Search result for

cement

(126 entries)
(0.0709 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cement-, *cement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cement[VT] ฉาบด้วยซีเมนต์, Syn. coat, cover
cement[VT] ทำให้รวมกัน, See also: ทำให้ติดกัน, Syn. unite, join
cement[N] ปูนซีเมนต์
cement[N] ปูนสำหรับอุดฟัน
cement[N] สิ่งทำให้ผูกพันกัน
cement[N] สิ่งที่ทำให้ติดกัน
cement city[SL] ป่าช้า, See also: สุสาน
cement mixer[N] เครื่องผสมปูนซีเมนต์, Syn. concrete mixer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
cementery(เซม'มิเทอรี) n. ป่าช้า,สุสาน, See also: cementerial adj. ดูcementery
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
commencement(คะเมนซฺ'เมินทฺ) n. การเริ่มต้น,การเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
divorcement(ดิวอร์ส'เมินทฺ) n. การหย่าร้าง,การแยกออก,การตัดขาด (piece of turf)
emplacementn. ที่ตั้งปืนใหญ่,แท่นปืน,การวางแถว,การวางเข้าที่,การจัดวาง, Syn. position
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ,การชักจูง,การชักนำ,สิ่งจูงใจ,สิ่งดลใจ,มูลเหตุ
pronouncement(พระเนาซฺ'เมินทฺ) n. การประกาศ,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง,ข้อคิดเห็น ความเห็น,การออกเสียง
reinforcement(รีอินฟอร์ส'เมินทฺ) n. การเสริมกำลัง,สิ่งที่ใช้เสริมกำลัง,กองกำลังเสริม,กองกำลังสนับสนุน

