ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbitrations

AA2 R B IH0 T R EY1 SH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbitrations-, *arbitrations*, arbitration
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARBITRATIONS AA2 R B IH0 T R EY1 SH AH0 N Z
ARBITRATION AA2 R B IH0 T R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbitrations (n) ˌaːbɪtrˈɛɪʃənz (aa2 b i t r ei1 sh @ n z)
arbitration (n) ˌaːbɪtrˈɛɪʃən (aa2 b i t r ei1 sh @ n)

English-Thai: Longdo Dictionary
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbitration(อาร์บิเทร'เชิน) n. การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ, การชี้ขาด, การตัดสิน.

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitration(n) การชี้ขาด, การตัดสิน, อำนาจชี้ขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arbitrationการอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitrationการใช้อนุญาโตตุลาการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitrationการอนุญาโตตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitration clauseข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitration, compulsoryการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compulsory arbitrationการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arbitrationอนุญาโตตุลาการ, Example: การระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute resolution) วิธีหนึ่ง โดยการที่คู่กรณีตกลงเสนอข้อพิพาทให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่เรียกว่า “อนุญาโตตุลาการ” ทำหน้าที่พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้น และคู่กรณีตกลงที่จะเห็นด้วยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ สำนักงานได้จัดให้มีกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตามนโยบายของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เห็นสมควรให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนซึ่งเป็นลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากมีผู้ลงทุนได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบการดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งการที่ผู้ลงทุนจะได้รับการชดเชยความเสียหายดังกล่าวอาจมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากจนไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ หรืออาจต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทั่วไป จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบการผ่านวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยกำหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก คือ กระบวนการรับข้อร้องเรียนภายในของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ประกอบการดังกล่าว ผู้ลงทุนต้องดำเนินการร้องเรียนตามกระบวนการรับข้อร้องเรียนภายในของผู้ประกอบการก่อน ขั้นตอนที่สอง คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน โดยในกรณีที่ไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ในขั้นตอนแรก เช่น ลูกค้าและผู้ประกอบการไม่สามารถตกลงกันได้ หรือผู้ประกอบการไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น คู่กรณีสามารถเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยผ่านการตกลงด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายหากเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเข้ามาโดยผลของกฎหมายผ่านการแสดงความประสงค์เป็นหนังสือของลูกค้าไปยังผู้ประกอบการหากเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ร้องสามารถเลือกที่จะให้สำนักงานเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ หากคู่กรณียังไม่สามารถตกลงกันได้จึงจะเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อไป [ตลาดทุน]
Arbitration agreements, Commercialอนุญาโตตุลาการการค้า [TU Subject Heading]
Arbitration and awardอนุญาโตตุลาการและการตัดสิน [TU Subject Heading]
Arbitration and award, Internationalอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและการตัดสิน [TU Subject Heading]
Arbitration, Internationalอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Grievance arbitrationการชี้ขาดข้อร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
arbitrationการอนุญาโตตุลาการ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I-I'd have to strong-arm a judge and the FBI into an arbitration hearing, and even then...ฉันต้องไปแข็งข้อกับ ผู้พิพากษา และ FBI ไปฟังการพิจารณาการตัดสิน และยิ่งไปกว่านั้น The Crimson Ticket (2012)
You have all called on Stormwind in the past. Either for troops or arbitration.ในอดีตพวกเจ้าเคยขอให้สตอร์มวินด์ช่วยเหลือ ไม่ว่าด้านกำลังหรือทางตุลาการ Warcraft (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชี้ขาด[kān chīkhāt] (n) EN: arbitration
การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน[kān chīkhāt khøphiphāt raēng-ngān] (n, exp) EN: arbitration
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ[khamchīkhāt khøng anuyātōtulākān] (n, exp) EN: arbitration award

