ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cement

S AH0 M EH1 N T   
127 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cement-, *cement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cement[VT] ฉาบด้วยซีเมนต์, Syn. coat, cover
cement[VT] ทำให้รวมกัน, See also: ทำให้ติดกัน, Syn. unite, join
cement[N] ปูนซีเมนต์
cement[N] ปูนสำหรับอุดฟัน
cement[N] สิ่งทำให้ผูกพันกัน
cement[N] สิ่งที่ทำให้ติดกัน
cement city[SL] ป่าช้า, See also: สุสาน
cement mixer[N] เครื่องผสมปูนซีเมนต์, Syn. concrete mixer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
cementery(เซม'มิเทอรี) n. ป่าช้า,สุสาน, See also: cementerial adj. ดูcementery
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
commencement(คะเมนซฺ'เมินทฺ) n. การเริ่มต้น,การเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
divorcement(ดิวอร์ส'เมินทฺ) n. การหย่าร้าง,การแยกออก,การตัดขาด (piece of turf)
emplacementn. ที่ตั้งปืนใหญ่,แท่นปืน,การวางแถว,การวางเข้าที่,การจัดวาง, Syn. position
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ,การชักจูง,การชักนำ,สิ่งจูงใจ,สิ่งดลใจ,มูลเหตุ
pronouncement(พระเนาซฺ'เมินทฺ) n. การประกาศ,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง,ข้อคิดเห็น ความเห็น,การออกเสียง
reinforcement(รีอินฟอร์ส'เมินทฺ) n. การเสริมกำลัง,สิ่งที่ใช้เสริมกำลัง,กองกำลังเสริม,กองกำลังสนับสนุน

