Search result for

squabble

(40 entries)
(0.0031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squabble-, *squabble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squabble[N] การทะเลาะกัน, See also: การโต้เถียง, การต่อล้อต่อเถียง, Syn. argument, dispute, quarrel
squabble[VI] ทะเลาะกัน, See also: โต้เถียง, ต่อล้อต่อเถียง, Syn. argue, dipute, quarrel
squabble over[PHRV] โต้เถียงเกี่ยวกับ, Syn. argue about, bicker about, quarrel about, wrangle about, squabble over
squabble with[PHRV] ทะเลาะกับ, See also: โต้เถียงกับ, Syn. argue against, argue with, quarrel with, row with
squabble about[PHRV] โต้เถียงเกี่ยวกับ, Syn. argue about, bicker about, quarrel about, wrangle about, squabble over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squabble(สควอบ'เบิล) vi.,n. (การ) ทะเลาะ,เถียงกัน,มีปากเสียงกัน,ต่อล้อต่อเถียง, Syn. dispute,wrangle

English-Thai: Nontri Dictionary
squabble(n) การต่อล้อต่อเถียง,การทะเลาะกัน
squabble(vi) ต่อล้อต่อเถียง,ทะเลาะกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pregraduation squabble?ถ้างั้นก็ไม่ต้องรอฉันนะ ดี แล้วเธอทั้งสองคนล่ะ ? ก็ จากทุกคนในนี้แล้ว The Goodbye Gossip Girl (2009)
This squabble soon grows beyond these two men and engulfs all of physics.มันจะเปิดออกจะมีผลต่อวิธีการ อย่างที่เรารับรู้จักรวาล The Riddle of Black Holes (2010)
Over a family squabble?ครอบครัวทะเลาะกัน? The Kids Are Not All Right (2011)
Girls, no need to squabble.สาวๆจ๊ะ ไม่เห็นจะต้องทะเลาะแย่งกันเลย I Wish I Was the Moon (2011)
No time for squabbles.ไม่มีเวลาเถียงกันแล้ว Genesis: Part 1 (2011)
No time to squabble, Troy.ไม่มีเวลาเถียงกัน ทรอย For a Few Paintballs More (2011)
This is a family squabble that could 'cause your cousin his career.ที่จะส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานของลูกพี่ลูกน้องคุณ Rhodes to Perdition (2011)
These picayune squabbles got a way of turning deadly.เรื่องทะเลาะเล็กน้อย อาจกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายได้ Episode #1.1 (2012)
I've been going through the victim's computer and looking for any online threats or squabbles.ฉันเจาะเข้าไปใน คอมพิวเตอร์ของเหยื่อ เพื่อหาข้อมูลออนไลน์ เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อขัดแย้ง The Friend in Need (2013)
some squabble over Hooke and his discovery about light.ไปอย่างสมบูรณ์เป็นชิ้นมากกว่านั้น และได้รับการซ่อนตัวอยู่ ในเคมบริดจ์นับตั้งแต่ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Any of you squabblers got a cigarette?พวกที่กำลังทะเลาะกันนั่นน่ะ มีบุหรี่ไหม ? Haunted (2015)
We squabbled about it until we got back to barracks.เราสองคนทะเลาะกัน จนมาถึงค่ายทหาร Christmas in August (1998)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทะเลาะ[N] quarrel, See also: squabble, bicker, wrangle, dispute, Syn. การทะเลาะเบาะแว้ง, การวิวาท, การทะเลาะวิวาท, Ant. การคืนดี, Example: ปัญหาการทะเลาะและตบตีกันนั้นมีแทบทุกวัน ส่วนใหญ่มาจากเรื่องหึงหวงกัน, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
การทะเลาะวิวาท[N] quarrel, See also: squabble, bicker, wrangle, dispute, Syn. การวิวาท, การทะเลาะ, Ant. การคืนดี, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับการทะเลาะวิวาทในวงเหล้าของชายหนุ่ม ก่อนเกิดการฆ่ากันเพื่อแย่งชิงหญิงสาว, Thai definition: การทุ่มเถียงและต่อสู้กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl   
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute   FR: querelle [f] ; dispute [f]
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khārom) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords   
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row   FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēng) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat   
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully   FR: se disputer ; se quereller

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUABBLE    S K W AA1 B AH0 L
SQUABBLED    S K W AA1 B AH0 L D
SQUABBLES    S K W AA1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squabble    (v) (s k w o1 b l)
squabbled    (v) (s k w o1 b l d)
squabbles    (v) (s k w o1 b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n,vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P) [Add to Longdo]
御家騒動;お家騒動[おいえそうどう, oiesoudou] (n) family trouble (quarrel); domestic squabble; internal squabble (over headship rights) in a daimyo family in the Edo period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squabble \Squab"ble\ (skw[o^]b"b'l), v. i. [imp. & p. p.
   {Squabbled} (-b'ld); p. pr. & vb. n. {Squabbling}
   (-bl[i^]ng).] [Cf. dial. Sw. skvabbel a dispute, skvappa to
   chide.]
   1. To contend for superiority in an unseemly manner; to
    scuffle; to struggle; to wrangle; to quarrel.
    [1913 Webster]
 
   2. To debate peevishly; to dispute.
    [1913 Webster]
 
       The sense of these propositions is very plain,
       though logicians might squabble a whole day whether
       they should rank them under negative or affirmative.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To dispute; contend; scuffle; wrangle; quarrel;
     struggle.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squabble \Squab"ble\, v. t. (Print.)
   To disarrange, so that the letters or lines stand awry or are
   mixed and need careful readjustment; -- said of type that has
   been set up.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squabble \Squab"ble\, n.
   A scuffle; a wrangle; a brawl.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squabble
   n 1: a quarrel about petty points [syn: {bicker}, {bickering},
      {spat}, {tiff}, {squabble}, {pettifoggery}, {fuss}]
   v 1: argue over petty things; "Let's not quibble over pennies"
      [syn: {quibble}, {niggle}, {pettifog}, {bicker},
      {squabble}, {brabble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top