ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*partial*

P AA1 R SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: partial, -partial-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partial(adj) ซึ่งเป็นบางส่วน, See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่ทั้งหมด, Syn. incomplete, imperfect, Ant. complete, whole, perfect
partial(adj) ซึ่งไม่ยุติธรรม, See also: ซึ่งมีอคติ, ซึ่งไม่เที่ยงธรรม
impartial(adj) ยุติธรรม, See also: เป็นกลาง, ซึ่งให้ความเป็นธรรม, ไม่เข้าข้าง, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. equal, unbiased, unprejudiced, Ant. biased, prejudiced
partially(adv) บางส่วน, Syn. uncompletely, Ant. completely
partiality(n) ความอยุติธรรม, See also: ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม, Syn. favourable bias
impartially(adv) อย่างยุติธรรม, See also: อย่างกลางๆ, อย่างเสมอภาค, Syn. equally, fair, Ant. unequally, unfair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impartial(อิมพาร์'เชิล) adj. ยุติธรรม, ไม่เอนเอียง, ไม่มีคติ., See also: impartiality, impartialness n., Syn. just, fair
partial(พาร์'ซัล) adj. บางส่วน, See also: partedness n.
partial derivativen. (คณิตศาสตร์) derivativeของฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง (ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่)
partial differentialn. (คณิตศาสตร์) นิพจน์ที่ได้จากตัวแปร (variables) หลายตัวโดยทำให้เกิดpartial derivative (ดู)
partial fractionn. (เรขาคณิต) เศษส่วนบางส่วน
partiality(พาร์แชล'ลิที) n. ความเป็นบางส่วน, ความไม่สมบูรณ์, ความลำเอียง

English-Thai: Nontri Dictionary
impartial(adj) ไม่ลำเอียง, ยุติธรรม, เสมอภาค, เป็นธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง, ความยุติธรรม, ความเป็นธรรม
partial(adj) เป็นบางส่วน, ลำเอียง, อคติ, ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง, ความอคติ, ความไม่ยุติธรรม
partially(adv) เพียงบางส่วน, ไม่สมบูรณ์, ไม่ทั้งหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial unemploymentการทำงานไม่เต็มที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial vacuum system; soft vacuum systemระบบเชื่อมสุญญากาศไม่สมบูรณ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
partial veilเยื่อขอบหมวกเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial veneer crown; partial crown; three-quarter crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partialityความลำเอียง [ ดู bias ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partially ordered setเซตอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partially transferred arcอาร์กถ่ายโอนบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pressure, partialความดันเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial fractionเศษส่วนย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial functionฟังก์ชันบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial gastrectomyการตัดกระเพาะบางส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial heart blockภาวะหัวใจขัดบางส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial incapacityการขาดความสามารถบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial indemnity clauseข้อกำหนดจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial limitationการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกินส่วนจำกัด (ที่กำหนดไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial lossความเสียหายบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial lossความเสียหายบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial ophthalmoplegiaอัมพาตกล้ามเนื้อกลอกตาบางมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial orderอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial paymentการชำระเงินบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial peak periodช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงบางส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial pivotingการหาตัวหลักบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial pressureความดันเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial pressureความดันย่อย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial productผลคูณย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial rectificationการเรียงกระแสตรงบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
partial releaseการปลดจำนองบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial sumผลบวกย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
precision denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision retained denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial censusสำมะโนบางส่วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial correlationสหสัมพันธ์บางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial coverageความคุ้มครองบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial crown; partial veneer crown; three-quarter crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial dentureฟันปลอมบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial derivativeอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial differentialผลต่างเชิงอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial differential equationสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial disablementทุพพลภาพบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial evidenceพยานหลักฐานเพียงบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partialย่อย, บางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial acceptanceการรับรองบางส่วน (ตั๋วแลกเงิน) [ ดู qualified acceptance ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial carryเลขทดย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
polyvalent serum; serum, multipartialเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lee denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
removable partial dentureฟันปลอมบางส่วนถอดได้ [ มีความหมายเหมือนกับ removable bridge ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
serum, multipartial; serum, polyvalentเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, polyvalent; serum, multipartialเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft vacuum system; partial vacuum systemระบบเชื่อมสุญญากาศไม่สมบูรณ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stricture of partial closureการบีบบังคับ(กระแสลม)ปิดบางส่วน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Differential equations, Partialสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย [TU Subject Heading]
Partialการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Partialการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ [TU Subject Heading]
Partial Overlap System หรือ Taungya Systemการปลูกสร้างสวนป่าแบบชาวไร่ในรูปหมู่บ้าน ป่าไม้, Example: ระบบวนเกษตรประเภทหนึ่งที่มีการผสมผสานระหว่าง Simultaneous cropping system กับ Cyclical or shifting cultivation system เข้าด้วยกัน โดยมีการปลูกพืชไร่ควบกับการปลูกต้นไม้ ในระยะ 2-3 ปีแรกของรอบตัดฟันหนึ่งๆ หลังจากปีที่ 2 หรือ 3 ผ่านไปแล้วเรือนยอดของต้นไม้จะเริ่มปกคลุมพื้นที่จนทำให้ไม่สามารถปลูกพืช เกษตรควบด้วยได้ จึงปล่อยให้ต้นไม้เจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอายุตัดฟันของต้นไม้ จึงทำการตัดต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่นั้นออกไปใช้ประโยชน์ จากนั้นจึงเริ่มปลูกต้นไม้ใหม่โดยปลูกควบกับพืชเกษตรเช่นเดียวกับการปฎิบัต ิในรอบตัดฟันแรก [สิ่งแวดล้อม]