English-Thai: Nontri Dictionary
cement(n) ปูนซีเมนต์,เครื่องเกาะ,เครื่องเชื่อม
cement(vt) อุดด้วยปูนซีเมนต์,เชื่อม,ทำให้ยึดแน่น,ประสาน
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
commencement(n) การเริ่มต้น,การริเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
placement(n) การวาง,การบรรจุ,การให้ตำแหน่ง,การกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cementซีเมนต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cementวัตถุประสาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cement cell; cementocyteเซลล์เคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cement rockหินซีเมนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cementationการยึดด้วยซีเมนต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cementationการประสาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cemento-enamel junctionรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cementoblastเซลล์สร้างเคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cementocyte; cement cellเซลล์เคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cementoidคล้ายเคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cementปูนซีเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cementการอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะเพื่อยึดท่อกรุ , การอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะเพื่อยึดท่อกรุ (Casing) ให้ติดกับผนังหลุมเจาะและเพื่อป้องกันการรั่วซึมระหว่างชั้นหินที่ถูกเจาะผ่าน [ปิโตรเลี่ยม]
Cementซีเมนต์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Cementปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Cementซีเมนต์ [การแพทย์]
Cement Industrial Minerals กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์
กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์ ได้แก่ - แร่ยิปซัม พบในจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี - แร่หินปูน พบทั่วประเทศ - แร่หินดินดาน พบในจังหวัดเพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Cement industriesอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Cement Kilns Dust ฝุ่นจากเตาซีเมนต์
ฝุ่นที่เกิดจากดินปูนที่ออกจากเตาคิลน์ในการ ผลิตซีเมนต์ [สิ่งแวดล้อม]
cement pastecement paste, ปูนซีเมนต์เหลว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cement sculptureประติมากรรมปูนซีเมนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'll put you in a cement box for what you did to Clive.พวกเขาจะทำให้คุณอยู่ในกล่อง ซีเมนต์ สำหรับสิ่งที่คุณทำกับไคลฟ์ The Hollow Point (2016)
This is not the cement factory!ที่นี่ไม่ใช่โรงงานซีเมนต์ Criminal (2016)
This is not the cement factory. What?ที่นี่ไม่ใช่โรงงานซีเมนต์ Criminal (2016)
Outside Cement Factory. Sir!หน้าโรงงานซีเมนต์ครับ Criminal (2016)
I'm going to a cement factory, Hornlink Way.คุณขับไปโรงงานซีเมนต์ ฮอร์ลิงค์เวย์ Criminal (2016)
Who is this man? Right. Take him to the cement factory that we have used before.แจ้งทีมโรงงานซีเมนต์ เคยใช้งานมาก่อนไหม Criminal (2016)
Can't run a cement log.ทดสอบซีเมนต์ไม่ได้ Deepwater Horizon (2016)
You don't wanna know if that cement job on this well is shit 'cause you're 43 days and $50 million over budget.คุณไม่อยากรู้ว่า ซีเมนต์มันห่วยแตกรึเปล่า เพราะคุณช้าไป 43 วัน และใช้เงินเกินงบไป 50 ล้าน Deepwater Horizon (2016)
We are confident in the integrity of our cement job, are we not?เรามั่นใจ ในความสมบูรณ์ของซีเมนต์ ใช่ไหม Deepwater Horizon (2016)
Cement bond log they ran said the same, yeah?ผลการทดสอบซีเมนต์บอกอย่างนั้นเหรอ Deepwater Horizon (2016)
I mean, if that cement job is compromised then everything above it is, too.ถ้าซีเมนต์ไม่แน่น ทุกอย่างข้างบนก็เป็นอันตราย Deepwater Horizon (2016)
So, we got all 500 feet of cement poured, huh?เราเทโคลนลงไป 500 ฟุตแล้วใช่ไหม Deepwater Horizon (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cementA house is built on top of a solid foundation of cement.
cementDemocracy is not exportable like food or cement.
cementIt will take awhile for the cement to dry before we can use it to park the car.
cementThe blocks of stone were jointed with cement.
cementThe cement will set in a couple of hours.
cementThey are binding the gravel with cement to repair the road.
cementThey built the walls of the fortress without using cement at all.
cementWe need to bind gravel with cement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาน[V] unite, See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile, Syn. เชื่อม, ผูกพัน, Example: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย
เคลือบรากฟัน[N] cementum, See also: cement, Example: ทันตแพทย์คนนี้มีชื่อเสียงด้านเคลือบรากฟัน
ปูนซีเมนต์[N] cement, Syn. ซีเมนต์, Example: ระยะนี้ปูนซีเมนต์ขาดตลาด
ตัวเชื่อม[N] welder, See also: cement, link, Example: เธอต้องการให้สร้างระเบียงเป็นตัวเชื่อมเรือนนอนกับเรือนไม้ประดับ, Thai definition: สิ่งที่ทำให้ของสองสิ่งติดกันหรือถึงกัน
ซีเมนต์[N] cement, Syn. ปูนซีเมนต์, Example: เสียงไม้เท้านำทางที่กระทบกับพื้นซีเมนต์ เสียงดังก๊อกแก๊ก, Thai definition: วัสดุใช้ในการก่อสร้างชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคลุกกับน้ำแล้วทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นผลให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัวได้ ใช้ประโยชน์เพื่อทำคอนกรีต ปูนฉาบ หรือ ปูนก่อ
เทคอนกรีต[V] cement, See also: sand, stone and water to make floor, bond, plaster, Example: พวกชาวบ้านต่างช่วยกันเทคอนกรีตเพื่อสร้างถนนไปสู่หมู่บ้านของตน
เทปูน[V] cement, See also: bond, mortar, plaster, Example: ช่างก่อสร้างกำลังเทปูนเพื่อสร้างถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
เบา ๆ [X] (bao-bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: doucement ; légèrement
โบกปูน[v. exp.] (bōk pūn) EN: apply cement (over a surface)   FR: appliquer du ciment (sur une surface)
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
หะแรก[X] (haraēk) EN: first   FR: au début ; au commencement
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement

