ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

victory

V IH1 K T AH0 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -victory-, *victory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
victory(n) ชัยชนะ, Syn. success

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
victory(วิค'ทะรี) n. ชัยชนะ, การมีชัยชนะในการรบ, Syn. success, triumph, win

English-Thai: Nontri Dictionary
victory(n) ชัยชนะ, ความมีชัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Victory shall come to the worthy.ความคุ้มค่าที่ได้จากชัยชนะ The Great Dictator (1940)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
At that moment his penis, overcome by victory cried tears of blood over meทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน ที่เวลาชั่วครู่นั้น penis ของเขา . , \ Novercome โดยชัยชนะ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We have come to crown victory with friendship.เรามามอบชัยชนะอย่างฉันท์มิตร Gandhi (1982)
The victory of Realism.ชัยชนะแห่งความเป็นจริง eXistenZ (1999)
You guys, victory dance.เต้นเพื่อชัยชนะ Never Been Kissed (1999)
But, of course. That was my victory day. The fruition of my deeply-laid plans to escape from that cursed ovarian bastille!ก็แน่ล่ะ นั่นมันวันแห่งชัยชนะของฉัน นั่นคือการบรรลุผลของแผนอันลึกซึ้ง Death Has a Shadow (1999)
Victory is mine!ชัยชนะเป็นของฉัน Death Has a Shadow (1999)
Well, victory is mine!ดี ชัยชนะเป็นของฉัน Death Has a Shadow (1999)
...that will carry us to the final victory of the Fascist Empire!จะนำเราไปสู่ชัยชนะแห่งฟาสซิสต์ Malèna (2000)
Victory was near.ชัยชนะอยู่แค่เอื้อม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Who'd you think the school board was gonna believe some cheating little brat who's just trying to cover his own ass or the man who's been leading this school to victory for 25 years?นายคิดว่าพวกบอร์ดบริหารนั้นจะเชื่อใครมากกว่ากัน ระหว่างพวกที่แค่ต้องการรักษาตัวรอด กับคนที่ทำให้โรงเรียนนี้ชนะเลิศติดต่อกันมาได้ 25 ปี? Hothead (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
victoryA player was pleased the victory.
victoryAt last they experienced the joy of victory.
victoryA victory is unlikely but not impossible.
victoryCongratulations on the victory!
victoryEveryone got excited by the news of the victory.
victoryHe bragged of having won the victory.
victoryHer efforts were crowned with victory.
victoryHe was crowned with eternal victory.
victoryHe won a narrow victory in the race.
victoryHis victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.
victoryHis victory made him a hero.
victoryI am sure of his victory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมีชัย(n) victory, See also: conquest, win, triumph, success, Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ, Ant. ความพ่ายแพ้, Example: ความมีชัยของฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ฝ่ายค้านต้องพลาดการเป็นรัฐบาลไปอย่างน่าเสียดาย
อัปราชัย(n) victory, See also: conquest, triumph, win, Syn. ชัยชนะ, อปราชัย, ความชนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชัย(n) victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัยชนะ, การชนะ, ความชนะ, Example: ทีมเจ้าบ้านได้รับชัยในการแข่งขันเบสบอล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชัยชนะ(n) victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย, Ant. พ่ายแพ้, Example: ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายพันธมิตรเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[Anusāwarī Chai Samøraphum] (n, prop) EN: Victory Monument
อปราชัย = อัปราชัย[aparāchai] (n) EN: victory ; triumph ; conquest ; win  FR: victoire [ f ] ; triomphe [ m ]
ชัย[chai] (n) EN: victory ; triumph ; win ; success  FR: victoire [ f ] ; triomphe [ m ] ; succès [ m ]
ชัยชนะ[chaichana] (x) EN: victory ; triumph ; win ; success  FR: victoire [ f ] ; succès [ m ]
ฉลองชัยชนะ[chaløng chaichana] (v, exp) EN: celebrate a victory  FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ชนะ[chana] (v) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory  FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะโดยไม่คาดฝัน[chana dōi mai khāt fan] (xp) EN: upset victory
ชนะขาดลอย[chana khātløi] (v, exp) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory
จ่ากลอง[jākløng] (n, exp) EN: chief drummer (of victory drums)
กินดิบ[kindip] (v) EN: win easily ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish  FR: vaincre sans difficulté

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VICTORY V IH1 K T AH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
victory (n) vˈɪktəriː (v i1 k t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task), #1,206 [Add to Longdo]
胜利[shèng lì, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] victory, #1,344 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] victory; triumph; quick; nimble; prompt; abbr. for 捷克 Czech (Republic), #8,959 [Add to Longdo]
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] victory or defeat; the outcome of a battle, #9,059 [Add to Longdo]
平型关大捷[Píng xíng guān dà jié, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] victory of Pingxingguan pass, famous victory of Republican Chinese forces over the Japanese in Sep 1937 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] TH: ชัยชนะ  EN: victory

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sieg { m } | Siege { pl } | leichter Siegvictory | victories | walkover [Add to Longdo]
Siegesdenkmal { n } | Siegesdenkmäler { pl }victory monument | victory monuments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
V;v[ブイ;ヴィー, bui ; vi-] (n) (1) V; v; (2) (See Vサイン) victory [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
ビクトリー(P);ヴィクトリー[bikutori-(P); vikutori-] (n) victory; (P) [Add to Longdo]
ビクトリーラン[bikutori-ran] (n) victory run [Add to Longdo]
圧勝(P);あっ勝[あっしょう, asshou] (n, vs) complete victory; (P) [Add to Longdo]
一撮み;一撮;一摘み[ひとつまみ, hitotsumami] (n) (1) pinch (of something); one piece; (2) easy victory [Add to Longdo]
一勝;1勝[いっしょう, isshou] (n) one win; one victory [Add to Longdo]
快勝[かいしょう, kaishou] (n, vs) sweeping victory; easy victory; (P) [Add to Longdo]
凱歌[がいか, gaika] (n) victory song; victory [Add to Longdo]
楽勝[らくしょう, rakushou] (n, vs, adj-no) easy victory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Victory \Vic"to*ry\, n.; pl. {Victories}. [OE. victorie, OF.
   victorie, victoire, F. victoire, L. victoria. See {Victor}.]
   The defeat of an enemy in battle, or of an antagonist in any
   contest; a gaining of the superiority in any struggle or
   competition; conquest; triumph; -- the opposite of {defeat}.
   [1913 Webster]
 
      Death is swallowed up in victory.    --1 Cor. xv.
                          54.
   [1913 Webster]
 
      God on our side, doubt not of victory.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Victory may be honorable to the arms, but shameful to
      the counsels, of a nation.        --Bolingbroke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 victory
   n 1: a successful ending of a struggle or contest; "a narrow
      victory"; "the general always gets credit for his army's
      victory"; "clinched a victory"; "convincing victory"; "the
      agreement was a triumph for common sense" [syn: {victory},
      {triumph}] [ant: {defeat}, {licking}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top