ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coherently

K OW0 HH IY1 R AH0 N T L IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coherently-, *coherently*, coherent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coherently[ADV] อย่างปะติดปะต่อกัน, See also: อย่างต่อเนื่องกัน, Syn. tenaciously
coherently[ADV] อย่างสอดคล้อง, See also: อย่างสัมพันธ์กัน, Syn. consistently, harmoniously

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตุเป็นตะ[ADV] sensibly, See also: coherently, vividly, dramatically, Example: เขาพูดเป็นตุเป็นตะว่าเขาเห็นเธอด้วยตาของเขาเอง, Thai definition: ติดต่อกันได้เรื่อง, อย่างเป็นจริงเป็นจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pen tu pen ta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically   
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations   FR: délirer

CMU English Pronouncing Dictionary
COHERENTLY    K OW0 HH IY1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coherently    (a) kˈəhˈɪəʳrəntliː (k @1 h i@1 r @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coherently \Co*her"ent*ly\, adv.
   In a coherent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coherently
   adv 1: in a coherent manner; "she could not talk coherently
       after the accident" [ant: {incoherently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top