Search result for

victory

(64 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -victory-, *victory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
victory[N] ชัยชนะ, Syn. success

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
victory(วิค'ทะรี) n. ชัยชนะ,การมีชัยชนะในการรบ, Syn. success,triumph,win

English-Thai: Nontri Dictionary
victory(n) ชัยชนะ,ความมีชัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Victory!ครับผม My Little Bride (2004)
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
In college, he just cheered the lacrosse team on to victory.ในวิทยาลัยเธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์\ และทีมลาคอสชนะ Adverse Events (2008)
You expect victory over Jedi, but all you give me to fight them is battle droids.ท่านคาดหวังชัยชนะเหนือพวกเจได แต่ที่ท่านทิ้งไว้ให้ข้าสู้กับพวกมัน มีแค่แบทเทิลดรอยด์ Lair of Grievous (2008)
Victory over the clones and the young Jedi was expected, but to best a Jedi Master...ชัยชนะเหนือพวกโคลน และเจไดหนุ่มเป็นไปตามที่ข้าคาด แต่สำหรับอาจารย์เจได... . Lair of Grievous (2008)
Your victory will be fleeting, Senators.ท่านชนะได้ไม่นานหรอก ท่านวุฒิฯ Bombad Jedi (2008)
The capture of Viceroy Gunray is a major victory for the Republic.การจับตัวอุปราชกันเรย์ เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
Their death is our victory!ความตายนี้คือชัยชนะของเรา The Secret of Moonacre (2008)
The true path to victory is to find your opponent's weakness and make him suffer for it.การที่จะเอาชนะศัตรูได้ เจ้าจะต้องหาจุดอ่อน เพื่อใช้ทรมานมัน Kung Fu Panda (2008)
Just one more victory and he wins his freedom.ชนะอีกครั้งเดียว เขาก็จะเป็นอิสระ Death Race (2008)
Tarva, the lord of victory, and Alambil, the lady of peace, have come together in the high heavens.ทาร์วา ลอร์ดแห่งชัยชนะ และ อลัมบิล เลดี้แห่งความสงบสุข, พวกท่านพบกันอีกครั้ง บนท้องฟ้า. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
victoryA player was pleased the victory.
victoryAt last they experienced the joy of victory.
victoryA victory is unlikely but not impossible.
victoryCongratulations on the victory!
victoryEveryone got excited by the news of the victory.
victoryHe bragged of having won the victory.
victoryHer efforts were crowned with victory.
victoryHe was crowned with eternal victory.
victoryHe won a narrow victory in the race.
victoryHis victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.
victoryHis victory made him a hero.
victoryI am sure of his victory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมีชัย[N] victory, See also: conquest, win, triumph, success, Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ, Ant. ความพ่ายแพ้, Example: ความมีชัยของฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ฝ่ายค้านต้องพลาดการเป็นรัฐบาลไปอย่างน่าเสียดาย
อัปราชัย[N] victory, See also: conquest, triumph, win, Syn. ชัยชนะ, อปราชัย, ความชนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชัย[N] victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัยชนะ, การชนะ, ความชนะ, Example: ทีมเจ้าบ้านได้รับชัยในการแข่งขันเบสบอล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชัยชนะ[N] victory, See also: triumph, win, success, Syn. ชัย, การมีชัยชนะ, ความมีชัย, Ant. พ่ายแพ้, Example: ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายพันธมิตรเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success   FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัยชนะ[X] (chaichana) EN: victory ; triumph ; win ; success   FR: victoire [f] ; succès [m]
ฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaløng chaichana) EN: celebrate a victory   FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะโดยไม่คาดฝัน[xp] (chana dōi mai khāt fan) EN: upset victory   
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātløi) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory   
จ่ากลอง[n. exp.] (jākløng) EN: chief drummer (of victory drums)   
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish   FR: vaincre sans difficulté

CMU English Pronouncing Dictionary
VICTORY    V IH1 K T ER0 IY0
VICTORY    V IH1 K T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
victory    (n) (v i1 k t @ r ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sieg {m} | Siege {pl} | leichter Siegvictory | victories | walkover [Add to Longdo]
Siegesdenkmal {n} | Siegesdenkmäler {pl}victory monument | victory monuments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
V;v[ブイ;ヴィー, bui ; vi-] (n) (1) V; v; (2) (See Vサイン) victory [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
ビクトリー(P);ヴィクトリー[, bikutori-(P); vikutori-] (n) victory; (P) [Add to Longdo]
ビクトリーラン[, bikutori-ran] (n) victory run [Add to Longdo]
圧勝(P);あっ勝[あっしょう, asshou] (n,vs) complete victory; (P) [Add to Longdo]
一撮み;一撮;一摘み[ひとつまみ, hitotsumami] (n) (1) pinch (of something); one piece; (2) easy victory [Add to Longdo]
一勝;1勝[いっしょう, isshou] (n) one win; one victory [Add to Longdo]
快勝[かいしょう, kaishou] (n,vs) sweeping victory; easy victory; (P) [Add to Longdo]
凱歌[がいか, gaika] (n) victory song; victory [Add to Longdo]
楽勝[らくしょう, rakushou] (n,vs,adj-no) easy victory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task) [Add to Longdo]
胜利[shèng lì, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] victory [Add to Longdo]
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] victory or defeat; the outcome of a battle [Add to Longdo]
平型关大捷[Píng xíng guān dà jié, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] victory of Pingxingguan pass, famous victory of Republican Chinese forces over the Japanese in Sep 1937 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] victory; triumph; quick; nimble; prompt; abbr. for 捷克 Czech (Republic) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Victory \Vic"to*ry\, n.; pl. {Victories}. [OE. victorie, OF.
   victorie, victoire, F. victoire, L. victoria. See {Victor}.]
   The defeat of an enemy in battle, or of an antagonist in any
   contest; a gaining of the superiority in any struggle or
   competition; conquest; triumph; -- the opposite of {defeat}.
   [1913 Webster]
 
      Death is swallowed up in victory.    --1 Cor. xv.
                          54.
   [1913 Webster]
 
      God on our side, doubt not of victory.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Victory may be honorable to the arms, but shameful to
      the counsels, of a nation.        --Bolingbroke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 victory
   n 1: a successful ending of a struggle or contest; "a narrow
      victory"; "the general always gets credit for his army's
      victory"; "clinched a victory"; "convincing victory"; "the
      agreement was a triumph for common sense" [syn: {victory},
      {triumph}] [ant: {defeat}, {licking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top