ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbitrates

AA1 R B AH0 T R EY2 T S   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbitrates-, *arbitrates*, arbitrate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา arbitrates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *arbitrates*)
English-Thai: Longdo Dictionary
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arbitrate[VT] ขอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด, See also: เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด
arbitrate[VT] ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง
arbitrate[VI] เป็นผู้ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง, Syn. settle peacefully, smooth out
arbitrator[N] ผู้ตัดสิน, See also: ผู้ที่ถูกเลือกให้มาตัดสิน, Syn. arbiter, referee, mediator
arbitrate in[PHRV] ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง, Syn. adjudicate in
arbitrate on[PHRV] ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง, Syn. adjudicate on
arbitrate for[PHRV] ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง, Syn. sue for
arbitrate between[PHRV] ตัดสินชี้ขาดระหว่าง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
arbitration(อาร์บิเทร'เชิน) n. การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ,การชี้ขาด,การตัดสิน.

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขาด
arbitration(n) การชี้ขาด,การตัดสิน,อำนาจชี้ขาด
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arbitratorอนุญาโตตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitrationการอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitrationการใช้อนุญาโตตุลาการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitrationการอนุญาโตตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitration clauseข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitration, compulsoryการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitratorอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quasi-arbitratorคล้ายอนุญาโตตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory arbitrationการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arbitrationอนุญาโตตุลาการ
การระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ สำนักงานได้จัดให้มีกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามนโยบายของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เห็นสมควรให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนซึ่งเป็นลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีผู้ลงทุนได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบการดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งการที่ผู้ลงทุนจะได้รับการชดเชยความเสียหายดังกล่าวอาจมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากจนไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ หรืออาจต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทั่วไป จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบการผ่านวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยกำหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก คือ กระบวนการรับข้อร้องเรียนภายในของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ประกอบการดังกล่าว ผู้ลงทุนต้องดำเนินการร้องเรียนตามกระบวนการรับข้อร้องเรียนภายในของผู้ประกอบการก่อน ขั้นตอนที่สอง คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน โดยในกรณีที่ไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ในขั้นตอนแรก เช่น ลูกค้าและผู้ประกอบการไม่สามารถตกลงกันได้ หรือผู้ประกอบการไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น คู่กรณีสามารถเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยผ่านการตกลงด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายหากเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเข้ามาโดยผลของกฎหมายผ่านการแสดงความประสงค์เป็นหนังสือของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการหากเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ร้องสามารถเลือกที่จะให้สำนักงานเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ หากคู่กรณียังไม่สามารถตกลงกันได้จึงจะเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อไป [ตลาดทุน]
Arbitration agreements, Commercialอนุญาโตตุลาการการค้า [TU Subject Heading]
Arbitration and awardอนุญาโตตุลาการและการตัดสิน [TU Subject Heading]
