Search result for

audacity

(29 entries)
(0.005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audacity-, *audacity*.
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring)

English-Thai: Nontri Dictionary
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
audacityI am amazed at your audacity.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I had the misfortune of being struck down by the most deadly pair of wild blue eyes God ever had the audacity to create.ฉันโชคร้ายเพราะไปติดอยู่กับ ดวงตาสีฟ้าคมเฉียบ ที่มีความกล้าเท่าที่สุดตั้งแต่พระเจ้าเคยสร้างมา Dark Harbor (1998)
The audacity of it has my signature all over it.ความมุทะลุของท่านมันเป็นเอกลักษณ์ของท่านไปแล้ว The King and the Clown (2005)
After all, it was by audacity that I got in the palace.อย่างงั้นก็เถอะ เพราะความมุทะลุ ข้าเลยได้เข้าวัง The King and the Clown (2005)
Imagine she has the audacity to say her boyfriend likes it.นึกไม่ถึงเธอจะกล้าพูดว่าแฟนชอบ Heyy Babyy (2007)
I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, her audacity, which borders on defiance, and her works of art, which actually seem to extrude from her subconscient mind.I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, Loyal and True (2008)
You had the audacity to go on national television, Show the world what you did,คุณมีความกล้าที่ไปออกทีวี... You Don't Know Jack (2010)
The audacity!ปากปลาร้านะยะ! Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And yet you have the audacity to ask the bank for money?แล้วยังกล้ามาที่นี่มาขอเงินอีก Despicable Me (2010)
One of the thieves had the audacity to quench his thirst while ransacking our home.หนึ่งในคนร้ายได้แสดงความไร้มารยาท โดยการดื่มน้ำขณะหาของมีค่า The Bozeman Reaction (2010)
I see that you've lost none of your audacity.ข้าเข้าใจแล้ว เจ้าไม่เห็น จะเกรงกลัวอะไรเลย The Tears of Uther Pendragon (2010)
And it depends on courage and audacity to get started.การ์เร็ตของการค้นหาใจดัด อาจได้รับใกล้ชิด Is There a Creator? (2010)
And a thing that I admire about is that Lisi has that courage and audacity, which doesn't mean I think he's right, okay?หรือมันทั้งหมดอาจจะเป็นหน้าอก มีขั้นตอนของการให้และการรับเป็น, การก่อสร้างและการวิจารณ์ที่ทำ ให้การทำงานด้านวิทยาศาสตร์ Is There a Creator? (2010)
♪ And you have the audacity# เธอช่างไร้ยางอาย # The Sue Sylvester Shuffle (2011)
The audacity.พวกนี้ช่างกล้า Chuck Versus the Zoom (2011)
Shut your mouth! Beware your audacity!หยุดๆ เงียบเดี๋ยวนี้เลย น่าอายจริงๆ My Princess (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDACITY    AA0 D AE1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audacity    (n) (oo1 d a1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーダシティ;オーダスィティ(ik);オーダセティ(ik)[, o-dashitei ; o-dasuitei (ik); o-dasetei (ik)] (n) audacity [Add to Longdo]
押し[おし, oshi] (n) push; pressure; authority; audacity; (P) [Add to Longdo]
厚顔[こうがん, kougan] (adj-na,n) impudence; audacity [Add to Longdo]
大胆不敵[だいたんふてき, daitanfuteki] (adj-na,n) audacity; daredevil (attitude) [Add to Longdo]
鉄面皮[てつめんぴ, tetsumenpi] (adj-na,n) arrogance; audacity; nerve; effrontery; brazenness; shamelessness; impudence [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]
僭上[せんじょう, senjou] (adj-na,n) audacity; forwardness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audacity \Au*dac"i*ty\, n.
   1. Daring spirit, resolution, or confidence; venturesomeness.
    [1913 Webster]
 
       The freedom and audacity necessary in the commerce
       of men.                --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   2. Reckless daring; presumptuous impudence; -- implying a
    contempt of law or moral restraints.
    [1913 Webster]
 
       With the most arrogant audacity.   --Joye.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 audacity
   n 1: fearless daring [syn: {audacity}, {audaciousness},
      {temerity}]
   2: aggressive boldness or unmitigated effrontery; "he had the
     audacity to question my decision" [syn: {audacity},
     {audaciousness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top