Search result for

enforcement

(45 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enforcement-, *enforcement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enforcement[N] การบังคับใช้, See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย, การดำเนินการ

English-Thai: Nontri Dictionary
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
reenforcement(n) การบำรุงกำลัง,กำลังหนุน,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enforcementการบังคับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enforcementการบังคับใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of judgment; execution of judgmentการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of mortgageการบังคับจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of pledgeการบังคับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement, lawการบังคับใช้กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enforcementการบังคับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Commissioner Loeb dedicated his life to law enforcement and to the protection of his community.ผ.บ โล๊บ อุทิศทั้งชีวิตเพื่อภาระหน้าที่ และชุมชนของท่านเอง The Dark Knight (2008)
You know law enforcement people. You could make a call.คุณรู้จักเจ้าหน้าที่ คุณขอความช่วยเหลือนอกรอบได้ Burn After Reading (2008)
Put every arm of the government, military, law enforcement, Federal, state and local, on high alert.แจ้งหน่วยพิทักษ์กฎหมาย ในระดับสหพันธรัฐท้องถิ่น ให้เตรียมพร้อม The Day the Earth Stood Still (2008)
That's a benefit for the Association of Law Enforcement.นั่นคือผลที่ได้รับจากกรมบังคับใช้คดี Eagles and Angels (2008)
The FBI, CIA and Interpol are all seeking the cooperation of worldwide law enforcements.FBI, CIA , ตำรวจสากล ทั้งหมดกำลังประสานเครื่อข่าย ให้ครอบคลุมไปทุกมุมโลก. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Larry has every law enforcement agency within 100 miles looking for you, and I have been suspended.ลาร์รี่มีเจ้าหน้าที่ทุกคนในรัศมี 100 ไมล์ ดูคุณสิ,และฉันก็โดนพักงาน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I have commanded law enforcement agencies, emergency services and first responders to keep their deployment level...ดิฉันได้สั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน หน่วยฉุกเฉินและหน่วยโต้ตอบต่าง ๆ รักษาระดับ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I mean, we can't deploy military personnel in a law enforcement capacity.ผมหมายถึง,เราไม่สามารถใช้ กำลังทหาร ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักกฎหมายได้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Our law enforcement agenciesกฏหมายระหว่างประเทศของเรา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Law enforcement agencies.หน่วยงานของฉันได้อีก Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Look, you all get exonerated did not set well with law enforcement.แต่ก็ไม่แข็งพอที่จะสู้กับอำนาจรัฐ Prison Break: The Final Break (2009)
Former military, ex-law enforcement.อดีตทหาร, อดีตตำรวจ London. Of Course (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบังคับใช้[N] enforcement, See also: promulgation, compulsion, obligation, Example: หากไม่มีบทเฉพาะกาลไว้ในรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในวาระเริ่มแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบังคับใช้[n. exp.] (kān bangkhap chai) EN: enforcement   
การบังคับใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān bangkhap chai kotmāi) EN: law enforcement   FR: entrée en vigueur d'une loi [f]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)   FR: exécution d'un jugement[f]
การเสริมแรง [n. exp.] (kān soēm raēng) EN: reinforcement   FR: renforcement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENFORCEMENT    EH0 N F AO1 R S M AH0 N T
ENFORCEMENTS    EH0 N F AO1 R S M AH0 N T S
ENFORCEMENT'S    EH0 N F AO1 R S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enforcement    (n) (i1 n f oo1 s m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwang {m} | Zwänge {pl}enforcement | enforcements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンフォースメント[, enfo-sumento] (n) enforcement [Add to Longdo]
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo) [Add to Longdo]
強行[きょうこう, kyoukou] (n,vs) (1) forcing; enforcement; (adj-na) (2) forced; enforced; (P) [Add to Longdo]
強制[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) obligation; coercion; compulsion; enforcement; (P) [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] (n) {comp} collision enforcement [Add to Longdo]
警察当局[けいさつとうきょく, keisatsutoukyoku] (n) law enforcement authority; police authorities; the police [Add to Longdo]
施行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law [Add to Longdo]
[しき, shiki] (n,n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P) [Add to Longdo]
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n,vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) {Buddh} lead monk performing various tasks in a temple; (P) [Add to Longdo]
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enforcement \En*force"ment\, n. [Cf. OF. enforcement.]
   1. The act of enforcing; compulsion.
    [1913 Webster]
 
       He that contendeth against these enforcements may
       easily master or resist them.     --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       Confess 't was hers, and by what rough enforcement
       You got it from her.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A giving force to; a putting in execution.
    [1913 Webster]
 
       Enforcement of strict military discipline.
                          --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
   3. That which enforces, constraints, gives force, authority,
    or effect to; constraint; force applied.
    [1913 Webster]
 
       The rewards and punishment of another life, which
       the Almighty has established as the enforcements of
       his law.               --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enforcement
   n 1: the act of enforcing; ensuring observance of or obedience
      to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top