Additives, Partiallyเสริมกันบางส่วน [การแพทย์]
Airway Obstruction, Partialการอุดกั้นทางหายใจไม่ถึงตัน [การแพทย์]
Airway, Partially Blockedทางผ่านอากาศถูกอุดตันบางส่วน [การแพทย์]
Aphalangia, Partialนิ้วเท้าขาดหายไปเพียงนิ้วเดียว [การแพทย์]
Blindness, Partialตาบอดไม่สนิท [การแพทย์]
Block, Partialการถูกปิดกั้นเป็นบางส่วน [การแพทย์]
Burns, Partial Thicknessแผลถูกความร้อนทำลายชั้นผิวหนังบางส่วน [การแพทย์]
Contraction, Partialการหดตัวเพียงบางส่วน [การแพทย์]
Cord Lesions, Partialไขสันหลังเสียหน้าที่ไปบางส่วน [การแพทย์]
Covalent, Partiallyโควาเลนท์บางส่วน [การแพทย์]
Denture, Partialฟันปลอม, การใส่บางส่วน, ฟันปลอมบางส่วน [การแพทย์]
Denture, Partial, Fixedฟันปลอม, การใส่บางส่วนถาวร, ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไม่ได้ [การแพทย์]
Denture, Partial, Immediateฟันปลอม, การใส่บางส่วนทันที, ฟันปลอมบางส่วนชนิดใส่ท้นที [การแพทย์]
Denture, Partial, Removableฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้, ฟันปลอม, การใส่บางส่วนถอดได้ [การแพทย์]
Denture, Partial, Temporaryฟันปลอมบางส่วนชนิดชั่วคราว, ฟันปลอม, การใส่บางส่วนชั่วคราว [การแพทย์]
Dislocations, Partialข้อเคลื่อนบางส่วน [การแพทย์]
Enteric Coated, Partiallyยาเม็ด [การแพทย์]
Exchange Transfusion, Partialการถ่ายเปลี่ยนเลือดเด็กด้วยพลาสม่า, การถ่ายเปลี่ยนเลือดบางส่วน, การถ่ายเปลี่ยนเลือดบางส่วน [การแพทย์]
Filled, Partiallyบรรจุเข้าไปบางส่วน [การแพทย์]
Foot Restoration, Partialเท้าเทียมสำหรับเท้าที่ขาดหายไปบางส่วน [การแพทย์]
partial cutoff trenchpartial cutoff trench, ร่องแกนทึบน้ำแบบบางส่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
partial sum (of an infinite series)ผลบวกย่อย (ของอนุกรมอนันต์), ผลบวกที่ได้จากการบวกพจน์ของอนุกรมอนันต์เข้าด้วยกันตั้งแต่พจน์แรกจนถึงพจน์ที่ n ตามลำดับ เขียนแทนผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์ด้วยสัญลักษณ์ Sn [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gastrectomy, Partialการตัดกระเพาะอาหารออกเพียงบางส่วน [การแพทย์]
Graft, Partial Thicknessผิวหนังปลูกชนิดไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
Identity, Partialคล้ายคลึง [การแพทย์]
Indentity, Partialคล้ายคลึง [การแพทย์]
Inspiration, Partialกึ่งหายใจเข้า [การแพทย์]
Intestinal Rotation, Partialการเคลื่อนหมุนตัวของลำไส้ไม่ครบสมบูรณ์ [การแพทย์]
Light, Partially Polarizedแสงโพลาไรส์บางส่วน [การแพทย์]
Liquid Partial Miscibilityของเหลวที่เข้ากันได้บางส่วน [การแพทย์]
Mastectomy, Partialการผ่าตัดเอาเต้านมออกเพียงบางส่วน [การแพทย์]
Milk, Dried Partially Skimmedนมผงพร่องมันเนย [การแพทย์]
Miscibility, Partialสามารถผสมเข้ากันได้บางส่วน [การแพทย์]
Miscible, Partiallyผสมกันได้บางส่วน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ Jaws (1975)
Partially denuded bone remaining. This was no boat accident.มืกระดูกโผล่ให้เห็นบางล่วน นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทางเรือ Jaws (1975)
This way we'll be impartial, not knowing whose bottom we are viewingทางนี้ที่เรา'จะได้ยุติธรรม, ไม่ สิ่งที่สร้างพื้นฐานเราดู Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Discovery has been partially revived.ดิสคัเฟอรีที่ได้รับการฟื้นฟู บางส่วน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Colonel Forster did own he suspected some partiality on Lydia's side, but nothing to give him any alarm.พันเอกฟอสเตอร์ก็สงสัยอยู่บ้าง สำหรับทางฝั่งของลิเดีย แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสัญญาณบอกเหตุ Episode #1.5 (1995)