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仲裁[zhòng cái, ㄓㄨㄥˋ ㄘㄞˊ, ] arbitration, #8,709 [Add to Longdo]
公断[gōng duàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ, / ] arbitration (in legal dispute), #99,121 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidung { f } | Entscheidungen { pl }arbitration | arbitrations [Add to Longdo]
Entscheidungsinstanz { f }arbitration [Add to Longdo]
Schiedsabkommen { n }; Schiedsvertrag { m }arbitration agreement [Add to Longdo]
Schiedsgericht { n } | Schiedsgerichte { pl }court of arbitration | courts of arbitration [Add to Longdo]
Schiedsgerichtsbarkeit { f }arbitration [Add to Longdo]
Schiedsgerichtsklausel { f }arbitration clause [Add to Longdo]
Schiedsgerichtsordnung { f }arbitration code [Add to Longdo]
Schiedsgerichtsort { m }place of arbitration [Add to Longdo]
Schiedsklausel { f }arbitration clause [Add to Longdo]
Schiedskommission { f }arbitration committee [Add to Longdo]
Schiedsordnung { f }rules of arbitration [Add to Longdo]
Schiedsspruch { m } | Schiedssprüche { pl }arbitration award | arbitral awards [Add to Longdo]
Schiedsverfahren { n }arbitration proceedings [Add to Longdo]
Schlichtung { f } durch Schiedssprucharbitration [Add to Longdo]
Schlichtungsamt { n }arbitration board [Add to Longdo]
Schlichtungsausschuss { m }mediation committee; arbitration committee [Add to Longdo]
Schlichtungsverfahren { n }arbitration process [Add to Longdo]
schiedsrichterliche Beilegungarbitrational settlement [Add to Longdo]
Dieser Fall wurde einem Schiedsgericht übergeben.This case was referred to arbitration. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アービトレーション[a-bitore-shon] (n) arbitration [Add to Longdo]
アービトレーショングループ[a-bitore-shonguru-pu] (n) { comp } arbitration group [Add to Longdo]
アービトレーションレベル[a-bitore-shonreberu] (n) { comp } arbitration level [Add to Longdo]
バスアービトレーション[basua-bitore-shon] (n) { comp } bus arbitration [Add to Longdo]
バス調停[バスちょうてい, basu choutei] (n) { comp } bus arbitration [Add to Longdo]
為替裁定[かわせさいてい, kawasesaitei] (n) exchange arbitration [Add to Longdo]
裁定[さいてい(P);せいてい, saitei (P); seitei] (n, vs, adj-no) decision; ruling; award; arbitration; (P) [Add to Longdo]
審判離婚[しんばんりこん, shinbanrikon] (n) divorce by (Family Court) arbitration [Add to Longdo]
仲裁[ちゅうさい, chuusai] (n, vs, adj-no) arbitration; intercession; mediation; (P) [Add to Longdo]
仲裁々判;仲裁裁判[ちゅうさいさいばん, chuusaisaiban] (n) arbitration [Add to Longdo]
仲裁裁定[ちゅうさいさいてい, chuusaisaitei] (n) settlement by arbitration [Add to Longdo]
仲裁裁判所[ちゅうさいさいばんしょ, chuusaisaibansho] (n) court of arbitration [Add to Longdo]
調停[ちょうてい, choutei] (n, vs, adj-no) arbitration; conciliation; mediation; (P) [Add to Longdo]
調停委員会[ちょうていいいんかい, chouteiiinkai] (n) an arbitration committee [Add to Longdo]
調停裁判[ちょうていさいばん, chouteisaiban] (n) court arbitration [Add to Longdo]
調停離婚[ちょうていりこん, chouteirikon] (n) arbitrated divorce; divorce by arbitration [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バスアービトレーション[ばすあーびとれーしょん, basua-bitore-shon] bus arbitration [Add to Longdo]
バス調停[バスちょうてい, basu choutei] bus arbitration [Add to Longdo]
調停[ちょうてい, choutei] arbitration (vs) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top