ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใช้คืน

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใช้คืน-, *ใช้คืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใช้คืน[V] pay back, See also: make reparation, reimburse, compensate, repay, remunerate, refund, recompose, Syn. ใช้, ชดใช้, Example: ผมวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับใช้คืนเจ้าหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repayใช้คืน, ชำระคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe I was sorry, and I tried to give it back.บางที ฉันคงเสียใจ และพยายามจะใช้คืน Stand by Me (1986)
You tried to give it back?นายพยายามจะใช้คืนเหรอ? Stand by Me (1986)
I can't pay you back, if that's what this meeting is about.ผมไม่มีปัญญาใช้คืนหรอก Punchline (1988)
- More than we can ever repay.-มากกว่าที่พวกเราจะใช้คืนไหว Episode #1.6 (1995)
I swear I'll pay you back.ฉันสาบานจะใช้คืนให้ The Perfect Man (2005)
- I must pay him back.-พ่อต้องใช้คืนเขา -ไม่ต้องหรอกค่ะ Pride & Prejudice (2005)
You know, I just don't want to spend my last night crying.รู้ไหม ฉันไม่ต้องการ ใช้คืนที่เหลือไปกับการร้องไห้นะ Just Like Heaven (2005)
Pay me back?ใช้คืนInitial D (2005)
Pay me back?ใช้คืนInitial D (2005)
Well, work faster. I need that stuff tonight.เร่งมือหน่อยสิ ฉันต้องใช้คืนนี้ Allen (2005)
There's no way I can repay you but I can reward Mina, so I'll do as much as I can for herไม่มีทางที่จะใช้คืนคุณได้เลย แต่ฉันสามารถตอบแทนมินะ ดังนั้นฉันจะทำให้เธอมากเท่าที่ฉันสามารถจะทำได้ Ing (2006)
You haven't paid me back for the last time.นายยังไม่ได้ใช้คืนงวดที่แล้ว Alpha Dog (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refund to[PHRV] ใช้คืน, Syn. reimburse to
reimburse for[PHRV] ใช้คืน, See also: ชำระคืน, ชดใช้, Syn. repay for
reimburse to[PHRV] ใช้คืน, See also: ชดใช้, Syn. refund to
repay for[PHRV] ใช้คืน, See also: ชำระคืน, Syn. compensate for, make up for
restitute to[PHRV] ชดใช้, See also: ใช้คืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
call loann. การยืมที่ต้องใช้คืนเมื่อถูกเรียกให้ใช้คืน
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
replace(รีเพลส') vt. แทนที่,สวมตำแหน่ง,ทำหน้าที่แทน,รับช่วง,ชดใช้คืน, See also: replaceability n. replaceable adj. replacer n.
replacement(รีเพลส'เมินทฺ) n. การแทนที่,การสวมตำแหน่ง,การทำหน้าที่แทน,การรับช่วง,การชดใช้คืน,บุคคลที่เข้าแทนคนอื่น,ของทดแทน
restitute(เรส'ทิทิวทฺ) vt. ซ่อมแซม,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,พักฟื้น,ชดใช้,ใช้คืน,ล้างบาป, See also: restitutive adj. restitutory adj.
restitution(เรสทิทิว'เชิน) n. การซ่อมแซม,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การพักฟื้น,การชดใช้,การใช้คืน,การล้างบาป, Syn. recompense,amends,restoration
satisfiable(แซททิสไฟ'อะเบิล) adj. พอใจได้,สนองให้พอใจได้,ชดเชยได้,ใช้คืนได้

English-Thai: Nontri Dictionary
repay(vt) ชำระหนี้,ใช้คืน,ตอบแทน,คืนเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top