English-Thai: Nontri Dictionary
cement(n) ปูนซีเมนต์,เครื่องเกาะ,เครื่องเชื่อม
cement(vt) อุดด้วยปูนซีเมนต์,เชื่อม,ทำให้ยึดแน่น,ประสาน
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
commencement(n) การเริ่มต้น,การริเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
placement(n) การวาง,การบรรจุ,การให้ตำแหน่ง,การกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cementซีเมนต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cementวัตถุประสาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cement cell; cementocyteเซลล์เคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cement rockหินซีเมนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cementationการยึดด้วยซีเมนต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cementationการประสาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cemento-enamel junctionรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cementoblastเซลล์สร้างเคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cementocyte; cement cellเซลล์เคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cementoidคล้ายเคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cementปูนซีเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cementการอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะเพื่อยึดท่อกรุ , การอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะเพื่อยึดท่อกรุ (Casing) ให้ติดกับผนังหลุมเจาะและเพื่อป้องกันการรั่วซึมระหว่างชั้นหินที่ถูกเจาะผ่าน [ปิโตรเลี่ยม]
Cementซีเมนต์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Cementปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Cementซีเมนต์ [การแพทย์]
Cement Industrial Minerals กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์
กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ ได้แก่ - แร่ยิปซัม พบในจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี - แร่หินปูน พบทั่วประเทศ - แร่หินดินดาน พบในจังหวัดเพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Cement industriesอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Cement Kilns Dust ฝุ่นจากเตาซีเมนต์
ฝุ่นที่เกิดจากดินปูนที่ออกจากเตาคิลน์ในการ ผลิตซีเมนต์ [สิ่งแวดล้อม]
cement pastecement paste, ปูนซีเมนต์เหลว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cement sculptureประติมากรรมปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Are you putting me down on cold cement? )พ่อจะทิ้งผมบนพื้นเย็นๆนี่เหรอ Baby and I (2008)
It's just a bunch of cement and 2-by-4's, right?ก็แค่ซีเมนต์1ถุงกับแผ่นไม้2x4เท่านั้นเอง,ใช่ไหม 24: Redemption (2008)
They bombed me, at the cement plant.กำแพงขนาดยักษ์ร่วงลงมาช้าๆ ช้าๆ Gomorrah (2008)
There's nothing beneath this cement but granite.ข้างใต้นี้มีแต่หินแกรนิต Greatness Achieved (2008)
The temperature of the subterranean crust that is, the cement that holds our land mass in place is increasing at a rapid rate, much faster than anticipated.อุณหภูมิลึกลงไปใต้เปลือกโลก ที่ทำหน้าที่เป็นปูนที่ยึด พื้นผิวโลกให้อยู่กับที่ มีทีท่าว่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กว่าที่ได้มีการคาดคะเนมาก 2012 (2009)
- Encase a body in cement and it's preserved forever.ฝังศพไว้ในปูนซีเมนส์ และมันก็จะคงไว้ตลอดกาล Lost Boys (2009)
Burying a child in cement. That's not very christian.ฝังเด็กไว้ในซีเมนต์ นั่นไม่ค่อยถูกหลักศาสนาเท่าไหร่เลย Lost Boys (2009)
They raised it on hydraulic lifts, sunk a series of shafts, mucked out the clay, laid down a layer of gravel, and then poured cement over that.พวกเขายกมันขึ้นด้วยไฮดรอลิก ฝังแกนหมุนเครื่องจักร โคลนพวกนั้นทับบนชั้นกรวด แล้วเททับด้วยซีเมนต์อีกชั้น Harbingers in a Fountain (2009)
I've got samples of the soil, the gravel, scrapings from the cement and this.ผมได้ตัวอย่างของดิน หินกรวด ที่มีรอยขีดข่วนจากซีเมนต์ และนี่ Harbingers in a Fountain (2009)
- using the PVC cement there. - Okay.ใช้กาว PVC นั่น โอเค The Bond in the Boot (2009)
Doesn't have a siren mpron This is a cement truck.นี่มันไม่ใช่รถหวอนะเจ้าโง่ นี่มันรถปูน The Lovely Bones (2009)
The cement remains on the board, please.ลูกอาหารยังคงเต็มชามอยูเลยนะ ,ได้โปรด The Lovely Bones (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cementA house is built on top of a solid foundation of cement.
cementDemocracy is not exportable like food or cement.
cementIt will take awhile for the cement to dry before we can use it to park the car.
cementThe blocks of stone were jointed with cement.
cementThe cement will set in a couple of hours.
cementThey are binding the gravel with cement to repair the road.
cementThey built the walls of the fortress without using cement at all.
cementWe need to bind gravel with cement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาน[V] unite, See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile, Syn. เชื่อม, ผูกพัน, Example: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย
เคลือบรากฟัน[N] cementum, See also: cement, Example: ทันตแพทย์คนนี้มีชื่อเสียงด้านเคลือบรากฟัน
ปูนซีเมนต์[N] cement, Syn. ซีเมนต์, Example: ระยะนี้ปูนซีเมนต์ขาดตลาด
ตัวเชื่อม[N] welder, See also: cement, link, Example: เธอต้องการให้สร้างระเบียงเป็นตัวเชื่อมเรือนนอนกับเรือนไม้ประดับ, Thai definition: สิ่งที่ทำให้ของสองสิ่งติดกันหรือถึงกัน
ซีเมนต์[N] cement, Syn. ปูนซีเมนต์, Example: เสียงไม้เท้านำทางที่กระทบกับพื้นซีเมนต์ เสียงดังก๊อกแก๊ก, Thai definition: วัสดุใช้ในการก่อสร้างชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคลุกกับน้ำแล้วทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นผลให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัวได้ ใช้ประโยชน์เพื่อทำคอนกรีต ปูนฉาบ หรือ ปูนก่อ
เทคอนกรีต[V] cement, See also: sand, stone and water to make floor, bond, plaster, Example: พวกชาวบ้านต่างช่วยกันเทคอนกรีตเพื่อสร้างถนนไปสู่หมู่บ้านของตน
เทปูน[V] cement, See also: bond, mortar, plaster, Example: ช่างก่อสร้างกำลังเทปูนเพื่อสร้างถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
เบา ๆ [X] (bao-bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: doucement ; légèrement
โบกปูน[v. exp.] (bōk pūn) EN: apply cement (over a surface)   FR: appliquer du ciment (sur une surface)
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
หะแรก[X] (haraēk) EN: first   FR: au début ; au commencement
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement

