ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consistency

K AH0 N S IH1 S T AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consistency-, *consistency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consistency(n) ความสอดคล้อง, Syn. agreement, harmony
consistency(n) ความเหนียวข้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consistency(คันซิส'เทินซี) n. ความเหนียวแน่น, ระดับความเข้มข้น, ความยึดมั่น, ความสอดคล้อง, Syn. consistence

English-Thai: Nontri Dictionary
consistency(n) ความมั่นคง, ความยึดมั่น, ความคงเส้นคงวา, ความไม่เปลี่ยนแปลง
inconsistency(n) ความไม่คงเส้นคงวา, ความขัดกัน, ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consistency๑. ความกลมกลืนกัน๒. ความคงเส้นคงวา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
consistencyความต้องกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
consistencyความต้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consistency๑. ความกลมกลืน, ภาวะแนบนัย๒. ความคงเส้นคงวา, ความอยู่กับร่องกับรอย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
consistency checkการตรวจสอบความต้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consistency checkการตรวจสอบความเข้ากันได้, การตรวจสอบความไม่ขัดแย้งกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consistencyการยึดตัว, Example: สมบัติของดินซึ่งมีผลมาจากการเกาะยึดกันเอง (cohesion) และการเกาะยึดวัตถุอื่น (adhesion) ของอนุภาคดิน การยืดตัวของดินผันแปรได้ตามระดับความชื้น วัดได้ด้วยการตรวจสอบความง่ายของการแตกหัก (rupture) หรือเปลี่ยนรูป (deformation) ของก้อนดิน [สิ่งแวดล้อม]
Consistencyความสม่ำเสมอ [การบัญชี]
Consistencyการศึกษาซ้ำแล้วได้ผลใกล้เคียงกัน, ความแข็ง, ความกลมกลืน, ความอ่อน-แข็ง, ความสม่ำเสมอ, ความข้นเหนียว, อย่างคงเส้นคงวา, ความสอดคล้อง, ความคงที่หรือสม่ำเสมอ, ความแน่น, ความข้นหนืด, ความนุ่มแข็ง [การแพทย์]
Consistency of Associationความเสมอต้นเสมอปลายของความสัมพันธ์ [การแพทย์]
Consistency Potencyความสม่ำเสมอของคุณภาพ [การแพทย์]
Consistency, Internalความสอดคล้องภายใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You haven't given us details about the size of the Professor's penis or the nature, the consistency of his emisssionที่คุณไม่ให้เราแจ้งรายละเอียด about the ขนาดของ penis ของศาสตราจารย์... ...หรือธรรมชาติ, consistency of emisssion ของเขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm going to make sure there is consistency for the Princess' training.ฉันกำลังจะไปดูเพื่อให้แน่ใจว่า ฝึกเจ้าหญิงได้ถูกต้อง Episode #1.3 (2006)
Okay, i admit that there's a certain lack of consistency there.โอเค แม่ยอมรับว่ามันมีอะไร ไม่ลงรอยนิดหน่อย Smiles of a Summer Night (2007)
The only consistency is that they were all abducted in the same area.สิ่งเชื่อมโยงเดียวที่มีคือ ทุกคนถูกลักพาตัวในพื้นที่เดียวกัน To Hell... And Back (2009)
It has the consistency of mercury.มีความสอดคล้องกันในตัว สารปรอท Momentum Deferred (2009)
For needing consistency in her life, in your lives.ที่แม่ต้องการความมั่นคงให้กับชีวิตของเธอ ชีวิตของลูก Dr. Estrangeloved (2010)
The only consistency to his M.O.อย่างเดียวที่ตรงกับลักษณะการฆ่า Epilogue (2011)
There's no mathematical consistency here.ไม่มีความสอดคล้องกับทางคณิตศาสตร์เลย The Corpse on the Canopy (2013)
Color and consistency abnormal.ทั้งสีและความข้นผิดปกติ The Waking Dead (2013)
The consistency of the disposal sites and methodologies tells us that he has no known or identifiable connection between any of the victims and in fact wants them to be found in order to convey his posed prayer message.งั๊นเขาก็สะกดรอยเหยื่อ ความสอดคล้องของสถานที่ทิ้งศพ และวิธีที่ทำบอกเราว่าเขาไม่รู้จักเหยื่อ The Inspiration (2013)
There's no consistency in age, race, or gender.ไม่มีความสอดคล้อง ในเรื่องอายุ เชื้อชาติ หรือเพศ Brown Shag Carpet (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสอดคล้อง(n) accordance, See also: consistency, compatible, Syn. การพ้องกัน, Example: ส่วนของนโยบายการเงินและมาตรการทางการเงินนั้นเป็นนโยบายที่ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่เป็นแบบลอยตัว, Thai Definition: ลักษณะที่ไปด้วยกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่สอดคล้องกัน[khwām mai søtkhløng kan] (n, exp) EN: inconsistency
ความเสมอต้นเสมอปลาย[khwām samoētonsamoēplāi] (n, exp) EN: consistency
ความสอดคล้อง[khwām søtkhløng] (n) EN: accordance ; consistency
ความต่อเนื่อง[khwām tøneūang] (n) EN: continuity ; consistency