Partially polarized moving pulses, amplitude modulated. We're locked.บางส่วนพัเคลื่อนไหว ขั้วกว้างมอดูเลต Contact (1997)
Hey, I was present at the time of creative inspiration... which entitles me to partial ownership... in this criminalistic endeavour.ฉันเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ ฉันจึงควรมีส่วนในอาชญากรรมนี้ ไปซะ Nothing to Lose (1997)
I wouldn't have the heart to just cut down something if it wasn't partially mine, which, of course, it was.ชั้นไม่สนหรอกว่าจะตัดต้นมะเดื่อของใคร ซึ่งจริงๆมันก็เป็นของชั้น # เสียงเพรียก # American Beauty (1999)
Actually, I'm kind of partial to dancing'. Me and this gal--ที่จริงผมนิยมการเต้นรำ มีผู้หญิงบอก... The Legend of Bagger Vance (2000)
Me, I'm sort of partial to the penguins.ชั้นคนหาบางส่วนของนกเพนกวิ้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
'They were partial prints that trace back to Treadstone.'(รอยนิ้วมือทำให้สาวไปถึงเทรดสโตน พวกนั้นถึงรู้ว่าเป็นคุณ) The Bourne Supremacy (2004)
A piece for Gretchen Wieners, a partial Spring Fling Queen.ชิ้นนึงให้เกรทเช่น วีเนอร์ส Mean Girls (2004)
Well, if you go to the registrar's office, you might be able to get a partial refund on your tuition.อ้อ ถ้าเธอจะไปแจ้งแผนกฝ่ายทะเบียน เธออาจจะได้รับเงินค่าเรียนคืนบางส่วน Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
-Take weeks, maybe months. -I got a partial on the license plate.For her to have washed up that earIy and that far upriver, Deja Vu (2006)
Let go. It's partially my fault. Hey Jae-gu, I'm sorry.ไปเหอะ ฉันก็มีส่วนผิด เฮ้ แจกู ฉันเสียใจ Gangster High (2006)
PARTIAL RETROGRADE AMNESIAเธอสูญเสียความทรงจำไปบางส่วน Family/Affair (2007)
PARTIAL RETROGRADE AMNESIA? THE LAST THING ALEXIS REMEMBERSสิ่งสุดท้ายที่อเล็กซิสจำได้ Betty's Wait Problem (2007)
Partial retrograde amnesia?ความจำเสื่อมบางส่วนงั้นเหรอ? Grin and Bear It (2007)
I'm partial to air-Conditioning.ไม่นะ ผมขออยู่ในห้องแอร์ดีกว่า See-Through (2007)
- Twice would have been partial.-สองครั้งยังก้ำกึ่ง Becoming Jane (2007)
"... partial, prejudiced, absurd.""... ลำเอียง อติ ไร้สาระ" Becoming Jane (2007)
I'm even impartial towards the gloriously endowed Miss Wexford...มันไม่ยุติธรรมต่อ มิสเวกซ์ฟอร์ดผู้งดงาม Becoming Jane (2007)
I think it's because she cares partially.ผมคิดว่า เพราะเธอเป็นห่วง Surf's Up (2007)
I think it's also partially because everyone else is lookin' at her like hey Cody's just a bum, Cody's this, Cody's that, Cody's this.ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะคนอื่นๆเป็นอย่างที่เธอชอบ โคดี้ต้องอย่างนั้น โค้ดี้ต้องอย่างนี้ โคดี้ต้องอย่างโน้น Surf's Up (2007)
We only got a partial on the next word.เราได้บางส่วนของคำต่อไป National Treasure: Book of Secrets (2007)
These glyphs are only partials. So you only have half a treasure map.อักษรภาพนี่ เป็นแค่บางส่วน เธอได้ลายแทงมาแค่ครึ่งเดียว National Treasure: Book of Secrets (2007)
Seems the dear old queen was partial to the Confederate cause.ดูเหมือนพระนางจะสนับสนุน อุดมการณ์ฝ่ายใต้ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Three casings. Looks like there's a partial print on one, but it's smudged.3 ปลอก ดูเหมือนจะมีลายนิ้วมือ ติดอยู่บ้าง แต่เลอะเทอะหน่อย The Brave One (2007)
