ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

仲裁者

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仲裁者-, *仲裁者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
仲裁者[ちゅうさいしゃ, chuusaisha] (n) arbitrator; mediator [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Arbiter of Taste,[CN] Mr. Arbiter of Taste, 仲裁者的先生的味道, Grand Canyon (1991)
Arbitrators get paid by the hour.[CN] 仲裁者是按小时付费 Parenting Made Easy (2011)
"Those are the wishes of your arbiter of elegance."[CN] "这些是你那优雅的仲裁者的心愿" Quo Vadis (2001)
Arbiter of elegance![CN] 优雅的仲裁者 Quo Vadis (2001)
Welcome, arbiter of elegance.[CN] 欢迎啊 优雅的仲裁者。 你还要说基督徒是无辜的吗? Quo Vadis (2001)
Consul Antony, I am here strictly as an impartial arbiter.[CN] 安东尼执政官 我是个公正的仲裁者 Passover (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top