ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

partial

P AA1 R SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partial-, *partial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partial(adj) ซึ่งเป็นบางส่วน, See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่ทั้งหมด, Syn. incomplete, imperfect, Ant. complete, whole, perfect
partial(adj) ซึ่งไม่ยุติธรรม, See also: ซึ่งมีอคติ, ซึ่งไม่เที่ยงธรรม
partially(adv) บางส่วน, Syn. uncompletely, Ant. completely
partiality(n) ความอยุติธรรม, See also: ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม, Syn. favourable bias

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
partial(พาร์'ซัล) adj. บางส่วน, See also: partedness n.
partial derivativen. (คณิตศาสตร์) derivativeของฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง (ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่)
partial differentialn. (คณิตศาสตร์) นิพจน์ที่ได้จากตัวแปร (variables) หลายตัวโดยทำให้เกิดpartial derivative (ดู)
partial fractionn. (เรขาคณิต) เศษส่วนบางส่วน
partiality(พาร์แชล'ลิที) n. ความเป็นบางส่วน, ความไม่สมบูรณ์, ความลำเอียง
impartial(อิมพาร์'เชิล) adj. ยุติธรรม, ไม่เอนเอียง, ไม่มีคติ., See also: impartiality, impartialness n., Syn. just, fair

English-Thai: Nontri Dictionary
partial(adj) เป็นบางส่วน, ลำเอียง, อคติ, ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง, ความอคติ, ความไม่ยุติธรรม
partially(adv) เพียงบางส่วน, ไม่สมบูรณ์, ไม่ทั้งหมด
impartial(adj) ไม่ลำเอียง, ยุติธรรม, เสมอภาค, เป็นธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partialย่อย, บางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial acceptanceการรับรองบางส่วน (ตั๋วแลกเงิน) [ ดู qualified acceptance ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial carryเลขทดย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
partial censusสำมะโนบางส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial correlationสหสัมพันธ์บางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial coverageความคุ้มครองบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial crown; partial veneer crown; three-quarter crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial dentureฟันปลอมบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial derivativeอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial differentialผลต่างเชิงอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partialการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
partial cutoff trenchpartial cutoff trench, ร่องแกนทึบน้ำแบบบางส่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Partial Overlap System หรือ Taungya Systemการปลูกสร้างสวนป่าแบบชาวไร่ในรูปหมู่บ้าน ป่าไม้, Example: ระบบวนเกษตรประเภทหนึ่งที่มีการผสมผสานระหว่าง Simultaneous cropping system กับ Cyclical or shifting cultivation system เข้าด้วยกัน โดยมีการปลูกพืชไร่ควบกับการปลูกต้นไม้ ในระยะ 2-3 ปีแรกของรอบตัดฟันหนึ่งๆ หลังจากปีที่ 2 หรือ 3 ผ่านไปแล้วเรือนยอดของต้นไม้จะเริ่มปกคลุมพื้นที่จนทำให้ไม่สามารถปลูกพืช เกษตรควบด้วยได้ จึงปล่อยให้ต้นไม้เจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอายุตัดฟันของต้นไม้ จึงทำการตัดต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่นั้นออกไปใช้ประโยชน์ จากนั้นจึงเริ่มปลูกต้นไม้ใหม่โดยปลูกควบกับพืชเกษตรเช่นเดียวกับการปฎิบัต ิในรอบตัดฟันแรก [สิ่งแวดล้อม]
partial sum (of an infinite series)ผลบวกย่อย (ของอนุกรมอนันต์), ผลบวกที่ได้จากการบวกพจน์ของอนุกรมอนันต์เข้าด้วยกันตั้งแต่พจน์แรกจนถึงพจน์ที่ n ตามลำดับ เขียนแทนผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์ด้วยสัญลักษณ์ Sn [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ Jaws (1975)
Hey, I was present at the time of creative inspiration... which entitles me to partial ownership... in this criminalistic endeavour.ฉันเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ ฉันจึงควรมีส่วนในอาชญากรรมนี้ ไปซะ Nothing to Lose (1997)
Actually, I'm kind of partial to dancing'. Me and this gal--ที่จริงผมนิยมการเต้นรำ มีผู้หญิงบอก... The Legend of Bagger Vance (2000)
Me, I'm sort of partial to the penguins.ชั้นคนหาบางส่วนของนกเพนกวิ้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
'They were partial prints that trace back to Treadstone.'(รอยนิ้วมือทำให้สาวไปถึงเทรดสโตน พวกนั้นถึงรู้ว่าเป็นคุณ) The Bourne Supremacy (2004)
A piece for Gretchen Wieners, a partial Spring Fling Queen.ชิ้นนึงให้เกรทเช่น วีเนอร์ส Mean Girls (2004)
Well, if you go to the registrar's office, you might be able to get a partial refund on your tuition.อ้อ ถ้าเธอจะไปแจ้งแผนกฝ่ายทะเบียน เธออาจจะได้รับเงินค่าเรียนคืนบางส่วน Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
-Take weeks, maybe months. -I got a partial on the license plate.For her to have washed up that earIy and that far upriver, Deja Vu (2006)
PARTIAL RETROGRADE AMNESIAเธอสูญเสียความทรงจำไปบางส่วน Family/Affair (2007)
PARTIAL RETROGRADE AMNESIA? THE LAST THING ALEXIS REMEMBERSสิ่งสุดท้ายที่อเล็กซิสจำได้ Betty's Wait Problem (2007)
Partial retrograde amnesia?ความจำเสื่อมบางส่วนงั้นเหรอ? Grin and Bear It (2007)
I'm partial to air-Conditioning.ไม่นะ ผมขออยู่ในห้องแอร์ดีกว่า See-Through (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partialBrought up by a weak father, he is partial to sweets.
partialBrought up by a weak mother, she is partial to sweets.
partialHe is always partial to the company of girls.
partialHe shows partiality to no one in particular.
partialHis business was only a partial success.
partialHis story is partially true.
partialIt was a partial success.
partialIt was only a partial success.
partialMy wife is partial to apple pie.
partialShe is in partial agreement with this decision.
