ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ordered

AO1 R D ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordered-, *ordered*, order, ordere
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordered(adj) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ, See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ, Syn. well-organized, arranged, Ant. disordered

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordered fieldฟีลด์อันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered n-tuple; n-tuplen สิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered pairคู่อันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered quadruple; quadrupleสี่สิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered quintuple; quintupleห้าสิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered septuple; septupleเจ็ดสิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered setเซตอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered sextuple; sextupleหกสิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordered tree(รูป)ต้นไม้แบบอันดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ordered tree(รูป)ต้นไม้แบบอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ordered pairคู่อันดับ, คู่ของสมาชิกที่มาจากเซต A และ เซต B เขียนได้ในรูป(a, b) เรียก a ว่าสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับ และเรียก b ว่า สมาชิกตัวหลังของคู่อันดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. De Winter just ordered breakfast in his room, mademoiselle.- ท่านเพิ่งจะสั่งอาหารเช้าให้ไปส่งที่ห้องครับ Rebecca (1940)
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง Rebecca (1940)
Oh, nothing. I just ordered a new dress from London. I hope you don't mind.เปล่าค่ะฉันแค่สั่งชุดใหม่มาจากลอนดอน หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะคะ Rebecca (1940)
I ordered soup too.ฉันได้รับคำสั่งซุปด้วย ซุป? Help! (1965)
After making me undress, he ordered me on all fours, like an animalการกระทำหลังจากที่ที่ฉันถอดเสื้อผ้า, เขา order me บนทั้งหมดสี่, เหมือนสัตว์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We ordered those cases of food by mail...เราได้สั่งอาหารทีใส่ลัง มา ทางไปรษณีย์... Suspiria (1977)
An hour ago I ordered a few things and nobody's come to deliver.ชั่วโมงที่ผ่านมา ฉัน สั่ง เล็ก ๆ น้อย ๆ และ ไม่มีใคร มาเพื่อจะช่วย I Spit on Your Grave (1978)
For years the landlords have ordered us to grow indigo for dyeing cloth.หลายปีมาแล้ว เจ้าของที่สั่งให้เรา ปลูกคราม Gandhi (1982)
The whole company's ordered out.ให้จนท.ตรึงเอาไว้แล้ว Gandhi (1982)
You have been ordered out of the province on the grounds of disturbing the peace.คุณถูกสั่งให้ออกนอกจังหวัดนี้ โทษฐานก่อกวนความสงบ Gandhi (1982)
General Dyer is it correct that you ordered your troops to fire at the thickest part of the crowd?นายพลไดเยอร์ ถูกต้องแล้วหรือที่สั่งยิงใส่ ฝูงชนที่หนาแน่นเช่นนั้น Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orderedEmi ordered herself a new dress.
orderedHe asked for pie, and I ordered the same.
orderedHe ate up the steak and ordered another.
orderedHe finished the beer and ordered another.
orderedHe ordered a cup of tea.
orderedHe ordered me to clean the room.
orderedHe ordered me to go alone.
orderedHe ordered me to leave the room at once.
orderedHe ordered me to stand up.
orderedHe ordered me to sweep the room.
orderedHe ordered that everybody get up at six.
orderedHe ordered the book from the publisher in the United states.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ลำดับ(n) ordered pair, Example: นักเรียนกำลังหาคู่ลำดับของสมาชิกของเซตอยู่, Count Unit: คู่, Thai Definition: สิ่ง 2 สิ่งที่จัดเข้าวงเล็บให้อยู่คู่กันซึ่งคำนึงถึงการเรียงลำดับก่อนหลังเป็นหลักสำคัญ โดยถือว่า (a, b) ต่างกับ (b, a), Notes: (คณิตศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อลหม่าน[onlamān] (adj) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil  FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลวน[onlawon] (adj) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered
พัลวัน[phanlawan] (adv) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly  FR: confusément ; dans le désordre
รุงรัง[rungrang] (v) EN: be messy ; be unkempt ; be untidy ; be disordered ; be messy ; be undishevelled

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORDERED AO1 R D ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ordered (v) ˈɔːdəd (oo1 d @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有次序[yǒu cì xù, ㄧㄡˇ ㄘˋ ㄒㄩˋ, ] ordered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na, n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
しどろもどろ[shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
規律正しい[きりつただしい, kiritsutadashii] (adj-i) well-ordered; systematic [Add to Longdo]
仰せ付かる;仰せつかる[おおせつかる, oosetsukaru] (v5r, vt) to receive a command; to be appointed; to be ordered [Add to Longdo]
言い付かる;言付かる[いいつかる, iitsukaru] (v5r, vt) to be ordered [Add to Longdo]
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public) [Add to Longdo]
司法解剖[しほうかいぼう, shihoukaibou] (n) legally-ordered autopsy [Add to Longdo]
時間順序積[じかんじゅんじょせき, jikanjunjoseki] (n) time ordered product (physics) [Add to Longdo]
順序不同[じゅんじょふどう, junjofudou] (n) unordered; random order [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
順序木[じゅんじょぎ, junjogi] ordered tree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ordered \ordered\ adj.
   1. having or evincing a systematic arrangement; especially,
    having elements succeeding in order according to rule; as,
    an ordered sequence; an ordered pair. Opposite of
    {disordered} or {unordered}. [Narrower terms:
    {abecedarian, alphabetical}; {consecutive, sequent,
    sequential, serial, successive ]
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. arranged in order.
 
   Syn: orderly, regulated.
     [WordNet 1.5]
 
   3. in good order.
 
   Syn: so(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   4. disposed or placed in a particular kind of order. OPposite
    of {disarranged}.
 
   Syn: arranged.
     [WordNet 1.5]
 
   5. arranged according to a quantitative criterion.
 
   Syn: graded, ranked.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   6. marked by an orderly, logical, and aesthetically
    consistent relation of parts.
 
   Syn: consistent, logical, orderly.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Order \Or"der\, v. t. [imp. & p. p. {Ordered}; p. pr. & vb. n.
   {Ordering}.] [From {Order}, n.]
   1. To put in order; to reduce to a methodical arrangement; to
    arrange in a series, or with reference to an end. Hence,
    to regulate; to dispose; to direct; to rule.
    [1913 Webster]
 
       To him that ordereth his conversation aright. --Ps.
                          1. 23.
    [1913 Webster]
 
       Warriors old with ordered spear and shield.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To give an order to; to command; as, to order troops to
    advance.
    [1913 Webster]
 
   3. To give an order for; to secure by an order; as, to order
    a carriage; to order groceries.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eccl.) To admit to holy orders; to ordain; to receive
    into the ranks of the ministry.
    [1913 Webster]
 
       These ordered folk be especially titled to God.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Persons presented to be ordered deacons. --Bk. of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
   {Order arms} (Mil.), the command at which a rifle is brought
    to a position with its butt resting on the ground; also,
    the position taken at such a command.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ordered
   adj 1: having a systematic arrangement; especially having
       elements succeeding in order according to rule; "an
       ordered sequence" [ant: {disordered}, {unordered}]
   2: disposed or placed in a particular kind of order; "the
     carefully arranged chessmen"; "haphazardly arranged
     interlobular septa"; "comfortable chairs arranged around the
     fireplace" [syn: {arranged}, {ordered}] [ant: {disarranged}]
   3: marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent
     relation of parts; "a coherent argument" [syn: {coherent},
     {consistent}, {logical}, {ordered}] [ant: {incoherent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top