They've determined identity in other ways. I believe partial fingerprints.เราได้ยืนยันด้วยวิธีของเราแล้ว ผมเชื่อว่าลายนิ้วมือบางส่วน In the Valley of Elah (2007)
What do you mean "partial"? What happened to him?หมายความว่าไง บางส่วน เกิดอะไรกับเขา In the Valley of Elah (2007)
His lungs were partially filled with blood and water.ปอดทั้งสองข้างของเขาเต็มไปด้วยเลือดและน้ำ Ending Happy (2007)
Think we got a partial on the sink, though.แต่เหมือนจะมีบางส่วนบนอ่างล้างจานนะ Cold Ground (2008)
The skin was pretty fried, but we still managed to get a partial print that matches to a Ranim Khalid.ผิวหนังค่อนข้างไหม้เกรียมครับ แต่เรายังพบ รอยนิ้วมือบางส่วนที่ตรงกับ รานิม คาลิด Eagle Eye (2008)
With the x-ray showing that he's left with a partial thickness burn to the arm.จากผลเอ็กซ์เรย์พบว่า แขนซ้ายไหม้ลึกลงไปส่วนหนึ่ง Fireproof (2008)
Partially retired all the time.คล้าย ๆ กับเกษียณมาตลอด The Legend (2008)
I got a partial profile hit in CODIS.ฉันได้ข้อมูลบางส่วนมาจาก โคดิส Veritas (2008)
It could be I'm just not partial to redheads.อาจเป็นเพราะผมไม่เสน่หาสาวผมแดงก็ได้ Sí se puede (2008)
Because of the distance, we're only gonna get a partial view of the fuel station.เพราะว่ามันอยู่ไกล เราได้แต่บางมุมของปั๊ม Won't Get Fueled Again (2008)
It it partial?ใช่ ภาพลายนิ้วมือเล็กหน่อย แต่เส้นขอบนี่ชัดเจน Raging Cannibal (2008)
Ziv, double-tipped, partially serrated knife.ยี่ห้อซิฟ มีดคมสองด้าน บางส่วนเป็นฟันเลื่อย Cheating Death (2008)
Got a partial shoeprint here in the blood pool.มีรอยรองเท้าบางส่วน\ อยู่ในกองเลือด Resurrection (2008)
Got bathed in cytomes and partially differentiated.มันก็แวะอาบน้ำที่ cytomes และส่วนต่างๆแตกต่างกัน Not Cancer (2008)
And the key word there is partially.และกุญแจที่ไขเรื่องนี้อยู่ที่ส่วนต่างๆ Not Cancer (2008)
Partial small bowel obstruction.ลำไส้เล็กอุดตันบางส่วน The Itch (2008)
Donor list turned up a partial match.รายชื่อผู้บริจาคกลับมาแล้ว เข้ากันบางส่วน Emancipation (2008)
Partial's better than nothing.เข้ากันบางส่วนดีกว่าไม่มีเลย Emancipation (2008)
Means he's partially deaf in the right.หมายถึงหูข้างขวา เขาหนวกบางส่วน Last Resort (2008)
Partially, but Grievous is still alive.ยังหรอก กรีวัสยังมีชีวิต Shadow of Malevolence (2008)
Well, then try a partial reconstruct.เหรอ งั้นลองวิธีฟื้นระบบ ทีละส่วนซิ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
There is a partial print on the murder weapon that was never identified.ฉันป่วนมาแล้วทั้งเดือน และต้องมีคนชดใช้ Trust Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partialBrought up by a weak father, he is partial to sweets.
partialBrought up by a weak mother, she is partial to sweets.
partialHe is always partial to the company of girls.
partialHe puts on a show of being impartial and unbiased but I think he's just a guy with no opinion of his own.
partialHe shows partiality to no one in particular.
partialHis business was only a partial success.
partialHis story is partially true.
partialIt was a partial success.
partialIt was only a partial success.
partialJudgment requires impartiality.
partialMy wife is partial to apple pie.
partialShe is in partial agreement with this decision.
partialShe is partial to chocolate cake.
partialShe is partial to sweets.
partialTeachers should treat all their students without partiality.
partialThat teacher tends to be partial to girl students.
partialThe play was only a partial success.
partialThe umpire was partial to the team from his country.
