Search result for

bogus

(41 entries)
(0.3059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bogus-, *bogus*, bogu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bogus    [ADJ] ไม่แท้, See also: ปลอม, หลอก, Syn. fake, Ant. bona fide

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bogus chequeเช็คที่สั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake

English-Thai: Nontri Dictionary
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Getting "gossip girl" to post that bogus report.ที่จะให้กอสซิบเกิลร์ ลงข้อความนั่น There Might be Blood (2008)
The assault charge was totally bogus.ไม่ได้สังหารใครไม่ได้หลอกลวง Birthmarks (2008)
You're wondering if I gave you a bogus formula.คุณกำลังสงสัยว่า ฉันให้ส่วนผสมปลอมกับคุณ Duplicity (2009)
And I suggest you drop this bogus claim against me.และฉันขอแนะนำให้เธอ ยกเลิกเรื่องลงโทษฉันด้วย The Culling (2009)
That info on the lab, that's bogus.ข้อมูลฐานการผลิตนั่น มันไม่จริง Fix (2009)
New level of security. Customs flagged his passport and visa as bogus.ศุลกากรเป็นคนจับกุม ว่าหนังสือเดินทางและวีซ่าของเขาปลอม Fa Guan (2009)
I spend most of my time trying to keep from getting arrested on bogus charges.พวกเขาเพียงแค่ พยายามจะยั่วให้ผมโกรธ ผมเกือบจะต่อยเขาแล้ว The Cove (2009)
They spend most of their time trying to arrest us on bogus charges and get us out of the game.เขาเดินมาตรงหน้าผม พวกเราเรียกเขา "ที่ส่วนตัว (Private Space)" นั่นเป็นภาษาอังกฤษ 2คำ ที่เขารู้ The Cove (2009)
- Bogus?- เวทมนต์รึ? White to Play (2009)
First of all, that arrest was completely bogus.ก่อนอื่น ไอ้ที่ถูกจับมันไม่จริงเลย The Scarlet Letter (2009)
All these were reported stolen in '89, just before the last recession, so lots of bogus insurance claims.ตัดรายการออกไป ทั้งหมดคือรายงานเรืือที่ถูกขโมยไปในปี 1989 แค่ก่อนช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ดังนั้นมีการเคลมประกันเท็จเยอะมาก มีเรือถูกขโมยไป 6 ลำ เจ้าของ 6 คน Episode #1.3 (2010)
I think that's bogus.ฉันไม่คิดว่า เรามีอะไรที่เหมือนกัน And Then There Were Fewer (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged   FR: faux ; factice ; contrefait
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial   FR: faux ; contrefait ; artificiel
เทียม[adj.] (thīem) EN: artificial ; synthetic ; bogus   FR: artificiel ; synthétique

CMU English Pronouncing Dictionary
BOGUS    B OW1 G AH0 S
BOGUSZ    B AA1 G IH0 SH
BOGUSLAVSKAYA    B OW0 G AH2 S L AH0 V S K AY1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bogus    (j) (b ou1 g @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Etikettenschwindel {m}bogus claim [Add to Longdo]
Scheinhochzeit {f}bogus wedding [Add to Longdo]
Schwindelfirma {f}bogus company [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
ガセネタ;がせネタ;がせねた[, gaseneta ; gase neta ; gaseneta] (n) faked information; bogus intelligence; disinformation [Add to Longdo]
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P) [Add to Longdo]
蛸配当[たこはいとう, takohaitou] (n) bogus dividend [Add to Longdo]
幽霊会社[ゆうれいがいしゃ, yuureigaisha] (n) bogus company; paper company [Add to Longdo]
幽霊株[ゆうれいかぶ, yuureikabu] (n) watered stock; bogus shares [Add to Longdo]
幽霊社員[ゆうれいしゃいん, yuureishain] (n) bogus (phantom) employee [Add to Longdo]
靫草[うつぼぐさ;ウツボグサ, utsubogusa ; utsubogusa] (n) (uk) common self-heal (Prunella vulgaris subsp. asiatica); common selfheal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假的[jiǎ de, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜ˙, ] bogus; ersatz; fake; mock; phoney [Add to Longdo]
伪朝[wěi cháo, ㄨㄟˇ ㄔㄠˊ, / ] bogus dynasty; pretender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bogus \Bo"gus\, a. [Etymol. uncertain.]
   Spurious; fictitious; sham; -- a cant term originally applied
   to counterfeit coin, and hence denoting anything counterfeit.
   [Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bogus \Bo"gus\, n.
   A liquor made of rum and molasses. [Local, U. S.] --Bartlett.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bogus
   adj 1: fraudulent; having a misleading appearance [syn: {bogus},
       {fake}, {phony}, {phoney}, {bastard}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bogus
  adj.
 
   1. Non-functional. ?Your patches are bogus.?
 
   2. Useless. ?OPCON is a bogus program.?
 
   3. False. ?Your arguments are bogus.?
 
   4. Incorrect. ?That algorithm is bogus.?
 
   5. Unbelievable. ?You claim to have solved the halting problem for Turing
   Machines? That's totally bogus.?
 
   6. Silly. ?Stop writing those bogus sagas.?
 
   Astrology is bogus. So is a bolt that is obviously about to break. So is
   someone who makes blatantly false claims to have solved a scientific
   problem. (This word seems to have some, but not all, of the connotations of
   {random} ? mostly the negative ones.)
 
   It is claimed that bogus was originally used in the hackish sense at
   Princeton in the late 1960s. It was spread to CMU and Yale by Michael
   Shamos, a migratory Princeton alumnus. A glossary of bogus words was
   compiled at Yale when the word was first popularized there about 1975-76.
   These coinages spread into hackerdom from CMU and MIT. Most of them
   remained wordplay objects rather than actual vocabulary items or live
   metaphors. Examples: amboguous (having multiple bogus interpretations);
   bogotissimo (in a gloriously bogus manner); bogotophile (one who is
   pathologically fascinated by the bogus); paleobogology (the study of
   primeval bogosity).
 
   Some bogowords, however, obtained sufficient live currency to be listed
   elsewhere in this lexicon; see {bogometer}, {bogon}, {bogotify}, and
   {quantum bogodynamics} and the related but unlisted {Dr. Fred Mbogo}.
 
   By the early 1980s ?bogus? was also current in something like hacker usage
   sense in West Coast teen slang, and it had gone mainstream by 1985. A
   correspondent from Cambridge reports, by contrast, that these uses of bogus
   grate on British nerves; in Britain the word means, rather specifically,
   ?counterfeit?, as in ?a bogus 10-pound note?. According to Merriam-Webster,
   the word dates back to 1825 and originally referred to a counterfeiting
   machine.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top