partialShe is partial to chocolate cake.
partialShe is partial to sweets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความลำเอียง(n) partiality, See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency, Example: รางวัลที่เขาได้เกิดขึ้นจากความลำเอียงของคณะกรรมการตัดสิน, Thai Definition: การไม่วางตัวเป็นกลางโดยเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ความเอนเอียง(n) partiality, See also: bias, prejudice, Syn. ความไม่เที่ยงตรง, Example: เพราะเราเลือกเกิดเองไม่ได้ ข้ออ้างดังกล่าวจะทำให้เกิดความเอนเอียงในการกำหนดบทบาทการประเมินค่าของตัวเอง
เงินผ่อน(n) installment, See also: partial repayment, payment, Ant. เงินสด, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถหาซื้อได้ในระบบเงินผ่อน, Count Unit: งวด, Thai Definition: เงินที่ชำระให้แก่เจ้าหนี้เป็นงวดๆ
โมหาคติ(n) delusion, See also: partiality, unfairness, favoritism, intolerance, Example: เขามีโมหาคติจึงทำผิดไป, Thai Definition: ความลำเอียงเพราะโมหะ, Notes: (บาลี)
ครึ่งๆ กลางๆ(adv) partially, See also: unfinished, incompletely, Example: การเรียนรู้อะไรอย่าเรียนรู้เพียงครึ่งๆ กลางๆ ต้องเรียนรู้ให้หมด
อยุติธรรม(n) injustice, See also: partiality, Syn. ความอยุติธรรม, Ant. ยุติธรรม, Example: เขามีอยุติธรรมในตัวเองอย่างมาก, Thai Definition: ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เป็นกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (adj) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial  FR: injuste ; partial
บางส่วน[bāng suan] (adj) EN: partial  FR: partiel
หักบัญชี[hak banchī] (v, exp) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank  FR: solder un compte
จันทรุปราคาบางส่วน[jantharuparākhā bāng sūan] (n, exp) EN: partial lunar eclipse  FR: éclipse partielle de lune [ f ]
เข้าใครออกใคร[khao khrai øk khrai] (v, exp) EN: be partial
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[khreung-khreung klāng-klāng] (adv) EN: partially ; unfinished ; incompletely
ความเป็นกลาง[khwām penklāng] (n) EN: neutrality ; impartiality  FR: neutralité [ f ] ; impartialité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARTIAL P AA1 R SH AH0 L
PARTIALLY P AA1 R SH AH0 L IY0
PARTIALLY P AA1 R SH L IY0
PARTIALITY P AA2 R SH IY0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partial (j) pˈaːʃl (p aa1 sh l)
partially (a) pˈaːʃəliː (p aa1 sh @ l ii)
partiality (n) pˌaːʃɪˈælɪtiː (p aa2 sh i a1 l i t ii)
partialities (n) pˌaːʃɪˈælɪtɪz (p aa2 sh i a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation) #14,380 [Add to Longdo]
零星[líng xīng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] partial; fragmentary; scattered and few #14,869 [Add to Longdo]
偏心[piān xīn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ, ] partial; biased; prejudiced; eccentric #27,893 [Add to Longdo]
偏微分方程[piān wēi fēn fāng chéng, ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] partial differential equation (PDE) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlagsdividende { f }partial dividend [Add to Longdo]
Partialsumme { f } [ math. ]partial sum [Add to Longdo]
Teilansicht { f }partial view [Add to Longdo]
Teilausgabe { f }partial issue [Add to Longdo]
Teilentladungsmessung { f }partial discharge measuring [Add to Longdo]
Teilerfolg { m }partial success [Add to Longdo]
Teilergebnis { n }partial result [Add to Longdo]
Teilpivotisierung { f } [ math. ]partial pivoting [Add to Longdo]
Teilsanierung { f }partial remediation [Add to Longdo]
Teilwasserwechsel { m }partial water change [Add to Longdo]
partiell differenzierbar [ math. ]partial differentiable [Add to Longdo]
partiell { adj } | partieller | am partiellstenpartial | more partial | most partial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) #547 [Add to Longdo]
平等[びょうどう, byoudou] (adj-na, adj-no, n) equality; impartiality; evenness; (P) #7,436 [Add to Longdo]
公平[こうへい, kouhei] (adj-na, n) fairness; impartial; justice; (P) #8,190 [Add to Longdo]
公正[こうせい, kousei] (adj-na, n) justice; fairness; impartiality; (P) #8,463 [Add to Longdo]
不全[ふぜん, fuzen] (adj-na, n, adj-no) partial; incomplete; imperfect; (P) #11,428 [Add to Longdo]
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon [Add to Longdo]
パーシャル[pa-sharu] (n) partial [Add to Longdo]
パーシャルCAV[パーシャルシーエーブイ, pa-sharushi-e-bui] (n) { comp } partial CAV [Add to Longdo]
パーシャルフリージング[pa-sharufuri-jingu] (n) partial freezing [Add to Longdo]
メレナ;メレーナ[merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
生成子部分集合[せいせいしぶぶんしゅうごう, seiseishibubunshuugou] partial generator set [Add to Longdo]
部分けた上げ[ぶぶんけたあげ, bubunketaage] partial carry [Add to Longdo]
部分回復[ぶぶんかいふく, bubunkaifuku] partial recovery [Add to Longdo]
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] partially populated (a-no) [Add to Longdo]
部分属性要求[ぶぶんぞくせいようきゅう, bubunzokuseiyoukyuu] partial-attribute-request [Add to Longdo]
部分的[ぶぶんてき, bubunteki] partial(ly) [Add to Longdo]
部分文字列[ぶぶんもじれつ, bubunmojiretsu] partial (character) string, substring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 partial \par"tial\ (p[aum]r"shal), a. [F., fr. LL. partials, fr.
   L. pars, gen. partis, a part; cf. (for sense 1) F. partiel.
   See {Part}, n.]
   1. Of, pertaining to, or affecting, a part only; not general
    or universal; not total or entire; as, a partial eclipse
    of the moon. "Partial dissolutions of the earth." --T.
    Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclined to favor one party in a cause, or one side of a
    question, more then the other; biased; not indifferent;
    as, a judge should not be partial.
    [1913 Webster]
 
