ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compos

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compos-, *compos*, compo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compose(vt) ประกอบด้วย, Syn. constitute, make up
compost(n) การผสมผสาน, Syn. mixture, compound
composed(adj) สงบ, Syn. calm
composer(n) นักแต่งเพลง
composite(adj) ที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วน, Syn. compound
composite(n) สิ่งที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วน, Syn. compound
composure(n) ความสงบของจิตใจ, Syn. equanimity, tranquillity
compose of(phrv) ประกอบด้วย, Syn. comprise of, consist in
compositor(n) ผู้จัดวางองค์ประกอบ
composition(n) การจัดวางองค์ประกอบ, Syn. arrangement, configuration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compose(คัมโพซ') { composed, composing, composes } vt.ประกอบด้วย, ก่อตัวเป็น, แต่ง, ทำเป็น, สำรวมใจ, ตั้งสติ, เรียงพิมพ์ vi. แต่ง, เรียบเรียง, Syn. make, form
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ, สงบเงียบ, เกี่ยวกับจิตที่สงบ, มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm, cool
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง, ผู้ทำ, นักแต่งเพลงหรือดนตรี
composing(คัมโพ'ซิง) n. การเรียงพิมพ์, การแต่ง, การเรียง, Syn. composition
composite(คอม'พะซิท, คัมพอส'ซิท) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ , ประกอบขึ้น, ผสมเป็น, เกี่ยวกับพืชตระกูล Compositae (เช่น ต้นเบญจมาศ) n. ของที่รวมตัวกัน, สารประกอบ, รูปผสม, พืชตระกูลเบญจมาศ., See also: compositeness n. ดูcomposite, Syn. manifol
composite videoสัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิตหมายถึง สัญญาณวีดิทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยปกติแล้ว ใช้สายไฟสายเดียว ตรงข้ามกับสัญญาณอื่น เช่น สัญญาณ RGB (Red Green Blue) ซึ่งจะใช้แต่ละสาย สำหรับแต่ละสี คือมีสายสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ฉะนั้น หากเราต้องการภาพ เลือน ๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ของเรา ก็ทำได้โดยส่งสัญญาณนี้แทน
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด, ผลิตผล, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ภาพประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง, การเกิดเป็นสารประกอบ, การตกลงกัน, การประนีประนอม, ข้อตกลง, การจัดเรียงตัวพิมพ์, คุณสมบัติ, อุปนิสัย
compositor(คัมพอส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียงพิมพ์
compost(คอม'โพสทฺ) n. ส่วนผสมของสารอินทรีย์สำหรับเป็นปุ๋ย, ปุ๋ยผสม, การผสมกัน, สารผสม vi. ใส่ปุ๋ยลง, เอามาทำเป็นปุ๋ยผสม, Syn. composition
composure(คัมไฟ'เ'อะ) n. ภาวะจิตที่ปกติ, ความสงบ, อารมณ์ที่สงบ, ความเงียบสงบ

English-Thai: Nontri Dictionary
compose(vi, vt) แต่งขึ้น, ประกอบ, เรียง, เรียบเรียง, ก่อตัวเป็น
composed(adj) เงียบ, สงบ, สำรวม, ใจเย็น
composer(n) นักแต่งเพลง, ผู้ประพันธ์เพลง
composing(n) การเรียงพิมพ์
composite(adj) ประกอบขึ้น, ประกอบด้วย
composition(n) การแต่ง, การประพันธ์, องค์ประกอบ
compositor(n) ช่างเรียงพิมพ์
composure(n) ความสงบ, อารมณ์เย็น
decompose(vi) เน่าเปื่อย, สลายตัว, แยกสลาย, ผุพัง
decompose(vt) แยกธาตุ, จำแนก, แยกแยะ, ทำให้เน่าเปื่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compos mentis (L.)มีสติสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compositeคอมโพสิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compositeสังขตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compositeประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
composite companyผู้รับประกันภัยรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
composite cone; composite voicano; composite volcano; stratovolcanoกรวยภูเขาไฟสลับชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
composite familyครอบครัวประกอบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
composite fault scarpผารอยเลื่อนผสม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
composite fold; compound foldชั้นหินคดโค้งร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
