ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

仲裁人

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仲裁人-, *仲裁人*
Japanese-English: EDICT Dictionary
仲裁人[ちゅうさいにん, chuusainin] (n) arbitrator; mediator [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll see you at the mediator's.[CN] 在仲裁人那里见 It Takes Two (2006)
Mr. Arbitrator, before we begin, I need to present an exhibit.[CN] 仲裁人先生 在开始之前 我方须提供一证物 Parenting Made Easy (2011)
And that means the decision of the arbitrator, and, yes, we do say arbitrator, not arbiter, for those of you taking notes at home.[CN] 也就意味着仲裁人的决议... 我们还称呼为"仲裁人"不是"裁决人"... 告诉你们一下哟... Parenting Made Easy (2011)
My wife just called an arbitrator.[CN] 我老婆刚找了仲裁人 Dear God (2014)
Mr. Magnussen, I have been asked to intercede with you by Lady Elizabeth Smallwood on the matter of her husband's letters.[JA] マグヌッセンさん スモールウッド議員に 仲裁人の依頼を受けました 夫の手紙の件です His Last Vow (2014)
- Randy? - We choose... one of the arbitrators, you choose the other, the third is neutral.[JA] 我々が 仲裁人を1名、そちらも1名選任 そして中立の第3者 Woman in Gold (2015)
I tried to get out of this court date.[CN] 尝试了 从这个日期仲裁人 Still Breathing (1997)
The decision of the arbitrator, and that would be myself, is final.[CN] 我作为仲裁人的决议才是最终决议 Parenting Made Easy (2011)
The mediator was right.[CN] 仲裁人说得对 It Takes Two (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top