ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coherence

K OW0 HH IH1 R AH0 N S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coherence-, *coherence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coherence[N] การอยู่ติดกัน, See also: การเกาะกัน, Syn. cohesion, cohesiveness, cementation, adhesiveness, adhesion, adherence, agglutination, attachment
coherence[N] ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ, Syn. coherency, congruity, consistency, correspondence, harmony, agreement, rationality, connection, consonance, concord, union, Ant. inconsistency, incoherence, disjunction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การเกี่ยวพัน,การเชื่อมโยง,ความสอดคล้อง
incoherence(อินโคเฮีย' เรินซฺ) n. การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน,สิ่งที่ไม่เกาะติดกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน

English-Thai: Nontri Dictionary
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
incoherence(n) ความไม่ติดต่อกัน,ความไม่เกาะกัน,ความร่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coherenceสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coherence theory of truthทฤษฎีความจริงแบบสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coherence of Associationความสอดคล้องของความสัมพันธ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
um, optical coherence tomograph for flesh study.เครืองโอซีทีสำหรับ\ วิเคราะห์ผิวเนื้อ Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coherenceThe main thing that dreams lack is coherence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสืบเนื่อง[N] continuity, See also: coherence, Syn. ความต่อเนื่อง, Example: ยุคสุวรรณภูมินั้นได้ละเลยที่จะพิจารณาปัญหาอีกประการหนึ่งนั่นคือความสืบเนื่องกันทางประวัติศาสตร์
ความต่อเนื่อง[N] continuity, See also: coherence, connectedness, Syn. ความเกี่ยวเนื่อง, Example: ความต่อเนื่องกันของข้อความทำให้บทละครเรื่องนี้น่าสนใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām søtkhløng kan) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility   FR: concordance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COHERENCE    K OW0 HH IH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coherence    (n) kˌouhˈɪəʳrəns (k ou2 h i@1 r @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohärenz {f}; Zusammenhang {m}; Zusammengehörigkeit {f} | Zusammenhänge {pl}coherence | coherences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
コヒーレンス[, kohi-rensu] (n) coherence [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] (n,vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P) [Add to Longdo]
首尾貫徹[しゅびかんてつ, shubikantetsu] (n,vs) (logical) consistency; coherence; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
整合説[せいごうせつ, seigousetsu] (n) (See 対応説) coherence theory (theory that a proposition is true if it corresponds with a specified set of other propositions) [Add to Longdo]
辻褄[つじつま, tsujitsuma] (n) coherence; consistency; (P) [Add to Longdo]
纏まり[まとまり, matomari] (n) (1) unity; coherence; consistency; coordination; (2) settlement; conclusion; completion [Add to Longdo]
頓珍漢(ateji)[とんちんかん;トンチンカン, tonchinkan ; tonchinkan] (adj-na,n) (uk) absurdity; contradiction; incoherence; irrelevance [Add to Longdo]
脈絡[みゃくらく, myakuraku] (n) chain of reasoning; logical connection; coherence; context; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coherence \Co*her"ence\, Coherency \Co*her"en*cy\, n. [L.
   cohaerentia: cf. F. coh['e]rence.]
   1. A sticking or cleaving together; union of parts of the
    same body; cohesion.
    [1913 Webster]
 
   2. Connection or dependence, proceeding from the
    subordination of the parts of a thing to one principle or
    purpose, as in the parts of a discourse, or of a system of
    philosophy; a logical and orderly and consistent relation
    of parts; consecutiveness.
    [1913 Webster]
 
       Coherence of discourse, and a direct tendency of all
       the parts of it to the argument in hand, are most
       eminently to be found in him.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. the state of cohering.
 
   Syn: cohesion, cohesiveness.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coherence
   n 1: the state of cohering or sticking together [syn:
      {coherence}, {coherency}, {cohesion}, {cohesiveness}] [ant:
      {incoherence}, {incoherency}]
   2: logical and orderly and consistent relation of parts [syn:
     {coherence}, {coherency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top