ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งำ

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งำ-, *งำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งำ[V] conceal, See also: hide, cover from sight, keep from sight, Syn. ปิด, เก็บ, ซ่อน, Ant. เปิด, เปิดเผย, Example: เขากลัวแกจะไม่ตลกด้วยก็เลยได้แต่เงียบงำเอาไว้กะว่าเอาไว้เป็นมุขให้เพื่อนๆ ฟังแทน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งำก. ปิด เช่น งำความ, ปกครอง เช่น งำเมือง, รักษา ในคำว่า เก็บงำ, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ครอบ เป็น ครอบงำ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Engulfed?ท่วมท้นเหรอ ถูกครอบงำ After Porn Ends 2 (2017)
I would live a life filled... engulfed... consumed... by lust.ฉันจะใช้ชีวิตที่บริบูรณ์... ท่วมท้น... ถูกครอบงำ... After Porn Ends 2 (2017)
And then it came to Larry, too, this nightmare, this name we must not think or say.เขาถูกเรื่องนี้ครอบงำเสียเอง ฝันร้ายเกี่ยวกับ... ชื่อที่เราห้ามคิด หรือพูด The Bye Bye Man (2017)
He's so old.งำเหงือกใช่ย่อย Smurfs: The Lost Village (2017)
He is consumed by it.เขาถูกมันครอบงำ Warcraft (2016)
If Gul'Dan can infect one as innocent as him, what chance do the rest of us have?ถ้ากูลแดนสามารถครอบงำเด็กไร้เดียงสาอย่างเขาได้ พวกเราที่เหลือจะมีโอกาสอะไร Warcraft (2016)
But if you get lost in your memories or... devoured by them...แต่ถ้านายจมอยู่ ในความทรงจำของนายล่ะ ถูกมันครอบงำ... The Well-Tempered Clavier (2016)
She was finally discovered by one of those ancient lunatics who frequent the parks of our city and seem to enjoy hypothermia.ในที่สุด ก็มีคนวิกลจริตหงำเหงือก มาเจอเข้า ผู้ที่มาสวนสาธารณะบ่อยๆ และนิยมความหนาวจัด This Beautiful Fantastic (2016)
This was the very question that consumed Arnold, filled him with guilt, eventually drove him mad.นี่เป็นคำถามเดียวกัน ที่กัดกินอาร์โนล์ด ครอบงำเขาด้วยความรู้สึกผิด Trace Decay (2016)
Old-ass motherfucker.ตาแก่หงำเหงือกเอ๊ย Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
This truth that you hide. The truth you dream.ความจริงที่เจ้าเก็บงำความจริงที่เจ้าฝันถึง A Monster Calls (2016)
But he is influenced by Billy Pope's memories, skills, routines...แต่เขาถูกครอบงำด้วยความทรงจำ.. บิลลี่ โป๊บ ความสามารถ กิจวัตร Criminal (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight   FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
งำ[v.] (ngam) EN: govern ; take care of ; control   FR: gouverner ; administrer
งำเมือง[v. exp.] (ngam meūang) EN: administer a country ; run a country   FR: administrer un pays

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
captive(แคพ'ทิฟว) n. นักโทษ,เชลย,ผู้ถูกครอบงำ adj. เป็นเชลย,ถูกคุมขัง,หลงไหล, Syn. prisoner
clew(คลู) n. กลุ่มด้าย,เงื่อนงำ
clue(คลู) n. ร่องรอย,เงื่อนงำ vt. ชี้ทาง -Phr. (clue in บอกความจริง), Syn. hint
commanding(คะมาน'ดิง) adj. n. เกี่ยวกับการบัญชาการ,เด่น,ครอบงำ,สูงคลุม
complex(คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ซับซ้อน,เชิงซ้อน,ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน,ภาวะเชิงซ้อน,ความคิดเห็นที่ครอบงำ,จิตครอบงำ, Syn. complicated,maze ###A. integral
conscience-striken(คอน'เชินสทริค'เคิน) adj. ซึ่งมีจิตครอบงำด้วยความผิดหรือบาปที่ได้กระทำ
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
dominance(ดอม'มะเนินซฺ) n. การปกครอง,การมีอำนาจเหนือ,การครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ., See also: dominancy n. ดูdominance, Syn. command,power,rule,authority
dominant(ดอม'มะเนินทฺ) adj. ซึ่งครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,ซึ่งปกครอง,เด่น n. ตัวสำคัญ, Syn. superior,major

English-Thai: Nontri Dictionary
clue(n) ร่องรอย,เงื่อนงำ,เงื่อนไข,เบาะแส,ปม
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น
dominate(vt) ครอบครอง,ปกครอง,ครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,อยู่เหนือ
domination(n) การครอบครอง,การปกครอง,การครอบงำ,การควบคุม
govern(vt) ปกครอง,ดูแล,ครอบครอง,ครอบงำ,บังคับ,ควบคุม
incubus(n) ฝันร้าย,การโดนผีอำ,สิ่งที่ครอบงำ
masterful(adj) เป็นนาย,เก่ง,มีอำนาจ,ครอบงำ,เชี่ยวชาญ
overbearing(adj) กดขี่,ยกตนข่มท่าน,เอาแต่ใจ,ครอบงำ
possess(vt) มี,ครอบครอง,เป็นเจ้าของ,ยึดกุม,ควบคุม,ครอบงำ,ดลใจ
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top