       Ye have been partial in the law.   --Mal. ii. 9.
    [1913 Webster]
 
   3. Having a predilection for; inclined to favor unreasonably;
    foolishly fond. "A partial parent." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Not partial to an ostentatious display. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Pertaining to a subordinate portion; as, a compound
    umbel is made up of a several partial umbels; a leaflet is
    often supported by a partial petiole.
    [1913 Webster]
 
   {Partial differentials}, {Partial differential coefficients},
   {Partial differentiation}, etc. (of a function of two or more
    variables), the differentials, differential coefficients,
    differentiation etc., of the function, upon the hypothesis
    that some of the variables are for the time constant.
 
   {Partial fractions} (Alg.), fractions whose sum equals a
    given fraction.
 
   {Partial tones} (Music), the simple tones which in
    combination form an ordinary tone; the overtones, or
    harmonics, which, blending with a fundamental tone, cause
    its special quality of sound, or timbre, or tone color.
    See, also, {Tone}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 partial
   adj 1: being or affecting only a part; not total; "a partial
       description of the suspect"; "partial collapse"; "a
       partial eclipse"; "a partial monopoly"; "partial
       immunity"
   2: showing favoritism [ant: {impartial}]
   3: (followed by `of' or `to') having a strong preference or
     liking for; "fond of chocolate"; "partial to horror movies"
     [syn: {fond(p)}, {partial(p)}]
   n 1: the derivative of a function of two or more variables with
      respect to a single variable while the other variables are
      considered to be constant [syn: {partial derivative},
      {partial}]
   2: a harmonic with a frequency that is a multiple of the
     fundamental frequency [syn: {overtone}, {partial}, {partial
     tone}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top