Search result for

โต้แย้ง

(50 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โต้แย้ง-, *โต้แย้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้แย้ง[V] argue, See also: counter, oppose, contradict, dispute, Ant. เห็นด้วย, คล้อยตาม, Example: สถาปนิกโต้แย้งวิศวกรอย่างเอาจริงเอาจัง, Thai definition: แสดงความเห็นขัดแย้งกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โต้แย้งก. แสดงความเห็นแย้งกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refuteโต้แย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebutโต้แย้ง, หักล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I gave your husband an assignment that took him away from court would you object?ถ้าข้ารับสั่งให้สามีเจ้าออกจากราชสำนัก... ..เจ้าจะโต้แย้งไหม? The Other Boleyn Girl (2008)
There is one thing that I want done, and I don't want any argument about it.มีอยู่อย่างหนึ่ง ที่ผมต้องการทำให้เสร็จ แ้ละผมไม่อยากได้คำโต้แย้งใดในเรื่องนี้ Frost/Nixon (2008)
I don't think anybody will argue that.ผมไม่คิดว่าจะมีใครโต้แย้งในเรื่องนี้ The Happening (2008)
This is your argument.นี่น่ะเหรอข้อโต้แย้งของคุณ Chapter Three 'Building 26' (2009)
If any of you have objections please speak now.ใครมีข้อโต้แย้งอย่างไร กรุณาพูดออกมาตอนนี้ 2012 (2009)
How this is put together is open to debate.รวบรวมสิ่งนี้ด้วยกัน และโต้แย้งกันได้อย่างไร The Fourth Kind (2009)
Forensics recovered a charred body matching a description at the Eastern body plant.การโต้แย้ง เก็บชิ้นส่วนร่างกายที่ดำเป็นตอตะโก เหมือนกับลักษณะ ลายเพ้นท์บนตัวแบบตะวันออก The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
And the btk killer was only Caught after 25 years Because he went to the press To counter a bookฆาตกรบีทีเค ถูกจับได้ หลังจาก 25 ปี เพียงเพราะ เขาไปหาสื่อเพื่อต้องการโต้แย้งหนังสือ Omnivore (2009)
Everybody has at least one, so no excuses.ทุกคนมีอย่างน้อยหนึ่ง,\\งั้น ไม่มีข้อโต้แย้งนะ. Pilot (2009)
For this opportunity to get to know you a little better.- โต้แย้งกัน? V (2009)
I recommend a less confrontational discussion.ข้าขอแนะนำการโต้แย้งที่ไร้ซึ่งการเผชิญหน้านะ Trespass (2009)
I may have a conflict of interest in all this.ฉันอาจจะมีข้อโต้แย้ง ในความสนใจเรื่องนี้ซักหน่อย Keep This Party Going (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต้แย้ง[v.] (tōyaēng) FR: disputer ; controverser (r.)

English-Thai: Longdo Dictionary
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argue[VI] โต้เถียง, See also: โต้แย้ง, เถียง, Syn. quarrel, dispute
be at loggerheads[IDM] โต้แย้งกันอย่างแรง, See also: โต้เถียงกันอย่างแรง
contradict[VT] โต้แย้ง, Syn. disclaim, deny
contravene[VT] โต้แย้ง
controvert[VT] โต้แย้ง, See also: โต้เถียง, Syn. refute, rebut
expostulate about[PHRV] โต้แย้ง, See also: ต่อว่า, คัดค้าน, Syn. expostulate on
expostulate on[PHRV] โต้แย้ง, See also: ต่อว่า, คัดค้าน, Syn. expostulate about
expostulate with[PHRV] โต้แย้งกับ, See also: เถียงกับ
fence with[PHRV] โต้แย้งกับ (อย่างช่ำชอง)
fight on[PHRV] โต้แย้ง, See also: ขัดแย้ง, ต่อต้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
contradict(คอนทระดิคทฺ') {contradicted,contradicting,contradicts} vt. โต้แย้ง,เถียง,ปฏิเสธ. vi. กล่าวแย้ง., See also: contradicter n. ดูcontradict contradictor n. ดูcontradict
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง,การเถียง,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน
dialecticsn. วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผล
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล

English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
clash(vt) ปะทะกัน,ชนกัน,กระทบกัน,ขัดแย้งกัน,โต้แย้งกัน,ทะเลาะกัน
con(adv) ตรงข้าม,แย้ง,ต่อต้าน,โต้แย้ง
con(n) ความตรงข้าม,การแย้ง,การโต้แย้ง,การต่อต้าน,ผู้คัดค้าน
contend(vt,vi) ต่อสู้,ยืนยัน,โต้แย้ง,ชิงชัย,แข่งขัน
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
contest(vt) ต่อสู้,ต่อกร,แข่งขัน,โต้แย้ง,โต้เถียง
contradict(vt) เถียง,แย้ง,โต้แย้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
widersprechen(vi) |widersprach, hat widersprochen| โต้แย้ง, ไม่เห็นด้วย
Auseinandersetzung(n) |die, pl. Auseinandersetzungen, über eine Sache| การอภิปรายถกเถียง, การโต้แย้ง, การเถียงกัน , See also: S. Diskussion, Streit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top