Arbitration and award, Internationalอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและการตัดสิน [TU Subject Heading]
Arbitration, Internationalอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Arbitratorsอนุญาโตตุลาการ [TU Subject Heading]
Grievance arbitrationการชี้ขาดข้อร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
arbitrationการอนุญาโตตุลาการ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We find out that virtually every relationship we have is a commercially arbitrated relationship with our fellow human being?ถ้าเราพบว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เรามี ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ถูกกำหนดด้วยการค้าทั้งหมด? The Corporation (2003)
Oh, girls, please! I can't arbitrate on one cup of coffee.พอทีสาวๆ แม่ไม่อยากห้ามทัพ To Kill a Mocking Girl (2010)
I-I'd have to strong-arm a judge and the FBI into an arbitration hearing, and even then...ฉันต้องไปแข็งข้อกับ ผู้พิพากษา และ FBI ไปฟังการพิจารณาการตัดสิน และยิ่งไปกว่านั้น The Crimson Ticket (2012)
You have all called on Stormwind in the past. Either for troops or arbitration.ในอดีตพวกเจ้าเคยขอให้สตอร์มวินด์ช่วยเหลือ ไม่ว่าด้านกำลังหรือทางตุลาการ Warcraft (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พิพากษา[N] judge, See also: justice, magistrate, arbitrator, Syn. ตุลาการ, Example: ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษคดีค้ายาบ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตัดสินคดี
ชี้ขาด[V] judge, See also: arbitrate, make a final decision, decide, rule, Syn. ตัดสิน, พิจารณา, พิพากษา, วินิจฉัย, Example: คำตัดสินของศาลชี้ขาดว่าจำเลยสมควรถูกประหารชีวิต
ไกล่เกลี่ย[V] reconcile, See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up, Syn. ประนีประนอม, Example: ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี, Thai definition: พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน
อนุญาโตตุลาการ[N] arbitrator, See also: umpire, Example: เธอจะเสนอเรื่องให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด, Thai definition: บุคคลคนเดียวหรือหลายคนที่คู่กรณีในสัญญาอนุญาโตตุลาการตกลงเสนอข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ชี้ขาด, Notes: (กฎหมาย)
อนุญาโตตุลาการ[N] arbitrator, Example: เขาเป็นอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งของข้อพิพาทนี้, Thai definition: บุคคลที่คู่กรณีตกลงกันตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นคนกลางชี้ขาดในข้อพิพาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาโตตุลาการ[n.] (anuyātōtulākān) EN: arbitrator ; umpire   FR: arbitre [m]
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule   FR: arbitrer ; juger
กรรมการชี้ขาด[n. exp.] (kammakān chīkhāt) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator   
การชี้ขาด[n.] (kān chīkhāt) EN: arbitration   
การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน [n. exp.] (kān chīkhāt khøphiphāt raēng-ngān) EN: arbitration   
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ[n. exp.] (khamchīkhāt khøng anuyātōtulākān) EN: arbitration award   
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ[n. exp.] (kotmāi anuyātōtulākān) EN: arbitrator   
ผู้ชี้ขาด[n. exp.] (phū chīkhāt) EN: arbitrator   
ผู้ไกล่เกลี่ย[n.] (phū klaiklīa) EN: mediator ; peace-maker ; intermediary ; arbitrator   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; pacificateur [m] ; pacificatrice [f] ; arbitre [m]
ตุลาการ[n.] (tulākān) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench   FR: juge [m] ; magistrat [m] ; magistrature [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARBITRATE    AA1 R B AH0 T R EY2 T
ARBITRATED    AA1 R B AH0 T R EY2 T AH0 D
ARBITRATES    AA1 R B AH0 T R EY2 T S
ARBITRATOR    AA1 R B AH0 T R EY2 T ER0
ARBITRATING    AA1 R B AH0 T R EY2 T IH0 NG
ARBITRATION    AA2 R B AH0 T R EY1 SH AH0 N
ARBITRATORS    AA1 R B AH0 T R EY2 T ER0 Z
ARBITRATOR'S    AA1 R B AH0 T R EY2 T ER0 Z
ARBITRATIONS    AA2 R B AH0 T R EY1 SH AH0 N Z
ARBITRATORS'    AA1 R B AH0 T R EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbitrate    (v) ˈaːbɪtrɛɪt (aa1 b i t r ei t)
arbitrated    (v) ˈaːbɪtrɛɪtɪd (aa1 b i t r ei t i d)
arbitrates    (v) ˈaːbɪtrɛɪts (aa1 b i t r ei t s)
