden wave of sickness overpowered him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบงำ[V] dominate, See also: overpower, reign, overshadow, override, predominate, Syn. ครอบครอง, เข้าครอง, Example: ความชั่วร้ายเข้าครอบงำผู้ที่อ่อนแอได้สำเร็จเสมอ, Thai definition: มีอำนาจเหนือบังคับให้เป็นไปตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate   FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERPOWER OW2 V ER0 P AW1 ER0
OVERPOWERS OW2 V ER0 P AW1 ER0 Z
OVERPOWERED OW2 V ER0 P AW1 ER0 D
OVERPOWERING OW1 V ER0 P AW1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overpower (v) ˌouvəpˈauər (ou2 v @ p au1 @ r)
overpowers (v) ˌouvəpˈauəz (ou2 v @ p au1 @ z)
overpowered (v) ˌouvəpˈauəd (ou2 v @ p au1 @ d)
overpowering (v) ˌouvəpˈauərɪŋ (ou2 v @ p au1 @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧倒(P);あっ倒[あっとう, attou] (n,vs) overwhelm; overpower; overwhelming; (P) [Add to Longdo]
圧伏;圧服[あっぷく, appuku] (n,vs) overpower; subdue; keep down [Add to Longdo]
威圧[いあつ, iatsu] (n) (1) coercion; overpowering; (2) to overpower; to overawe; to daunt [Add to Longdo]
気圧される;気押される;気おされる[けおされる, keosareru] (v1,vi) to be overawed; to be overpowered; to lose the mental battle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overpower \O`ver*pow"er\, v. t. [imp. & p. p. {Overpowered}; p.
   pr. & vb. n. {Overpowering}.]
   To excel or exceed in power; to cause to yield by superior
   power; to vanquish; to subdue; as, the light overpowers the
   eyes. "And overpower'd that gallant few." --Wordsworth.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To overbear; overcome; vanquish; defeat; crush;
     overwhelm; overthrow; rout; conquer; subdue.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overpower \O"ver*pow`er\, n.
   A dominating power. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overpower
   v 1: overcome by superior force [syn: {overpower}, {overmaster},
      {overwhelm}]
   2: overcome, as with emotions or perceptual stimuli [syn:
     {overwhelm}, {overpower}, {sweep over}, {whelm}, {overcome},
     {overtake}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top