ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bogus

B OW1 G AH0 S   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bogus-, *bogus*, bogu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bogus[ADJ] ไม่แท้, See also: ปลอม, หลอก, Syn. fake, Ant. bona fide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake

English-Thai: Nontri Dictionary
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bogus chequeเช็คที่สั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, no, no. I'm sure the other one's bogus, too.ไม่ ไม่ ไม่ ฉันแน่ใจว่า อีกฝ่ายปลอมมาแน่ Squeeze (1993)
I know it sounds kind of bogus, but...ฉันรู้ มันฟังดูหลอกๆ แต่ 10 Things I Hate About You (1999)
Look, we got a guy over at gate 17-C with a bogus ticket.ผู้ชายที่ประตู 17 ซี ยื่นตั๋วผีให้เรา Unbreakable (2000)
What if it's all bogus? The files, the crimes, everything.ถ้ามันเป็นสิ่งที่ปลอมทั้งหมดหรือไม่ แฟ้มอาชญากรรมทุกอย่าง Cubeº: Cube Zero (2004)
I mean, usually, you peel a video back a couple of layers and anything bogus comes off.แบบว่า ปกติแล้วเราจะแยกภาพออกมาดูแล้วและถ้ามีอะไรหลอกมันจะโผล่ออกมาให้เห็น English, Fitz or Percy (2005)
and the e. p. a. blames it on temperature change, but i think that's totally bogus.แต่กรมสภาพแวดล้อมก็คิดว่าเป็นเพราะอุณหภูมเปลี่ยนแปลง แต่นั่นไม่ใช่เลย Aqua (2005)
Isn't that proof enough... that this whole bad luck thing is totally bogus?ว่าเรื่องโชคร้ายพวกนี้มันไม่จริง Just My Luck (2006)
It is as bogus long-term prospects.มันเป็นแค่ภาพที่ลวงตา Meet the Spartans (2008)
This is bogus. I've got to get me some dirt, and stat.ที่นี่มันแย่ ฉันต้องไปหาอะไรเลอะๆเหม็นๆแล้ว Snow Buddies (2008)
The fire inspector who wrote the bogus accident report the city planner who pushed through the residential permits the journalist that buried the investigative story the rich-kid junkie who was the patsy and the real estate developer who set it all in motion.มีเจ้าหน้าที่บางคน รายงานว่ามันเป็นอุบัติเหตุ นักการเมืองเป็นผู้วางแผน เกี่ยวกับใบอนุญาตินั่น หนังสือพิมพ์ ก็ตีพิมพ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้น Saw V (2008)
Bogus plates.เหรียญปลอม Veritas (2008)
Cops run those bogus plates, they're gonna search that SUV from top to bottom.ตำรวจพวกนั้นวิ่งแจกใบสั่งเอาผลงาน พวกมันจะต้องค้นรถจากหัวจรดหาง Seeds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged   FR: faux ; factice ; contrefait
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial   FR: faux ; contrefait ; artificiel
เทียม[adj.] (thīem) EN: artificial ; synthetic ; bogus   FR: artificiel ; synthétique

CMU English Pronouncing Dictionary
BOGUS    B OW1 G AH0 S
BOGUSZ    B AA1 G IH0 SH
BOGUSLAVSKAYA    B OW0 G AH2 S L AH0 V S K AY1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bogus    (j) bˈougəs (b ou1 g @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假的[jiǎ de, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜ˙, ] bogus; ersatz; fake; mock; phoney [Add to Longdo]
伪朝[wěi cháo, ㄨㄟˇ ㄔㄠˊ, / ] bogus dynasty; pretender [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Etikettenschwindel {m}bogus claim [Add to Longdo]
Scheinhochzeit {f}bogus wedding [Add to Longdo]
Schwindelfirma {f}bogus company [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
ガセネタ;がせネタ;がせねた[, gaseneta ; gase neta ; gaseneta] (n) faked information; bogus intelligence; disinformation [Add to Longdo]
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P) [Add to Longdo]
蛸配当[たこはいとう, takohaitou] (n) bogus dividend [Add to Longdo]
幽霊会社[ゆうれいがいしゃ, yuureigaisha] (n) bogus company; paper company [Add to Longdo]
幽霊株[ゆうれいかぶ, yuureikabu] (n) watered stock; bogus shares [Add to Longdo]
幽霊社員[ゆうれいしゃいん, yuureishain] (n) bogus (phantom) employee [Add to Longdo]
靫草[うつぼぐさ;ウツボグサ, utsubogusa ; utsubogusa] (n) (uk) common self-heal (Prunella vulgaris subsp. asiatica); common selfheal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bogus \Bo"gus\, a. [Etymol. uncertain.]
   Spurious; fictitious; sham; -- a cant term originally applied
   to counterfeit coin, and hence denoting anything counterfeit.
   [Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bogus \Bo"gus\, n.
   A liquor made of rum and molasses. [Local, U. S.] --Bartlett.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bogus
   adj 1: fraudulent; having a misleading appearance [syn: {bogus},
       {fake}, {phony}, {phoney}, {bastard}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bogus
  adj.
 
   1. Non-functional. ?Your patches are bogus.?
 
   2. Useless. ?OPCON is a bogus program.?
 
   3. False. ?Your arguments are bogus.?
 
   4. Incorrect. ?That algorithm is bogus.?
 
   5. Unbelievable. ?You claim to have solved the halting problem for Turing
   Machines? That's totally bogus.?
 
   6. Silly. ?Stop writing those bogus sagas.?
 
   Astrology is bogus. So is a bolt that is obviously about to break. So is
   someone who makes blatantly false claims to have solved a scientific
   problem. (This word seems to have some, but not all, of the connotations of
   {random} ? mostly the negative ones.)
 
   It is claimed that bogus was originally used in the hackish sense at
   Princeton in the late 1960s. It was spread to CMU and Yale by Michael
   Shamos, a migratory Princeton alumnus. A glossary of bogus words was
   compiled at Yale when the word was first popularized there about 1975-76.
   These coinages spread into hackerdom from CMU and MIT. Most of them
   remained wordplay objects rather than actual vocabulary items or live
   metaphors. Examples: amboguous (having multiple bogus interpretations);
   bogotissimo (in a gloriously bogus manner); bogotophile (one who is
   pathologically fascinated by the bogus); paleobogology (the study of
   primeval bogosity).
 
   Some bogowords, however, obtained sufficient live currency to be listed
   elsewhere in this lexicon; see {bogometer}, {bogon}, {bogotify}, and
   {quantum bogodynamics} and the related but unlisted {Dr. Fred Mbogo}.
 
   By the early 1980s ?bogus? was also current in something like hacker usage
   sense in West Coast teen slang, and it had gone mainstream by 1985. A
   correspondent from Cambridge reports, by contrast, that these uses of bogus
   grate on British nerves; in Britain the word means, rather specifically,
   ?counterfeit?, as in ?a bogus 10-pound note?. According to Merriam-Webster,
   the word dates back to 1825 and originally referred to a counterfeiting
   machine.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top