Search result for

การก่อสร้าง

(48 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การก่อสร้าง-, *การก่อสร้าง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาธารณูปการการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ทางศาสนา เช่น งานด้านสาธารณูปการ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constructionการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Buildingการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Building, Adobeการก่อสร้างด้วยอิฐดินเหนียวดิบ [TU Subject Heading]
Building, Brickการก่อสร้างด้วยอิฐ [TU Subject Heading]
Building, Iron and steelการก่อสร้างด้วยเหล็กและเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Building, Woodenการก่อสร้างด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Sandwich constructionการก่อสร้างด้วยแผ่นวัสดุประกบ [TU Subject Heading]
Underground constructionการก่อสร้างใต้ดิน [TU Subject Heading]
Constructionการก่อสร้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. Lily and bart bass have funded the construction of clinicsลิลลี่ และ บาสก์ แบส ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคลินิก There Might be Blood (2008)
Investigate all the suppliers to the construction site!สอบสวนผู้จัดหาทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I heard that they are investigating the suppliers of construction materials.ข้าได้ยินมาว่าพวกเขาสอบสวนผู้จัดหาอุปกรณ์การก่อสร้าง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The king shall cease construction and ease the suffering of his people!พระราชาจะต้องยุติการก่อสร้าง และลดความทรมาณของประชาชน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Construction continues on schedule. - That's not good enough.ถ้าการก่อสร้างยังดำเนินต่อไป ตามแผยที่วางไว้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
This is the funding for the construction of the union welfare building.นี่.. เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการก่อสร้าง ตึกสวัสดิภาพของสหภาพแรงงานฯ Episode #1.5 (2008)
If you promise to expedite the Harbor constructions,ถ้า.. คุณสัญญาว่า จะเร่งการก่อสร้าง ของท่าเรือ ให้เร็วขึ้น, Episode #1.5 (2008)
Construction is the rice bowl for Tae Sung.การก่อสร้างเป็นอู่ข้าวอู้น้ำของแทซุง. Episode #1.5 (2008)
That friend from Harbor Construction, he's your son-in-law, am I right?เพื่อนคนที่มาจากการก่อสร้างท่าเรือ, เขาเป็นลูกเขยของคุณ, ผมเข้าใจถูกมัย? Episode #1.5 (2008)
Steven Packer has appointed someone else to take over the harbor construction.สตีเวน เพ็กเกอร์ ได้มอบหมายให้ใครบางคน เข้าควบคุมการก่อสร้างที่ท่าเรือ, แล้ว Episode #1.7 (2008)
Compared with that huge business, the Macau Harbor construction is just a small thing, right?เปรียบเทียบกับธุรกิจใหญ่โตที่นั่น,โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมาเก๊า กลายเป็นของเล็กๆไปเลย,ใช่มัย? Episode #1.8 (2008)
I will show you my best when I participate in constructing Macau Harbor.ผมจะแสดงความสามารถของผมอย่างเต็มที่ เมื่อ.. ผมได้เข้าร่วมการก่อสร้างท่าเรือมาเก๊า Episode #1.9 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การก่อสร้าง[n.] (kān køsāng) EN: construction ; construction work   FR: construction [f]
การก่อสร้างบ้าน[n. exp.] (kān køsāng bān) FR: home construction

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
building[N] การก่อสร้าง
construction[N] การก่อสร้าง, See also: การปลูกสร้าง, Syn. building
erection[N] การสร้าง (คำทางการ), See also: การก่อสร้าง, Syn. building, construction
stonework[N] การก่อสร้างด้วยหิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphiprostyle(แอมฟิพ' โพรสไทล์) n. การก่อสร้างที่มีเสาหน้าและหลังแต่ด้านข้างไม่มี. -amphiprostylar adj.
architectonics(อาร์คิเทคทอน'นิคซฺ) n. สถาปัตยกรรม, วิชาการก่อสร้าง
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.
arcuation(อาร์คิวเอ'เชิน) n. ภาวะงอกหรือโค้ง, การใช้ส่วนโค้งงอในการก่อสร้าง, ระบบของส่วนโค้งงอ
build(บิลดฺ) {built,built,building,builds} v. สร้าง,ก่อสร้าง,ก่อ,ปลูก,สถาปนา,สร้างสรรค,เพิ่ม,ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง,ร่างที่ดี, Syn. erect ###A. demolish
building(บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง,การก่อสร้างอาคาร,ตึก,สำนักงาน
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง,สิ่งปลูกสร้าง,การผูกประโยคหรือคำ,คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation ###A. destruciton
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์,เกี่ยวกับการก่อสร้าง,เกี่ยวกับการตีความ,เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
erective(อีเรค'ทิฟว) adv. ขึ้นตั้งชัน,ซึ่งตั้งขึ้น,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
scaffold(สแคฟ'โฟลดฺ) n.,vt. (จัดให้มี) นั่งร้าน,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านในการก่อสร้าง,ยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ,ตะแลงแกง,โครงยกพื้น,โครงกระดูก., Syn. platform

English-Thai: Nontri Dictionary
constructive(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,เกี่ยวกับการทำ,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
stonework(n) การก่อสร้างด้วยหิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
工事[こうじ, kouji] (n) การก่อสร้าง, งานก่อสร้าง
建設[けんせつ, kensetsu] (n) การก่อสร้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
建築[けんちく, kenchiku] (n) การก่อสร้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Bau(n) |der| การก่อสร้าง, โยธา
bautechnisch(adj) ที่เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการก่อสร้าง
entwerfen(vt) |entwirft, entwarf, hat entworfen, etw.(A)| ออกแบบ, รังสรรค์, ประดิษฐ์, สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น Der Architekt hat einen Bauplan entworfen. สถาปนิกได้ออกแบบแผนการก่อสร้าง

French-Thai: Longdo Dictionary
chantier(n) |m| จุดก่อสร้าง, บริเวณที่มีการก่อสร้าง
au cours de(phrase) อยู่ในระหว่าง เช่น Ce bâtiment est au cours de construction. = อาคารหลังนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top