partialYou shouldn't do partial-word searches, since they put a lot of strain on the server.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อคติ(n) prejudice, See also: bias, partiality, Example: เราจะมีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง, Thai Definition: ความลำเอียง มี 4 อย่าง คือ ฉันทาคติ = ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ลำเอียงเพราะเขลา, Notes: (บาลี)
ลำเอียง(v) be partial, See also: be unfair, be biased, be prejudiced, Ant. ยุติธรรม, เป็นกลาง, เที่ยงธรรม, Example: พ่อตาเขายุติธรรม ใจกว้าง ไม่ลำเอียง ไม่เจ้าระเบียบ, Thai Definition: เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่วางตัวเป็นกลาง
ความลำเอียง(n) partiality, See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency, Example: รางวัลที่เขาได้เกิดขึ้นจากความลำเอียงของคณะกรรมการตัดสิน, Thai Definition: การไม่วางตัวเป็นกลางโดยเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ความเท่าเทียมกัน(n) equality, See also: impartiality, fairness, Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค, Example: หญิงไทยได้รับการยกย่องให้มีความเท่าเทียมกันกับชาย
ความอยุติธรรม(n) injustice, See also: iniquity, partiality, unfairness, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มคนสาวมีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม
ความเอนเอียง(n) partiality, See also: bias, prejudice, Syn. ความไม่เที่ยงตรง, Example: เพราะเราเลือกเกิดเองไม่ได้ ข้ออ้างดังกล่าวจะทำให้เกิดความเอนเอียงในการกำหนดบทบาทการประเมินค่าของตัวเอง
เสมอภาค(adv) neutrally, See also: impartially, Syn. เท่าเทียม, Example: เขาปฏิบัติกับนักโทษอย่างเสมอภาค, Thai Definition: มีส่วนเท่ากัน
เงินผ่อน(n) installment, See also: partial repayment, payment, Ant. เงินสด, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถหาซื้อได้ในระบบเงินผ่อน, Count Unit: งวด, Thai Definition: เงินที่ชำระให้แก่เจ้าหนี้เป็นงวดๆ
เป็นกลาง(adj) neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: การวางตัวเป็นกลางในบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ยุติธรรม(adv) fairly, See also: impartially, honestly, neutrally, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: เจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่มีการซื้อเสียง, Thai Definition: อย่างเที่ยงธรรม, อย่างชอบธรรม, อย่างชอบด้วยเหตุผล
ยุติธรรม(adj) neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: ทุกฝ่ายพอใจกับคำตัดสินที่ยุติธรรมของผู้พิพากษา, Thai Definition: ที่มีความเที่ยงธรรม, ที่ชอบธรรม, ที่ชอบด้วยเหตุผล
เป็นธรรม(v) be fair, See also: be just, be equitable, be impartial, be justified, Syn. ยุติธรรม, ถูกต้อง, เที่ยงธรรม, Ant. ไม่เป็นธรรม, ไม่ยุติธรรม, Example: การตัดสินของคณะกรรมการเป็นธรรมที่สุด
เป็นกลาง(v) be neutral, See also: be impartial, be fair, be unprejudiced, be unbiased, be equitable, Example: กรรมการในการแข่งขันชกมวยต้องวางตัวเป็นกลางในการให้คะแนน
โดยกลางๆ(adv) fairly, See also: justly, honestly, impartially, Syn. อย่างยุติธรรม, Ant. ลำเอียง, Example: ถ้าพูดโดยกลางๆแล้ว ภาพยนต์เรื่องนี้ถ่ายทำได้ดีทีเดียว
ตาฟาง(v) have a blurred vision, See also: have a poor vision or eyesight, be partially blind, Syn. ตาพร่า, ตามัว, ตาฝ้า, Example: แสงไฟจ้าทำให้ฉันตาฟางมองอะไรไม่ชัด, Thai Definition: อาการที่ตามองเห็นอะไรไม่ชัดเจน
ถือหาง(v) back, See also: be partial towards, Syn. ให้ท้าย, Example: เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคงของรัฐบาลแอฟริกาใต้ถือหางฝ่ายอินคา, Thai Definition: สนับสนุนฝ่ายที่ตนพอใจ
โมหาคติ(n) delusion, See also: partiality, unfairness, favoritism, intolerance, Example: เขามีโมหาคติจึงทำผิดไป, Thai Definition: ความลำเอียงเพราะโมหะ, Notes: (บาลี)
ไม่เข้าใครออกใคร(v) be impartial, See also: be unbiased, be unprejudiced, be disinterested, Syn. เป็นกลาง, Thai Definition: ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คงความเป็นตัวของตัวเอง
