ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep back

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep back-, *keep back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep back[PHRV] ถอยไป, See also: กลับไป, ย้อนกลับไป, Syn. move back
keep back[PHRV] ป้องกัน, Syn. hold back
keep back[PHRV] ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก, Syn. hold back
keep back[PHRV] กั้นขวาง, See also: ทำให้ไม่พัฒนา, Syn. hold back
keep back[PHRV] ทำให้ล่าช้า, Syn. hang up, hold back, hold off
keep back[PHRV] เก็บเป็นความลับ, Syn. hold back, keep from

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, keep back.เร็วเข้า ถอยไป The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Hey, keep back!Hey, keep backPlanet 51 (2009)
Now, Baron, I want my keep back.เอาล่ะ บารอน ข้าต้องการปราสาทของข้า คืน Ironclad (2011)
That's great. And keep back, looking at me.เยี่ยมไปเลย มองมาที่กล้องหน่อย Tracks (2013)
Keep backing away till you're outside this establishment.- ถอยออกไป ถอยออกไปเรื่อยๆจนกว่า เจ้าจะพ้นอาณาบริเวณนี้ Valar Dohaeris (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep backA bank was built to keep back the water of the river.
keep backAfter the accident, the police told the crowd to keep back.
keep backHe tried to keep back his tears.
keep backIt appeared that she was trying to keep back tears.
keep backShe could not keep back a smile.
keep backThe child's face worked as she tried to keep back the tears.
keep backThe misery was too much for the readers to keep back their tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงวน[V] reserve, See also: keep back, store up, set apart for, Syn. รักษา
สำรอง[V] reserve, See also: keep back, store up, Syn. เตรียมไว้, เผื่อไว้
ตระหนี่ตัว[V] reserve, See also: keep back, forbear, retain, preserve one's purity, Syn. หวงตัว, Example: หนูน้อยตระหนี่ตัวไม่ยอมให้ใครอุ้ม, Thai definition: ไม่อยากให้ใครถูกเนื้อต้องตัวหรือไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
กั้ง[v.] (kang) EN: keep back   FR: barrer ; bloquer ; boucher ; obstruer
เม้ม[v.] (mēm) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back   FR: cacher
ปิดบัง[v.] (pitbang) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert   FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur
สำรอง[v.] (samrøng) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose   FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder

Japanese-English: EDICT Dictionary
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
押し止める;押止める(io)[おしとどめる(押し止める);おしとめる, oshitodomeru ( oshi yameru ); oshitomeru] (v1,vt) to check; to stop; to keep back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keep back
   v 1: keep under control; keep in check; "suppress a smile";
      "Keep your temper"; "keep your cool" [syn: {restrain},
      {keep}, {keep back}, {hold back}]
   2: secure and keep for possible future use or application; "The
     landlord retained the security deposit"; "I reserve the right
     to disagree" [syn: {retain}, {hold}, {keep back}, {hold
     back}]
   3: hold back; refuse to hand over or share; "The father is
     withholding the allowance until the son cleans his room"
     [syn: {withhold}, {keep back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top