arbitrator    (n) ˈaːbɪtrɛɪtər (aa1 b i t r ei t @ r)
arbitrating    (v) ˈaːbɪtrɛɪtɪŋ (aa1 b i t r ei t i ng)
arbitration    (n) ˌaːbɪtrˈɛɪʃən (aa2 b i t r ei1 sh @ n)
arbitrators    (n) ˈaːbɪtrɛɪtəz (aa1 b i t r ei t @ z)
arbitrations    (n) ˌaːbɪtrˈɛɪʃənz (aa2 b i t r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仲裁[zhòng cái, ㄓㄨㄥˋ ㄘㄞˊ, ] arbitration, #8,709 [Add to Longdo]
公断[gōng duàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ, / ] arbitration (in legal dispute), #99,121 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidung {f} | Entscheidungen {pl}arbitration | arbitrations [Add to Longdo]
Entscheidungsinstanz {f}arbitration [Add to Longdo]
Schiedsabkommen {n}; Schiedsvertrag {m}arbitration agreement [Add to Longdo]
Schiedsgericht {n} | Schiedsgerichte {pl}court of arbitration | courts of arbitration [Add to Longdo]
Schiedsgerichtsbarkeit {f}arbitration [Add to Longdo]
Schiedsgerichtsklausel {f}arbitration clause [Add to Longdo]
Schiedsgerichtsordnung {f}arbitration code [Add to Longdo]
Schiedsgerichtsort {m}place of arbitration [Add to Longdo]
Schiedsgerichtsvereinbarung {f}agreement to arbitrate [Add to Longdo]
Schiedsklausel {f}arbitration clause [Add to Longdo]
Schiedskommission {f}arbitration committee [Add to Longdo]
Schiedsordnung {f}rules of arbitration [Add to Longdo]
Schiedsrichter {m}arbitrator [Add to Longdo]
Schiedsspruch {m} | Schiedssprüche {pl}arbitration award | arbitral awards [Add to Longdo]
Schiedsstelle {f}arbitrative board [Add to Longdo]
Schiedsverfahren {n}arbitration proceedings [Add to Longdo]
Schlichtung {f} durch Schiedssprucharbitration [Add to Longdo]
Schlichtungsamt {n}arbitration board [Add to Longdo]
Schlichtungsausschuss {m}mediation committee; arbitration committee [Add to Longdo]
Schlichtungsverfahren {n}arbitration process [Add to Longdo]
entscheidendarbitrative [Add to Longdo]
schiedsrichterlich entscheiden; vermittelnto arbitrate [Add to Longdo]
schiedsrichterliche Beilegungarbitrational settlement [Add to Longdo]
schlichten | schlichtend | schlichtet | schlichteteto arbitrate | arbitrating | arbitrates | arbitrated [Add to Longdo]
Dieser Fall wurde einem Schiedsgericht übergeben.This case was referred to arbitration. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アービトレーション[, a-bitore-shon] (n) arbitration [Add to Longdo]
アービトレーショングループ[, a-bitore-shonguru-pu] (n) {comp} arbitration group [Add to Longdo]
アービトレーションレベル[, a-bitore-shonreberu] (n) {comp} arbitration level [Add to Longdo]
バスアービトレーション[, basua-bitore-shon] (n) {comp} bus arbitration [Add to Longdo]
バス調停[バスちょうてい, basu choutei] (n) {comp} bus arbitration [Add to Longdo]
為替裁定[かわせさいてい, kawasesaitei] (n) exchange arbitration [Add to Longdo]
裁定[さいてい(P);せいてい, saitei (P); seitei] (n,vs,adj-no) decision; ruling; award; arbitration; (P) [Add to Longdo]
審判離婚[しんばんりこん, shinbanrikon] (n) divorce by (Family Court) arbitration [Add to Longdo]
仲裁[ちゅうさい, chuusai] (n,vs,adj-no) arbitration; intercession; mediation; (P) [Add to Longdo]
仲裁々判;仲裁裁判[ちゅうさいさいばん, chuusaisaiban] (n) arbitration [Add to Longdo]
仲裁裁定[ちゅうさいさいてい, chuusaisaitei] (n) settlement by arbitration [Add to Longdo]
仲裁裁判所[ちゅうさいさいばんしょ, chuusaisaibansho] (n) court of arbitration [Add to Longdo]
仲裁者[ちゅうさいしゃ, chuusaisha] (n) arbitrator; mediator [Add to Longdo]
仲裁人[ちゅうさいにん, chuusainin] (n) arbitrator; mediator [Add to Longdo]
調停[ちょうてい, choutei] (n,vs,adj-no) arbitration; conciliation; mediation; (P) [Add to Longdo]
調停委員会[ちょうていいいんかい, chouteiiinkai] (n) an arbitration committee [Add to Longdo]
調停裁判[ちょうていさいばん, chouteisaiban] (n) court arbitration [Add to Longdo]
調停者[ちょうていしゃ, chouteisha] (n) arbitrator; mediator; go-between [Add to Longdo]
調停離婚[ちょうていりこん, chouteirikon] (n) arbitrated divorce; divorce by arbitration [Add to Longdo]
留め男[とめおとこ, tomeotoko] (n) tout; arbitrator [Add to Longdo]
留め役[とめやく, tomeyaku] (n) arbitrator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バスアービトレーション[ばすあーびとれーしょん, basua-bitore-shon] bus arbitration [Add to Longdo]
バス調停[バスちょうてい, basu choutei] bus arbitration [Add to Longdo]
調停[ちょうてい, choutei] arbitration (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top