ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incorporate

IH2 N K AO1 R P ER0 EY2 T   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incorporate-, *incorporate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incorporate[ADJ] ซึ่งรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน (คำทางการ), Syn. united
incorporate[VI] รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท
incorporate[VT] รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท
incorporate[VT] รวมเข้าด้วยกัน, See also: ทำให้รวมกัน, Syn. consolidate, unite
incorporate[VI] รวมเข้าด้วยกัน, See also: รวมกัน, Syn. consolidate, unite
incorporated[ADJ] ที่เป็นรูปบริษัท, See also: ซึ่งก่อตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมาย, Syn. corporate
incorporate in[PHRV] รวมเข้าไว้ใน, Syn. incorporate into
incorporate into[PHRV] รวมเข้าไว้ใน, Syn. incorporate in
incorporate with[PHRV] รวมกันเป็นบริษัท (ทางกฎหมายธุรกิจ), See also: รวมกิจการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incorporate 1(อินคอร์' เพอเรท) vt. รวมเข้าด้วยกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ทำให้รวมกัน. -vi. รวมเข้าด้วยกัน. -adj. ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน., See also: incorporative adj., Syn. take in, include
incorporate 2(อินคอร์' เพอเรท) adj. ไม่ใช่วัตถุหรือสสาน, ไม่เป็นตัวตน, Syn. incorporeal)
incorporated(อินคอร์' พะเรททิด) adj.เป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมตัวกัน., See also: incorporatedness n., Syn. include, involve

English-Thai: Nontri Dictionary
incorporate(vt) รวมเข้าด้วยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incorporated cityนครที่ปกครองโดยระบบเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must incorporate these features into your design so that you can be the only one of you.เราต้องใส่คุณสมบัติพวกนี้ให้คุณ เพื่อคุณจะได้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น Bicentennial Man (1999)
When I incorporate the data from your Dark Hadou, the world will be at my feet!และเมื่อฉันเก็บข้อมูลจากพลังจิตสังหารของแก โลกก็จะตกอยู่ในกำมือของฉัน Street Fighter Alpha (1999)
This body incorporates all the data taken from all those martial artists!ร่างนี้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเก็บข้อมูลของเหล่านักสู้ Street Fighter Alpha (1999)
Well maybe you'd better incorporate the store.อ๋อ ถ้าอย่างนั้น คุณน่าจะจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด The Corporation (2003)
Incorporate?บริษัทจำกัด? The Corporation (2003)
Imperial Steel Incorporated has many of the legal rights of a person.บริษัทอิมพีเรียลสตีลจำกัดมีสิทธิตามกฎหมาย ในฐานะบุคคลมากมาย The Corporation (2003)
Miyazaki's fighting style incorporates karate and judo.มิยาซากิต่อยสไตร์คาราเต้ผสมยูโด Super Rookie (2005)
make sure wilhelmina incorporates them.ดูให้มั่นใจว่าวิลเลมีน่ารวมพวกนี้เข้าไปด้วย How Betty Got Her Grieve Back (2007)
John Storm, Fantastic Four Incorporated.จอน สตรอม สี่กายสิทธิ์ไม่ร่วมมือ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
That incorporates dance.ที่ผนวกท่าเต้นเข้าไปด้วย Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Why did you incorporate both viewpoints into one picture?ทำไมท่านถึงนำภาพทั้ง 2 มิติ มารวมอยู่ในภาพเดียวกัน Portrait of a Beauty (2008)
To make sure that the 3-d stuff that's incorporatedจะช่วยให้ของ 3 มิติ ที่ไม่ร่วมมือ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incorporateHer business was incorporated.
incorporateThe company is incorporated in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอนกิ่ง[V] graft, See also: incorporate, join, Example: พ่อสอนวิธีตอนกิ่งฝรั่งให้น้อง, Thai definition: แยกกิ่งออกจากต้นเดิมเพื่อเอาไปปลูกโดยวิธีใช้มีดควั่นเอาเปลือกออกแล้วเอาดินพอกให้ออกรากเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวมทั้ง[v.] (rūamthang) EN: nclude ; consist of ; comprise ; incorporate ; involve ; embrace   FR: inclure ; comprendre
ต่อตา[v.] (tøtā) EN: graft ; join ; incorporate ; engraft   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCORPORATE    IH2 N K AO1 R P ER0 EY2 T
INCORPORATED    IH2 N K AO1 R P ER0 EY2 T AH0 D
INCORPORATES    IH2 N K AO1 R P ER0 EY2 T S
INCORPORATED'S    IH2 N K AO1 R P ER0 EY2 T AH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incorporate    (j) ˈɪnkˈɔːpərət (i1 n k oo1 p @ r @ t)
incorporate    (v) ˈɪnkˈɔːpərɛɪt (i1 n k oo1 p @ r ei t)
incorporated    (v) ˈɪnkˈɔːpərɛɪtɪd (i1 n k oo1 p @ r ei t i d)
incorporates    (v) ˈɪnkˈɔːpərɛɪts (i1 n k oo1 p @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
学校法人[がっこうほうじん, gakkouhoujin] (n) (legally) incorporated educational institution; (P) [Add to Longdo]
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] (n) public company; corporation; KK; formula for an incorporated public company; (P) [Add to Longdo]
株式会社化[かぶしきがいしゃか, kabushikigaishaka] (n,vs) demutualization; becoming incorporated [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n,n-suf) (1) fortune; riches; (2) goods; (n) (3) (abbr) (See 財団法人・ざいだんほうじん) incorporated foundation; (P) [Add to Longdo]
財団法人[ざいだんほうじん, zaidanhoujin] (n) incorporated foundation; juridical foundation; (P) [Add to Longdo]
織り込む[おりこむ, orikomu] (v5m,vt) to weave into; to interweave; to be incorporated in; to be factored in [Add to Longdo]
成り込む[なりこむ, narikomu] (v5m) to incorporate (shoji) [Add to Longdo]
盛り込む[もりこむ, morikomu] (v5m,vt) to incorporate; to include; (P) [Add to Longdo]
法人組織にする[ほうじんそしきにする, houjinsoshikinisuru] (exp,vs-i) to incorporate (a firm) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incorporate \In*cor"po*rate\, a. [L. incorporatus. See {In-}
   not, and {Corporate}.]
   [1913 Webster]
   1. Not consisting of matter; not having a material body;
    incorporeal; spiritual.
    [1913 Webster]
 