ไม่เชิง(adv) not completely, See also: not really, not exactly, not quite, incompletely, partially, not fully, not thoroughly, Syn. ไม่ทีเดียว, Example: มีดปาดเนยลักษณะคล้ายมีดก็ไม่ใช่พายก็ไม่เชิง, Thai Definition: ไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอน
ครึ่งๆ กลางๆ(adv) partially, See also: unfinished, incompletely, Example: การเรียนรู้อะไรอย่าเรียนรู้เพียงครึ่งๆ กลางๆ ต้องเรียนรู้ให้หมด
เที่ยงตรง(adj) honest, See also: impartial, fair-minded, unbiased, righteous, upright, dispassionate, Syn. ซื่อตรง, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม
หักบัญชี(v) debit one's account, See also: deduct from one's account, put one's account, make a partial payment, Example: จ่ายค่าไฟฟ้าโดยให้เขาหักบัญชีสะดวกดี, Thai Definition: ตัดเงินออกจากบัญชีเงินฝาก
อยุติธรรม(v) be unjust, See also: be unfair, be partial, Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง, ไม่เป็นกลาง, Ant. ยุติธรรม
อยุติธรรม(adj) unjust, See also: unfair, partial, Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง, ไม่เป็นกลาง, Ant. ยุติธรรม, Example: เจ้านายของเธอเป็นคนอยุติธรรมมากๆ ใครจะยอมเคารพนับถือ
อยุติธรรม(n) injustice, See also: partiality, Syn. ความอยุติธรรม, Ant. ยุติธรรม, Example: เขามีอยุติธรรมในตัวเองอย่างมาก, Thai Definition: ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เป็นกลาง
กลางๆ(adv) neutrally, See also: impartially, Syn. เป็นกลาง, เสมอภาค, เป็นธรรม, Ant. ลำเอียง, Example: ท่านต้องวางตัวกลางๆ นะครับมิฉะนั้นจะโดนค่อนขอดได้
เที่ยงธรรม(adv) fairly, See also: impartially, equitably, righteously, unbiasedly, uprightly, morally, dispassionately, jus, Syn. ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Example: คดีนี้ได้รับการตัดสินอย่างเที่ยงธรรม
เผยอ(v) open partially, See also: raise or lift slightly, be slightly part, Syn. แย้ม, Example: ปากได้รูปที่เผยอขึ้นนั้นทำให้เห็นฟันขาวราวมุกเป็นระเบียบ, Thai Definition: เขยื้อนหรือทําให้เขยื้อนจากที่เดิมแต่น้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (n) EN: injustice ; partiality  FR: injustice [ f ] ; partialité [ f ]
อยุติธรรม[ayuttitham] (adj) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial  FR: injuste ; partial
บางส่วน[bāng suan] (adj) EN: partial  FR: partiel
หักบัญชี[hak banchī] (v, exp) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank  FR: solder un compte
จันทรุปราคาบางส่วน[jantharuparākhā bāng sūan] (n, exp) EN: partial lunar eclipse  FR: éclipse partielle de lune [ f ]
เข้าใครออกใคร[khao khrai øk khrai] (v, exp) EN: be partial
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[khreung-khreung klāng-klāng] (adv) EN: partially ; unfinished ; incompletely
ความเป็นกลาง[khwām penklāng] (n) EN: neutrality ; impartiality  FR: neutralité [ f ] ; impartialité [ f ]
ความเสียหายบางส่วน[khwāmsīahāi bāng suan] (n, exp) EN: partial loss
ลำเอียง[lam-īeng] (v) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism  FR: être partial ; être injuste ; favoriser
ไม่เข้าข้างฝ่ายใด[mai khaokhāng fai dai] (v, exp) EN: be impartial
ไม่เข้าใครออกใคร[mai khao khrai øk khrai] (v, exp) EN: be impartial
โมหาคติ[mōhākhati] (n) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance  FR: partialité due à l'ignorance [ f ]
เงินผ่อน[ngoenphǿn] (n) EN: instalment = installment (Am.) ; partial repayment ; payment  FR: versement [ m ]
เป็นกลาง[penklāng] (v) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable  FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[penklāng] (adj) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable  FR: neutre ; impartial ; équitable
เผยอ[phayoē] (v) EN: open partially ; raise slightly ; lift slightly ; be slightly part  FR: entrouvrir ; écarter
เสมอภาค[samoēphāk] (n) EN: equality ; impartiality ; fairness  FR: équité [ f ] ; impartialité [ f ]
สุริยุปราคาส่วน[suriyuparākhā sūan] (n, exp) EN: partial solar eclipse  FR: éclipse partielle de soleil [ f ]
