Search result for

ช้า ๆ

(27 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช้า ๆ-, *ช้า ๆ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงามว. ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ทำแล้วจะสำเร็จผล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Really?แล้วก็ หายใจออก ช้า ๆ \ จริง หรือ Made of Honor (2008)
Slowly.ช้า ๆ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Slow down. Slow down, Theresa.ช้า ๆ,เทเรซ่า. The Fourth Kind (2009)
Okay, it's okay. Just give me the gun, slowly.โอเค ปลอดภัยแล้ว ส่งปืนมาให้ชั้น ช้า ๆ [Rec] 2 (2009)
Easy.ช้า ๆ Pleasure Is My Business (2009)
Step out of the car slowly.ออกมาจากรถเดี๋ยวนี้ ช้า ๆ Rose's Turn (2009)
Now I'm wondering if they took her off to a log cabin in the woods after they were done, introduced her to a friendly shrink.ตอนนี้ฉันสงสัยว่าถ้าพวกมันต้องการ เขียเธออกหลังจากที่งานสำเร็จ ทำให้เธอตายอย่างช้า ๆ The Mother Lode (2009)
Breathe in slowly.หายใจเข้าช้า ๆ Faceless, Nameless (2009)
This is gonna be huge.เตรียมอาหารอย่างช้า ๆ เหมือนเมื่อก่อนงั้นเหรอ Fallen Idols (2009)
And alexx was concerned that the healtagencies were moving too slow.อเล็กซ์กังวลว่าผู้ผลิตยา กำลังเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ Bad Seed (2009)
And die a slow, agonizing deathแล้วตายเจ็บปวดอย่างช้า ๆ The Pirate Solution (2009)
Wait, wait, wait! Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa!ช้า ๆ ๆ โว้ว ๆ ๆ Repo Men (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement

English-Thai: Longdo Dictionary
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
largo[ADJ] ช้า ๆ, See also: เนิบ ๆ
largo[ADV] ช้า ๆ, See also: เนิบ ๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
andante(แอนแดน' ที) adj. ค่อนข้างช้าและแรียบ (เสมอ) . จังหวะช้า ๆ (walking)
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
drawl(ดรอล) {drawled,drawling,drawls} vt.,vi.,n. (การ) พูดอย่างช้า ๆ ,กล่าวช้า ๆ, See also: drawler n. drawlingly adv. drawlingness n. drawly adj.
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c
gestate(เจส'เทท) vt. ตั้งครรภ์. vi. ตั้งครรภ์,เจริญเติบโตอย่างช้า ๆ
mine(ไมนฺ) pron. ของฉัน n. เหมือง,บ่อแร่,แหล่งที่อุดมสมบูรณ์,ทุ่นระเบิด,ระเบิดที่ซ่อนไว้. vi. ขุด,ขุดแร่,ขุดใต้ดิน,ทำทาง,โจมตี,ทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียโดยวิธีลับหรือวิธีช้า ๆ ,วางทุ่นระเบิด., See also: mineable adj. minable adj.
passacaglian. (ดนตรี) การเต้นรำจังหวะช้า ๆ ชนิดหนึ่งของสเปน,
slink(สลิงคฺ) {slunk,slunk,slinking,slinks} vi. เดินอย่างลับ ๆ ล่อ ๆ , (ผู้หญิง) เดินช้า ๆ อย่างยั่วกิเลส,กำเนิดเร็วก่อนกำหนด,คลอดลูกก่อนครบกำหนด. n. ลูกสัตว์ที่คลอดก่อนกำหนด,คนที่อ่อนแอ. adj. คลอดก่อนกำหนด., See also: slinkingly adv.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top