       Moses forbore to speak of angles, and things
       invisible, and incorporate.      --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   2. Not incorporated; not existing as a corporation; as, an
    incorporate banking association.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incorporate \In*cor"po*rate\, a. [L. incorporatus, p. p. of
   incorporare to incorporate; pref. in- in + corporare to make
   into a body. See {Corporate}.]
   Corporate; incorporated; made one body, or united in one
   body; associated; mixed together; combined; embodied.
   [1913 Webster]
 
      As if our hands, our sides, voices, and minds
      Had been incorporate.          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      A fifteenth part of silver incorporate with gold.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incorporate \In*cor"po*rate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Incorporated}; p. pr. & vb. n. {Incorporating}.]
   [1913 Webster]
   1. To form into a body; to combine, as different ingredients,
    into one consistent mass.
    [1913 Webster]
 
       By your leaves, you shall not stay alone,
       Till holy church incorporate two in one. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite with a material body; to give a material form to;
    to embody.
    [1913 Webster]
 
       The idolaters, who worshiped their images as gods,
       supposed some spirit to be incorporated therein.
                          --Bp.
                          Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   3. To unite with, or introduce into, a mass already formed;
    as, to incorporate copper with silver; -- used with with
    and into.
    [1913 Webster]
 
   4. To unite intimately; to blend; to assimilate; to combine
    into a structure or organization, whether material or
    mental; as, to incorporate provinces into the realm; to
    incorporate another's ideas into one's work.
    [1913 Webster]
 
       The Romans did not subdue a country to put the
       inhabitants to fire and sword, but to incorporate
       them into their own community.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. To form into a legal body, or body politic; to constitute
    into a corporation recognized by law, with special
    functions, rights, duties and liabilities; as, to
    incorporate a bank, a railroad company, a city or town,
    etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incorporate \In*cor"po*rate\, v. i.
   To unite in one body so as to make a part of it; to be mixed
   or blended; -- usually followed by with.
   [1913 Webster]
 
      Painters' colors and ashes do better incorporate will
      oil.                   --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      He never suffers wrong so long to grow,
      And to incorporate with right so far
      As it might come to seem the same in show. --Daniel.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incorporate
   adj 1: formed or united into a whole [syn: {incorporate},
       {incorporated}, {integrated}, {merged}, {unified}]
   v 1: make into a whole or make part of a whole; "She
      incorporated his suggestions into her proposal" [syn:
      {integrate}, {incorporate}] [ant: {disintegrate}]
   2: include or contain; have as a component; "A totally new idea
     is comprised in this paper"; "The record contains many old
     songs from the 1930's" [syn: {incorporate}, {contain},
     {comprise}]
   3: form a corporation
   4: unite or merge with something already in existence;
     "incorporate this document with those pertaining to the same
     case"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top