ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tenacious

T AH0 N EY1 SH AH0 S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenacious-, *tenacious*, tenaciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tenacious[ADJ] เหนียว, See also: เหนียวเหนอะ, Syn. retentive, sticky, waxy, Ant. lax, loose, slack
tenacious[ADJ] ที่ไม่ยอมง่ายๆ, See also: ถือทิฐิ, Syn. determined, pertinacious, purposeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tenacious(ทะเน'เชิส) adj. เหนียว,เหนียวเหนอะ,ยืนหยัด,ยึดแน่น,ดื้อรั้น,ถือทิฐิ,หวงแหน, See also: tenacityness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tenacious(adj) ยึดแน่น,เหนียว,ดื้อรั้น,หวงแหน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tenaciousเหนียวหนืด, -ยึดแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tenacious or what?ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชื่อปลอม และห้องในโรงแรม The Secrets in the Proposal (2013)
I'm more tenacious than Franklyn.ผมหัวดื้อมากกว่าแฟรงคลินซะอีก Fromage (2013)
The Verrat enforcers were identified as Hundjager, from a race so tenacious and vicious that it is said they are birthed by consuming their own mothers from inside the womb.ผู้บังคับเวอร์แรทถูก ระบุว่าเป็นฮันเจเกอร์ จากการแข่งขันที่ไม่มีการยอมกันง่าย ๆ และ รุนแรง ซึ่งมันบอกไว้ว่าพวกเขาเกิดได้ โดยการกินแม่ของพวกเค้าเอง Cat and Mouse (2012)
I just meant that he's a tenacious bastard I wouldn't care for even if he died.แม่เพียงแต่หมายความว่า เขาเป็นคนดื้อรั้น แม่ไม่สนใจหรอกถึงแม้ว่าเขาจะตาย Episode #1.16 (2010)
Is there any tenacious girl from a rich family?ผู้หญิงคนที่จะจับผู้ชายรวย ๆ คนนั้นงัย? Episode #1.12 (2010)
Even for a logical and well trained mind, even one as tenacious as your own.มากพอที่จะหลอกแพทย์และ ผู้ชำนาญการอย่างคุณได้สำเร็จ Sherlock Holmes (2009)
Now, you'll all be delighted to hear that the tenacious Sergeant Angel has been taken care of.และตอนนี้,เราโล่งใจที่ได้ยิน ว่าจ่าแองเจิ้ล ได้ถูกจัดการแล้ว Hot Fuzz (2007)
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tenaciousHe's a tenacious guy who always manages to come out on top. He's the kind of guy who can turn any situation to his advantage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (kat mai plǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously   
กัดไม่ปล่อย[adj.] (kat mai plǿi) EN: dogged ; tenacious   
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm   FR: dur ; solide ; ferme
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious   FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé

CMU English Pronouncing Dictionary
TENACIOUS    T AH0 N EY1 SH AH0 S
TENACIOUSLY    T AH0 N EY1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenacious    (j) tˈɪnˈɛɪʃəs (t i1 n ei1 sh @ s)
tenaciously    (a) tˈɪnˈɛɪʃəsliː (t i1 n ei1 sh @ s l ii)
tenaciousness    (n) tˈɪnˈɛɪʃəsnəs (t i1 n ei1 sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顽强[wán qiáng, ㄨㄢˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] tenacious; hard to defeat, #7,692 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
頑強[がんきょう, gankyou] (adj-na,n) dogged; tenacious; stubborn; (P) [Add to Longdo]
強靭;強靱;強じん[きょうじん, kyoujin] (adj-na,n) tough; strong; stiff; tenacious [Add to Longdo]
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful [Add to Longdo]
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn [Add to Longdo]
粘っこい[ねばっこい, nebakkoi] (adj-i) sticky; stiff; tenacious; persistent [Add to Longdo]
粘り強い(P);ねばり強い[ねばりづよい, nebariduyoi] (adj-i) tenacious; persevering; persistent; stubborn; steadfast; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tenacious \Te*na"cious\, a. [L. tenax, -acis, from tenere to
   hold. See {Tenable}, and cf. {Tenace}.]
   1. Holding fast, or inclined to hold fast; inclined to retain
    what is in possession; as, men tenacious of their just
    rights.
    [1913 Webster]
 
   2. Apt to retain; retentive; as, a tenacious memory.
    [1913 Webster]
 
   3. Having parts apt to adhere to each other; cohesive; tough;
    as, steel is a tenacious metal; tar is more tenacious than
    oil. --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
   4. Apt to adhere to another substance; glutinous; viscous;
    sticking; adhesive. "Female feet, too weak to struggle
    with tenacious clay." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. Niggardly; closefisted; miserly. --Ainsworth.
    [1913 Webster]
 
   6. Holding stoutly to one's opinion or purpose; obstinate;
    stubborn.
    [1913 Webster] -- {Te*na"cious*ly}, adv. --
    {Te*na"cious*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tenacious
   adj 1: good at remembering; "a retentive mind"; "tenacious
       memory" [syn: {retentive}, {recollective}, {long},
       {tenacious}] [ant: {forgetful}, {short}, {unretentive}]
   2: stubbornly unyielding; "dogged persistence"; "dour
     determination"; "the most vocal and pertinacious of all the
     critics"; "a mind not gifted to discover truth but tenacious
     to hold it"- T.S.Eliot; "men tenacious of opinion" [syn:
     {dogged}, {dour}, {persistent}, {pertinacious}, {tenacious},
     {unyielding}]
   3: sticking together; "two coherent sheets"; "tenacious burrs"
     [syn: {coherent}, {tenacious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top