CMU English Pronouncing Dictionary
CEMENT    S AH0 M EH1 N T
CEMENTED    S AH0 M EH1 N T AH0 D
CEMENTOS    S EH0 M EH1 N T OW0 S
CEMENTING    S AH0 M EH1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cement    (v) (s i1 m e1 n t)
cements    (v) (s i1 m e1 n t s)
cemented    (v) (s i1 m e1 n t i d)
cementing    (v) (s i1 m e1 n t i ng)
cement-mixer    (n) - (s i1 m e1 n t - m i k s @ r)
cement-mixers    (n) - (s i1 m e1 n t - m i k s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zement {m} | hydraulisch abbindender Zementcement | hydraulic-setting cement [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
アウトプレースメント[, autopure-sumento] (n) outplacement [Add to Longdo]
アクリリックレジンセメント[, akuririkkurejinsemento] (n) acrylic resin cement [Add to Longdo]
アクリルセメント[, akurirusemento] (n) acrylic cement [Add to Longdo]
アスベストセメント[, asubesutosemento] (n) asbestos cement [Add to Longdo]
アナウンス[, anaunsu] (n) (1) (abbr) (See アナウンスメント) announcement; (vs) (2) to announce; (P) [Add to Longdo]
アナウンスメント[, anaunsumento] (n) announcement [Add to Longdo]
アルミナセメント[, aruminasemento] (n) alumina cement [Add to Longdo]
エンハンスメント[, enhansumento] (n) enhancement [Add to Longdo]
エンフォースメント[, enfo-sumento] (n) enforcement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水泥[shuǐ ní, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, ] cement, #4,120 [Add to Longdo]
批荡[pī dàng, ㄆㄧ ㄉㄤˋ, / ] cement-sand wall plaster [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm [Add to Longdo]
機能強化[きのうきょうか, kinoukyouka] functional enhancement [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
置き換え[おきかえ, okikae] replacement [Add to Longdo]
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation [Add to Longdo]
置換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text [Add to Longdo]
置換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character [Add to Longdo]
変位[へんい, hen'i] displacement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cement \Ce*ment"\, v. t. [imp. & p. p. {Cemented}; p. pr. & vb.
   n. {Cementing}.] [Cf. F. cimenter. See {Cement}, n.]
   1. To unite or cause to adhere by means of a cement. --Bp.
    Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite firmly or closely. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To overlay or coat with cement; as, to cement a cellar
    bottom.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cement \Ce*ment"\, v. i.
   To become cemented or firmly united; to cohere. --S. Sharp.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cement \Ce*ment"\ (s[e^]*m[e^]nt" or s[e^]m"[e^]nt), n. [OF.
   cement, ciment, F. ciment, fr. L. caementum a rough, unhewn
   stone, pieces or chips of marble, from which mortar was made,
   contr. fr. caedimentum, fr. caedere to cut, prob. akin to
   scindere to cleave, and to E. shed, v. t.]
   1. Any substance used for making bodies adhere to each other,
    as mortar, glue, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of calcined limestone, or a calcined mixture of
    clay and lime, for making mortar which will harden under
    water.
    [1913 Webster]
 
   3. The powder used in cementation. See {Cementation}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
   4. Bond of union; that which unites firmly, as persons in
    friendship, or men in society. "The cement of our love."
    [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) The layer of bone investing the root and neck of a
    tooth; -- called also {cementum}.
    [1913 Webster]
 
   {Hydraulic cement}. See under {Hydraulic}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cement
   n 1: concrete pavement is sometimes referred to as cement; "they
      stood on the grey cement beside the pool"
   2: a building material that is a powder made of a mixture of
     calcined limestone and clay; used with water and sand or
     gravel to make concrete and mortar
   3: something that hardens to act as adhesive material
   4: any of various materials used by dentists to fill cavities in
     teeth
   5: a specialized bony substance covering the root of a tooth
     [syn: {cementum}, {cement}]
   v 1: make fast as if with cement; "We cemented our friendship"
   2: cover or coat with cement
   3: bind or join with or as if with cement

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 cement
   cement
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 cement
   cement
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 cement [səmɛnt]
   cement
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top