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSISTENCY K AH0 N S IH1 S T AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consistency (n) kˈənsˈɪstənsiː (k @1 n s i1 s t @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一致性[yī zhì xìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ,   ] consistency #16,660 [Add to Longdo]
一致性效应[yī zhì xìng xiào yìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ,      /     ] consistency effect [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konsistenzgrenzen { pl }consistency borders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] (n, vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) #2,559 [Add to Longdo]
一貫[いっかん, ikkan] (n, vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P) #3,011 [Add to Longdo]
矛盾[むじゅん, mujun] (n, vs, adj-no) contradiction; inconsistency; (P) #5,344 [Add to Longdo]
徹底[てってい, tettei] (n, vs) thoroughness; completeness; consistency; (P) #7,273 [Add to Longdo]
濃い[こい, koi] (adj-i) (1) deep (colour); dark; (2) strong (flavour, smell, etc.); (3) thick (consistency); dense; (4) strong (possibility, etc.); (5) thick (i.e. "as thick as thieves"); close; deep (love, etc.); (P) #13,250 [Add to Longdo]
[むら, mura] (adj-na, n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P) #13,761 [Add to Longdo]
インコンシステンシー[inkonshisutenshi-] (n) inconsistency [Add to Longdo]
コンシステンシ[konshisutenshi] (n) consistency [Add to Longdo]
データ整合性[データせいごうせい, de-ta seigousei] (n) { comp } data consistency [Add to Longdo]
一貫性[いっかんせい, ikkansei] (n) consistency [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ整合性[データせいごうせい, de-ta seigousei] data consistency [Add to Longdo]
整合性[せいごうせい, seigousei] integrity, consistency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consistence \Con*sist"ence\, Consistency \Con*sist"en*cy\, n.
   [Cf. F. consistance.]
   1. The condition of standing or adhering together, or being
    fixed in union, as the parts of a body; existence;
    firmness; coherence; solidity.
    [1913 Webster]
 
       Water, being divided, maketh many circles, till it
       restore itself to the natural consistence. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       We are as water, weak, and of no consistence. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The same form, substance, and consistency. --T.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. A degree of firmness, density, viscosity, or spissitude; a
    measure of the ability to hold together when manipulated.
 
   Syn: body.
     [1913 Webster]
 
        Let the expressed juices be boiled into the
        consistence of a sirup.       --Arbuthnot.
     [1913 Webster]
 
   3. That which stands together as a united whole; a
    combination.
    [1913 Webster]
 
       The church of God, as meaning the whole consistence
       of orders and members.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Firmness of constitution or character; substantiality;
    durability; persistency.
    [1913 Webster]
 
       His friendship is of a noble make and a lasting
       consistency.             --South.
    [1913 Webster]
 
   5. Agreement or harmony of all parts of a complex thing among
    themselves, or of the same thing with itself at different
    times; the harmony of conduct with profession; congruity;
    correspondence; as, the consistency of laws, regulations,
    or judicial decisions; consistency of opinions;
    consistency of conduct or of character.
    [1913 Webster]
 
       That consistency of behavior whereby he inflexibly
       pursues those measures which appear the most just.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Consistency, thou art a jewel.    --Popular
                          Saying.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consistency
   n 1: the property of holding together and retaining its shape;
      "wool has more body than rayon"; "when the dough has enough
      consistency it is ready to bake" [syn: {consistency},
      {consistence}, {eubstance}, {body}]
   2: a harmonious uniformity or agreement among things or parts
     [syn: {consistency}, {consistence}] [ant: {inconsistency}]
   3: logical coherence and accordance with the facts; "a rambling
     argument that lacked any consistency"
   4: (logic) an attribute of a logical system that is so
     constituted that none of the propositions deducible from the
     axioms contradict one another

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top