ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incoherently

IH2 N K OW0 HH IH1 R AH0 N T L IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incoherently-, *incoherently*, incoherent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incoherently[ADV] อย่างไม่ต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่เชื่อมโยงกัน, อย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน, Syn. disjointedly, ramblingly, Ant. coherently

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mumbling incoherently does not mean she's into it.พูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่ปะติดปะต่อ ไม่ได้แปลว่าเธอเข้าไปอยู่ในนั้น Fright Night (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะพร่องกะแพร่ง[ADV] insufficiently, See also: incoherently, incompletely, Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ, กะบ่อนกะแบ่น, Ant. สมบูรณ์, Example: คำปราศรัยของเขากะพร่องกะแพร่ง, Thai definition: ไม่ครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations   FR: délirer

CMU English Pronouncing Dictionary
INCOHERENTLY IH2 N K OW0 HH IH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incoherently (a) ˌɪnkouhˈɪəʳrəntliː (i2 n k ou h i@1 r @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incoherently \In`co*her"ent*ly\, adv.
   In an incoherent manner; without due connection of parts.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incoherently
   adv 1: in an incoherent manner; "he talked incoherently when he
       drank too much" [ant: {coherently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top