composite fruit; collective fruit; multiple fruit; sorosis; syncarpผลรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Composable Wasteขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้, Example: สารอินทรีย์ในขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ด้วยจุลินทรีย์ โดยใช้ปฏิกิริยาชีวเคมี เช่น เศษอาหาร เศษไม้ ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Composersคีตกวี [TU Subject Heading]
Compositaeคอมโพซิเต้ [TU Subject Heading]
Composite depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม [การบัญชี]
Composite depreciation rateอัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม [การบัญชี]
Composite Familyครอบครัวประกอบ, Example: เป็นหน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน สมาชิกทุกคนของกลุ่มวงศาคณาญาติ [สิ่งแวดล้อม]
Composite Familyครอบครัวประกอบ หรือครอบครัวร่วม (joint family), Example: มีความหมายเดียวกันกับครอบครัวขยาย (extended family) คือ ครอบครัวขนาดใหญ่ ประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยว หลายครอบครัวรวมกัน หรืออาจหมายถึงสมาชิก ทุกคนของกลุ่มวงศาคณาญาติก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
composite functionฟังก์ชันประกอบ, ฟังก์ชันใหม่ที่สร้างขึ้นจาก 2 ฟังก์ชันเดิมคือ f และ g เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  g  o  f และ  (g  o  f)(x) = g (f(x)) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I-I just got a call from the lawyers, and the doctor said Elise was non compos mentis.ฉันเพิ่งได้รับ โทรศัพท์จากทนาย และหมอบอกว่าเอลลิส เป็นคนวิกลจริต Red Lacquer Nail Polish (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
composAll the compositions were good except yours.
composAnimals have bodies largely composed of fluid.
composApart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
composApart from a few mistakes, your composition was excellent.
composApart from a few spelling mistakes, it is a good composition.
composA state is made up of individuals who compose it.
composA team is composed of eleven players.
composBronze is composed of copper and tin.
composBy whom did you get this English composition corrected?
composCompare your composition with the example.
composComposers create music.
composDo a composition exercise, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพซ้อน(n) composite picture, Example: ผู้ป่วยรายนี้พูดไม่ได้ ดวงตามองเห็นเป็นภาพซ้อน 2 ภาพ, Count Unit: ภาพ
ช่างเรียงพิมพ์(n) hand compositor, See also: compositor, typesetter, maker-up, Syn. ช่างเรียง
ส่วนประกอบ(n) composition, See also: component
ส่วนผสม(n) ingredient, See also: composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
เรียงร้อย(v) compose, Example: พระสารประเสริฐสามารถเลือกสรรถ้อยคำนำมาเรียงร้อยให้ฟังไพเราะอย่างมีปฎิภาณ, Thai Definition: ลำดับหรือแต่งข้อความ
เรียงความ(v) compose, See also: write a composition or an essay, Example: นักเขียนระดับมาตรฐานจะเรียงความโดยผูกเป็นประโยค ให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายๆ ชัดเจน, Thai Definition: เอาคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่อง
เรียงความ(n) composition, See also: essay, Example: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตน, Count Unit: เรื่อง, ฉบับ, Thai Definition: การเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นเนื้อเรื่อง
งานเขียน(n) writing, See also: composition, work, Syn. งานนิพนธ์, งานประพันธ์, Example: หนังสือเล่มนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นงานเขียนที่เหมาะกับเยาวชนที่สุด, Count Unit: เล่ม, ชิ้น, งาน, Thai Definition: ข้อเขียนซึ่งอาจจะเป็นรายงาน การแสดงความคิดเห็นหรือเรื่องราวที่แต่งขึ้น
เขียนหนังสือ(v) write, See also: compose, Syn. แต่งหนังสือ, Example: ทมยันตีเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับความรักได้ลึกซึ้งกินใจมาก, Thai Definition: เรียบเรียงหรือแต่งให้เป็นเรื่องราว
คีตกวี(n) composer, Syn. นักแต่งเพลง, นักแต่งกลอน, นักประพันธ์, Example: เขากล่าวปิดท้ายด้วยคำของไซคอฟสกี้ซึ่งเป็นคีตกวีเอกของโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
บทละคร[bot lakhøn] (n) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script  FR: pièce de théâtre [ f ]
ฉบัง[chabang] (n) EN: verse (with 16 syllables per line)  FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [ mpl ]
