ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cohesion

K OW0 HH IY1 ZH AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cohesion-, *cohesion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cohesion[N] การทำงานร่วมกัน, See also: การประสานกัน, การสอดคล้องกัน, Syn. union

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cohesion(โคฮี'เชิน) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การร่วมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
cohesion(n) การติดกัน,การเกาะกัน,การร่วมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cohesionความเชื่อมแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cohesion๑. การดึงดูด [ระหว่างโมเลกุลของสารชนิดเดียวกัน]๒. การเชื่อมติด [มีความหมายเหมือนกับ coalescence; symphysis] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cohesion, socialความเชื่อมแน่นทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cohesion แรงยึดกัน
แรงดึงดูดโมเลกุลระหว่างอนุภาคในสารใดๆ ซึ่งจะทำให้อนุภาคนั้น เกาะอยู่ด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Cohesionการยึดเกาะกัน,ความเชื่อมแน่น [การแพทย์]
cohesionโคฮีชัน, การยึดติดด้วยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของสารชนิดเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cohesion (Linguistics)การเชื่อมโยงข้อความ (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Allied Forces have not lost cohesion, and their morale is high.กองกำลังพันธมิตร ยังคงไม่แตกแยก และมีศีลธรรมสูง Atonement (2007)
Numbers show severe molecular cohesion failure.ความยึดเหนี่ยวกันของโมเลกุล แสดงตัวเลขล้มเหลว Over There: Part 1 (2010)
They don't come back together with the same cohesion.มันไม่กลับมาพร้อมกัน และไม่เรียงตัวกันเหมือนเดิม Over There: Part 1 (2010)
Molecular cohesion is intact.แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลก็ยังคงอยู่ The Plateau (2010)
What if it undermines our unit cohesion?หรือว่าทำให้เกิดความแตกแยก ในกลุ่มพวกเราล่ะ Pandora (2012)
You don't think that that will undermine our unit cohesion?ว่านั่นอาจกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของกลุ่มเรา Pandora (2012)
The oils in the peanut butter will break down the cohesion of the cyanoacrylates.น้ำมันจากเนยถั่วจะสลายความเหนียว ของไซอะคลีเลต The But in the Joke (2012)
The point of these little gladiatorial distractions is to strengthen unit cohesion.จุดเล็กน้อยที่รบกวนการต่อสู้นี้ คือการเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน Vertigo (2013)
Oh man cohesionโอ้คนที่ทำงานร่วมกัน The Expendables 3 (2014)
Can't be accounted for by simple elemental cohesion.ไม่สามารถคิดโดยการทำงาน ร่วมกับองค์ประกอบง่าย ๆ Draw Back Your Bow (2014)
Cellular cohesion will take a few hours, but we can initiate the consciousness stream.จะเริ่มการส่งผ่านเมทริกซ์สมอง... เดี๋ยวนี้ ฉันพบจิตเขาแล้ว Avengers: Age of Ultron (2015)
Dissolve the quadra-helix bonds and reverse the cohesion.สลายพันธะควอดร้าเฮลิกซ์ แล้วรีเวิร์สความเชื่อมแน่น Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cohesionGrooming in primates increases group cohesion.

CMU English Pronouncing Dictionary
COHESION    K OW0 HH IY1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cohesion    (n) kˈouhˈiːʒn (k ou1 h ii1 zh n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝聚力[níng jù lì, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄌㄧˋ, ] cohesion; cohesiveness; cohesive, #12,711 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohäsionsfonds {pl}Cohesion Fund [Add to Longdo]
Zusammenhalt {m} | wirtschaftlicher Zusammenhaltcohesion | economic cohesion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n,vs,adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination [Add to Longdo]
粘着[ねんちゃく, nenchaku] (n,vs) cohesion; adhesion; (P) [Add to Longdo]
付着(P);附着[ふちゃく, fuchaku] (n,vs) sticking to; clinging to; adhesion; cohesion; agglutination; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cohesion \Co*he"sion\, n. [Cf. F. coh['e]sion. See {Cohere}.]
   1. The act or state of sticking together; close union.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) That from of attraction by which the particles
    of a body are united throughout the mass, whether like or
    unlike; -- distinguished from adhesion, which unites
    bodies by their adjacent surfaces.
    [1913 Webster]
 
       Solids and fluids differ in the degree of cohesion,
       which, being increased, turns a fluid into a solid.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. Logical agreement and dependence; as, the cohesion of
    ideas. --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cohesion
   n 1: the state of cohering or sticking together [syn:
      {coherence}, {coherency}, {cohesion}, {cohesiveness}] [ant:
      {incoherence}, {incoherency}]
   2: (botany) the process in some plants of parts growing together
     that are usually separate (such as petals)
   3: (physics) the intermolecular force that holds together the
     molecules in a solid or liquid

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top