CMU English Pronouncing Dictionary
CEMENT    S AH0 M EH1 N T
CEMENT    S IH0 M EH1 N T
CEMENTED    S IH0 M EH1 N T IH0 D
CEMENTOS    S EH0 M EH1 N T OW0 S
CEMENTING    S IH0 M EH1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cement    (v) sˈɪmˈɛnt (s i1 m e1 n t)
cements    (v) sˈɪmˈɛnts (s i1 m e1 n t s)
cemented    (v) sˈɪmˈɛntɪd (s i1 m e1 n t i d)
cementing    (v) sˈɪmˈɛntɪŋ (s i1 m e1 n t i ng)
cement-mixer    (n) sˈɪmˈɛnt-mɪksər (s i1 m e1 n t - m i k s @ r)
cement-mixers    (n) sˈɪmˈɛnt-mɪksəz (s i1 m e1 n t - m i k s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水泥[shuǐ ní, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, ] cement, #4,120 [Add to Longdo]
批荡[pī dàng, ㄆㄧ ㄉㄤˋ, / ] cement-sand wall plaster [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zement {m} | hydraulisch abbindender Zementcement | hydraulic-setting cement [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
アウトプレースメント[, autopure-sumento] (n) outplacement [Add to Longdo]
アクリリックレジンセメント[, akuririkkurejinsemento] (n) acrylic resin cement [Add to Longdo]
アクリルセメント[, akurirusemento] (n) acrylic cement [Add to Longdo]
アスベストセメント[, asubesutosemento] (n) asbestos cement [Add to Longdo]
アナウンス[, anaunsu] (n) (1) (abbr) (See アナウンスメント) announcement; (vs) (2) to announce; (P) [Add to Longdo]
アナウンスメント[, anaunsumento] (n) announcement [Add to Longdo]
アルミナセメント[, aruminasemento] (n) alumina cement [Add to Longdo]
エンハンスメント[, enhansumento] (n) enhancement [Add to Longdo]
エンフォースメント[, enfo-sumento] (n) enforcement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm [Add to Longdo]
機能強化[きのうきょうか, kinoukyouka] functional enhancement [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
置き換え[おきかえ, okikae] replacement [Add to Longdo]
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation [Add to Longdo]
置換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text [Add to Longdo]
置換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character [Add to Longdo]
変位[へんい, hen'i] displacement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cement \Ce*ment"\, v. t. [imp. & p. p. {Cemented}; p. pr. & vb.
   n. {Cementing}.] [Cf. F. cimenter. See {Cement}, n.]
   1. To unite or cause to adhere by means of a cement. --Bp.
    Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite firmly or closely. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To overlay or coat with cement; as, to cement a cellar
    bottom.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cement \Ce*ment"\, v. i.
   To become cemented or firmly united; to cohere. --S. Sharp.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cement \Ce*ment"\ (s[e^]*m[e^]nt" or s[e^]m"[e^]nt), n. [OF.
   cement, ciment, F. ciment, fr. L. caementum a rough, unhewn
   stone, pieces or chips of marble, from which mortar was made,
   contr. fr. caedimentum, fr. caedere to cut, prob. akin to
   scindere to cleave, and to E. shed, v. t.]
   1. Any substance used for making bodies adhere to each other,
    as mortar, glue, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of calcined limestone, or a calcined mixture of
    clay and lime, for making mortar which will harden under
    water.
    [1913 Webster]
 
   3. The powder used in cementation. See {Cementation}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
   4. Bond of union; that which unites firmly, as persons in
    friendship, or men in society. "The cement of our love."
    [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) The layer of bone investing the root and neck of a
    tooth; -- called also {cementum}.
    [1913 Webster]
 
   {Hydraulic cement}. See under {Hydraulic}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cement
   n 1: concrete pavement is sometimes referred to as cement; "they
      stood on the grey cement beside the pool"
   2: a building material that is a powder made of a mixture of
     calcined limestone and clay; used with water and sand or
     gravel to make concrete and mortar
   3: something that hardens to act as adhesive material
   4: any of various materials used by dentists to fill cavities in
     teeth
   5: a specialized bony substance covering the root of a tooth
     [syn: {cementum}, {cement}]
   v 1: make fast as if with cement; "We cemented our friendship"
   2: cover or coat with cement
   3: bind or join with or as if with cement

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 cement
  cement

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 cement /səmɛnt/
  cement

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 cement
  cement

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top