ใช้คืน[chaikheūn] (v) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose  FR: rembourser
ช่างเรียง[chang rīeng] (n) EN: composer ; typesetter  FR: typographe [ m ] ; typo (fam.) [ m ]
ช่างเรียงพิมพ์[chang rīengphim] (n) EN: type compositor
ชิ้นส่วน[chinsuan] (n) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment  FR: composant [ m ] ; pièce [ f ] ; élément [ m ]
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[døkbīa choēngsøn] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [ m ]
ดอกเบี้ยทบต้น[døkbīa thopton] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [ m ]
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPOSE K AH0 M P OW1 Z
COMPOST K AA1 M P OW0 S T
COMPOSER K AH0 M P OW1 Z ER0
COMPOSED K AH0 M P OW1 Z D
COMPOSES K AH0 M P OW1 Z IH0 Z
COMPOSERS K AH0 M P OW1 Z ER0 Z
COMPOSING K AH0 M P OW1 Z IH0 NG
COMPOSITE K AH0 M P AA1 Z AH0 T
COMPOSITE K AA0 M P AA1 Z AH0 T
COMPOSURE K AH0 M P OW1 ZH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compose (v) kˈəmpˈouz (k @1 m p ou1 z)
compost (v) kˈɒmpɒst (k o1 m p o s t)
composed (v) kˈəmpˈouzd (k @1 m p ou1 z d)
composer (n) kˈəmpˈouzər (k @1 m p ou1 z @ r)
composes (v) kˈəmpˈouzɪz (k @1 m p ou1 z i z)
composts (v) kˈɒmpɒsts (k o1 m p o s t s)
composers (n) kˈəmpˈouzəz (k @1 m p ou1 z @ z)
composing (v) kˈəmpˈouzɪŋ (k @1 m p ou1 z i ng)
composite (j) kˈɒmpəzɪt (k o1 m p @ z i t)
composted (v) kˈɒmpɒstɪd (k o1 m p o s t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
综合[zōng hé, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ, / ] composite; synthesized; to sum up; to integrate; to synthesize #875 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] composed; small town; to suppress; to press down; to post #1,476 [Add to Longdo]
作文[zuò wén, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ, ] composition #6,691 [Add to Longdo]
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, ] composer; songwriter #21,344 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, ] compose; compile #23,528 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] compose; compile; discourse in praise #23,528 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, / ] composed; rise; to begin #24,551 [Add to Longdo]
壤土[rǎng tǔ, ㄖㄤˇ ㄊㄨˇ, ] compost; garden soil; loam #70,653 [Add to Longdo]
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, ] composer; song writer #97,951 [Add to Longdo]
合成语境[hé chéng yǔ jìng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] composite context [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
からなる[karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
びくともしない[bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
ウバーレ[uba-re] (n) uvala (composite karst depression) (ger [Add to Longdo]
キク科;菊科[キクか(キク科);きくか(菊科), kiku ka ( kiku ka ); kikuka ( kiku ka )] (n) (uk) (See 菊) Asteraceae, Compositae (plant family); aster family; daisy family; sunflower family [Add to Longdo]
コンポーザー[konpo-za-] (n) composer [Add to Longdo]
コンポジション[konpojishon] (n) composition [Add to Longdo]
コンポジット[konpojitto] (n) composite [Add to Longdo]
コンポジットインデックス[konpojittoindekkusu] (n) composite index [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
合成[ごうせい, gousei] character composition [Add to Longdo]
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation [Add to Longdo]
複合割付け対象体[ふくごうわりつけたいしょうたい, fukugouwaritsuketaishoutai] composite layout object [Add to Longdo]
複合構成部品[ふくごうこうせいぶひん, fukugoukouseibuhin] composite component [Add to Longdo]
複合法[ふくごうほう, fukugouhou] composite algorithm [Add to Longdo]
複合命令セットコンピューター[ふくごうめいれいセットコンピューター, fukugoumeirei settokonpyu-ta-] CISC, Composite Instruction Set Computer [Add to Longdo]
複合論理対象体[ふくごうろんりたいしょうたい, fukugouronritaishoutai] composite logical object [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] organization (vs), forming, composition, compilation [Add to Longdo]
要求分解[ようきゅうぶんかい, youkyuubunkai] request decomposition [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top