Search result for

discussion

(67 entries)
(0.0544 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discussion-, *discussion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discussion[N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย

English-Thai: Nontri Dictionary
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discussionอภิปราย [TU Subject Heading]
Discussionการอภิปราย,อภิปราย,วิจารณ์ผล,วิจารณ์ [การแพทย์]
Discussion, Lectureการใช้วิธีอภิปราย [การแพทย์]
Discussion, Panelการอภิปรายหมู่,การอภิปรายเป็นคณะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sounds like a discussion between equals.ดูเหมือนว่าการคุยครั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม Chuck in Real Life (2008)
Just to short circuit that discussion,\ .เพียงเพื่อทางลัดของการวิจัย Adverse Events (2008)
Why does it have to be a discussion?ทำไมมันถึงได้น่าพูดคุยถึง The Itch (2008)
I was having a quarrel with more like a discussion.มีเรื่องเกิดขึ้นนิดหน่อย เด็กจากโรงเรียนอื่น เออ เข้ามาหาเรื่องฉัน Akai ito (2008)
- Well, this discussion isn't over.-เรายังพูดกันไม่จบนะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And without any form of discussion...และโดยไม่มีการปรึกษาใดๆ... Episode #1.7 (2008)
To hold a welcome ceremony without any prior discussion?ให้จัดงานฉลอง โดยไม่มีการปรึกษาล่วงหน้า? Episode #1.7 (2008)
- Can I ask a question in-between this discussion, none of my business, about who is a dear friend and who is not?-ฉันขอถาม คำถามระหว่างการสนทนานี้ ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันหรอก เกี่ยวกับใครที่เป็นเพื่อนรัก และใครที่ไม่ใช่ใช่ไหมแค่ไปตรวจสอบที่ศตวรรษสิ.. The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Just... No discussion? Just "You're out"?แล้วไม่คุยกันเลยเหรอ แค่ออกไปเหรอ Burn After Reading (2008)
Well, we're having the discussion now.เรากำลังคุยกันอยู่นี่ไง Burn After Reading (2008)
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก The Day the Earth Stood Still (2008)
We already had this discussion back at the beach, James,เจมส์! พวกเราต้องตัดสินใจกลับไปที่หาด Hell or High Water (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discussionA concrete plan evolved after much discussion.
discussionA discussion of the proposal seems to be in order.
discussionAfter three hours of discussion we got nowhere.
discussionAfter we had tea, we began the discussion.
discussionAll we need now is action, not discussion.
discussionA long discussion boiled down to a realistic conclusion.
discussionA problem suitable for class discussion.
discussionAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
discussionAt the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding.
discussionAt the meeting last night the problem gave rise to heated discussion.
discussionDid you take part in the discussion yesterday?
discussionDiscussion is based upon mutual respect.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion   FR: débat [m] ; discussion [f]
การอภิปราย[n.] (kān aphiprāi) EN: discussion   FR: discussion [f] ; débat [m]
การอภิปรายเจาะลึก[n. exp.] (kān aphiprāi jǿ leuk) EN: in-depth discussion   FR: discussion approfondie [f]
การอภิปรายคู่ขนาน[n. exp.] (kān aphiprāi khūkhanān) EN: parallel discussion   FR: discussions parallèles [fpl]
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[n. exp.] (kān aphiprāi phūchamnān phisēt) EN: panel discussion   
การพูดคุย[n.] (kān phūtkhui) EN: discussion   FR: discussion [m]
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksāhāreū kan) EN: consultation ; deliberation ; discussion   
การสนทนา[n.] (kān sonthanā) EN: talk ; conversation ; causerie   FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f]
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīeng) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange   FR: discussion [f]
กลุ่มอภิปราย[n. exp.] (klum aphiprāi) EN: discussion group   FR: groupe de discussion [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCUSSION    D IH2 S K AH1 SH AH0 N
DISCUSSIONS    D IH2 S K AH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discussion    (n) (d i1 s k uh1 sh @ n)
discussions    (n) (d i1 s k uh1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相談[そうだん, soudan] Thai: การเจรจา English: discussion

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} (über) | Diskussionen {pl} | tiefgehende Diskussion {f}discussion (about; on) | discussions | serious discussion [Add to Longdo]
Diskussionsanlage {f}discussion equipment [Add to Longdo]
Diskussionsveranstaltung {f} | Diskussionsveranstaltungen {pl}discussion meeting | discussion meetings [Add to Longdo]
Lagebesprechung {f} | Lagebesprechung abhaltendiscussion of the situation | to brief [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
インラインディスカッション[, inraindeisukasshon] (n) {comp} inline discussion [Add to Longdo]
オープンディスカッション[, o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting) [Add to Longdo]
グループディスカッション[, guru-pudeisukasshon] (n) group discussion [Add to Longdo]
ディスカッション[, deisukasshon] (n,vs) discussion; (P) [Add to Longdo]
パネルディスカッション[, panerudeisukasshon] (n) panel discussion [Add to Longdo]
フォーラムディスカッション[, fo-ramudeisukasshon] (n) forum discussion [Add to Longdo]
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
画談[がだん, gadan] (n) discussions on art and painting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研讨[yán tǎo, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ, / ] discussion [Add to Longdo]
研讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] discussion forum; seminar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専門的[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discussion \Dis*cus"sion\, n. [L. discussio a shaking,
   examination, discussion: cf. F. discussion.]
   1. The act or process of discussing by breaking up, or
    dispersing, as a tumor, or the like. [archaic]
    [1913 Webster]
 
   2. The act of discussing or exchanging reasons; examination
    by argument; debate; disputation; agitation.
    [1913 Webster]
 
       The liberty of discussion is the great safeguard of
       all other liberties.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Discussion of a problem} or {Discussion of an equation}
    (Math.), the operation of assigning different reasonable
    values to the arbitrary quantities and interpreting the
    result. --Math. Dict.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discussion
   n 1: an extended communication (often interactive) dealing with
      some particular topic; "the book contains an excellent
      discussion of modal logic"; "his treatment of the race
      question is badly biased" [syn: {discussion}, {treatment},
      {discourse}]
   2: an exchange of views on some topic; "we had a good
     discussion"; "we had a word or two about it" [syn:
     {discussion}, {give-and-take}, {word}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 discussion [diskysjõ]
   discussion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top