Search result for

darin

(62 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darin-, *darin*
Possible hiragana form: だりん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daring[ADJ] กล้าหาญ, See also: เสี่ยง, โลดโผน, กล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Syn. brave, bold, adventurous
daring[N] ความกล้าหาญ, See also: ความกล้า, ความกล้าได้กล้าเสีย, Syn. bravery, boldness, courage
daringly[ADV] อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ, Syn. bravely, boldly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daring(แด'ริง) n. ความกล้า,ความอาจหาญ adj. กล้า,อาจหาญ,กล้าผจญภัย, See also: daringly adv. ดูdaring daringness n. ดูdaring, Syn. brave,bold
mandarin(แมน'ดะริน) n. ภาษาจีนกลาง,ส้มจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
daring(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
daring(n) ความกล้าหาญ,ความใจกล้า,ความอาจหาญ,ความบังอาจ
mandarin(n) ขุนนางจีน,เจ้าสัว,ส้มจีน,ตุ๊กตาจีน,ภาษาจีนกลาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nobody knows for sure just how much was taken in the daring pre-dawn raid... at the Lufthansa cargo terminal at Kennedy Airport.ไม่มีใครระบุจำนวนเงินชัดเจนที่ถูกปล้น ไปตอนรุ่งเช้าจาก คลังสินค้าลุฟท์ฮันซาในสนามบินเคนเนดี้ได้ Goodfellas (1990)
You sure are a daring nurse...เธอแน่ใจนะว่าเป็นพยาบาล.. Blues Harp (1998)
We've just received this footage of a daring police raid.เราเพิ่งได้รับเทปบันทึกภาพ ที่กล้าหาญของตำรวจ. V for Vendetta (2005)
Daring you're really excited.แหม ที่รัก ดูคุณตื่นเต้นจังนะคะ Train Man (2005)
Aren't you daring. Doing that here.เที่ยงแล้ว ทอดอะไรกินกันเถอะ. Koizora (2007)
Raul Darinda Raul darinda.ผม ราอูล ดาริลด้า Call Waiting (2007)
And a daring disregard for human life opened fire.และกราดยิงใส่ผู้คน โดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย Self Made Man (2008)
THE DRIVER WOULD HAVE BEEN GOING EXTRA SLOW, LIKE HE WAS DARING ANYONE TO CUT HIM OFF.ผมหมายถึง ผมคุยกับโทนี่ว่าหมอนี่แต่งตัวอย่างกับนักเลง Normal (2008)
Daring to date before Serena?กล้าไหม? ที่จะเดทก่อนเซรีน่า The Ex-Files (2008)
But the Council feels your daring may put others in danger.แต่สภารู้สึกว่าเจ้ากำลังจะพาพวกเราไปสู่หายนะ Rising Malevolence (2008)
After a daring rescue and narrow escape,หลังจากภารกิจช่วยชีวิตและหลบหนีมาได้อย่างฉิวเฉียด Shadow of Malevolence (2008)
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous Viceroy has made a daring getaway.ด้วยความช่วยเหลือ จากสายลับชั่วร้ายของเคาท์ดูกู อุปราชโฉดได้หลบหนีไปอย่างอุกอาจ Lair of Grievous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darinFlight across the continent was still a daring venture.
darinHe says daring things.
darinI can hardly hold my own against his daring.
darinIt was a daring adventure, full of thrill and excitement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจหาญ[V] bold, See also: daring, courageous, fearless, Syn. กล้าหาญ, หาญกล้า, Ant. ขลาดกลัว, กลัว, ขลาด, Example: ผมไม่อาจหาญสู้กับเขาหรอก, Thai definition: กล้ากระทำ
ผาดโผน[ADV] adventurously, See also: daringly, dangerously, Syn. โลดโผน, หวาดเสียว, Example: เขาได้รับการฝึกฝนให้เล่นกายกรรมผาดโผนมาตั้งแต่เด็ก, Thai definition: เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วและเสี่ยงอันตราย
ใจถึง[ADJ] daring, See also: brave, sporting, fearless, undaunted, bold, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, กล้าเสี่ยง, Ant. ขี้ขลาด, Example: เราต้องคอยต่อไปจนกว่าจะมีคนใจถึงเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
อหังการ[N] arrogance, See also: daring, boldness, assertiveness, impudence, impertinence, audacity, Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว, Thai definition: ความก้าวร้าวด้วยการถือตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กล้าแกร่ง[ADJ] bold, See also: daring, brave, valiant, Syn. กล้าแข็ง, Ant. อ่อนแอ, Example: เขามุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่กล้าแกร่งและทระนง
กล้า[ADJ] bold, See also: daring, courageous, fearless, Syn. กล้าหาญ, อาจหาญ, หาญ, หาญกล้า, Ant. อ่อนแอ, ขลาด, Example: ความร่วมมือเกิดได้จากการที่ผู้นำส่งเสริมให้ลูกน้องกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น การทำเช่นนี้ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty   FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
คอจีน[n. exp.] (khø Jīn) EN: mandarin collar   
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious   FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
นกอัญชันจีน[n. exp.] (nok anchan Jīn) EN: Band-bellied Crake   FR: Marouette mandarin [f] ; Marouette à ventre bandé [f]
นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว[n. exp.] (nok kingkhrōng klaēp pīk khāo) EN: White-shouldered starling   FR: Étourneau mandarin [m] ; Martin de Chine [m] ; Martin d’orient [m]
นกพญาไฟคอเทา[n. exp.] (nok phayāfai khø thao) EN: Grey-chinned Minivet   FR: Minivet mandarin [m] ; Minivet montagnard [m] ; Minivet à gorge grise [m]
เป็ดแมนดาริน[n.] (pet maēndārin) EN: Mandarin Duck   FR: Canard mandarin [m] ; Aïx mandarin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DARIN    D AE1 R IH2 N
DARING    D EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daring    (v) (d e@1 r i ng)
daringly    (a) (d e@1 r i ng l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
darinในนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
darinin it [Add to Longdo]
darintherein [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na,n,adj-no) daring; unyielding [Add to Longdo]
みかん箱;ミカン箱[みかんばこ(みかん箱);ミカンはこ(ミカン箱), mikanbako ( mikan hako ); mikan hako ( mikan hako )] (n) cardboard box for mandarin oranges [Add to Longdo]
アミグダリン[, amigudarin] (n) amygdalin [Add to Longdo]
ソルダリング;ソルダーリング[, sorudaringu ; soruda-ringu] (n) soldering [Add to Longdo]
チャイニーズカラー[, chaini-zukara-] (n) Mandarin collar; Chinese collar [Add to Longdo]
ボリュームレンダリング[, boryu-murendaringu] (n) {comp} volume rendering [Add to Longdo]
マネーローンダリング[, mane-ro-ndaringu] (n) money laundering [Add to Longdo]
マネーロンダリング[, mane-rondaringu] (n) money laundering [Add to Longdo]
マンダリン[, mandarin] (n) mandarin [Add to Longdo]
マンダリンカラー[, mandarinkara-] (n) mandarin collar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
急先锋[jí xiān fēng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄈㄥ, / ] daring vanguard; pioneer; leading figure [Add to Longdo]
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
胆大[dǎn dà, ㄉㄢˇ ㄉㄚˋ, / ] daring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  darin [daːrin]
     in it; therein
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top