ตาฟาง[tā fāng] (v) EN: have a blurred vision ; have a poor eyesight ; be partially blind
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly
โทสาคติ[thōsakhati] (n) EN: partiality due to anger
ตรง[trong] (adj) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial  FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial
อุปาทาน[upāthān] (n) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea  FR: préjugé [ m ] ; idée préconçue [ f ] ; conviction [ f ]
ยุติธรรม[yutitham] (n) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality  FR: fair-play [ m ]
ยุติธรรม[yutitham] (adj) EN: just ; fair ; impartial ; neutral  FR: impartial
ยุติธรรม[yutitham] (adv) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally
ยุติธรรม[yuttitham] (n) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality  FR: justice [ f ] ; fair-play [ m ] ; impartialité [ f ] ; équité [ f ]
ยุติธรรม[yuttitham] (adj) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable  FR: juste ; impartial ; équitable
ยุติธรรม[yuttitham] (adv) EN: fairly ; impartially ; honestly ; neutrally

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARTIAL P AA1 R SH AH0 L
IMPARTIAL IH2 M P AA1 R SH AH0 L
PARTIALLY P AA1 R SH AH0 L IY0
PARTIALLY P AA1 R SH L IY0
PARTIALITY P AA2 R SH IY0 AE1 L AH0 T IY0
IMPARTIALLY IH2 M P AA1 R SH AH0 L IY0
IMPARTIALITY IH2 M P AA2 R SH IY0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partial (j) pˈaːʃl (p aa1 sh l)
impartial (j) ˈɪmpˈaːʃl (i1 m p aa1 sh l)
partially (a) pˈaːʃəliː (p aa1 sh @ l ii)
partiality (n) pˌaːʃɪˈælɪtiː (p aa2 sh i a1 l i t ii)
impartially (a) ˈɪmpˈaːʃəliː (i1 m p aa1 sh @ l ii)
impartiality (n) ˌɪmpˌaːʃɪˈælɪtiː (i2 m p aa2 sh i a1 l i t ii)
partialities (n) pˌaːʃɪˈælɪtɪz (p aa2 sh i a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang #100 [Add to Longdo]
公平[gōng píng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] fair; impartial #3,202 [Add to Longdo]
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation) #14,380 [Add to Longdo]
零星[líng xīng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] partial; fragmentary; scattered and few #14,869 [Add to Longdo]
摆平[bǎi píng, ㄅㄞˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] to be fair; to be impartial #27,211 [Add to Longdo]
偏心[piān xīn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ, ] partial; biased; prejudiced; eccentric #27,893 [Add to Longdo]
均等[jūn děng, ㄐㄩㄣ ㄉㄥˇ, ] equal; impartial; fair #35,662 [Add to Longdo]
秉公[bǐng gōng, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ, ] justly; impartially #38,553 [Add to Longdo]
不偏不倚[bù piān bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] even-handed; impartial; unbiased #46,890 [Add to Longdo]
中立性[zhōng lì xìng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, ] impartiality; neutrality #86,274 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang #91,076 [Add to Longdo]
偏心眼[piān xīn yǎn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] bias; partiality; to be partial #161,567 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] variant of 向, direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang #172,446 [Add to Longdo]
不偏斜[bù piān xié, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] not leaning to one side; impartial; even-handed [Add to Longdo]
偏微分[piān wēi fēn, ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ, ] (math.) partial differential; (math.) partial derivative [Add to Longdo]
偏微分方程[piān wēi fēn fāng chéng, ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] partial differential equation (PDE) [Add to Longdo]
只知其一,不知其二[zhǐ zhī qí yī, bu4 zhi1 qi2 er4, ㄓˇ ㄓ ㄑㄧˊ ㄧ, <span class='pronunc-pinyin'>bù zhī qí èr</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄧˊ ㄦˋ</span>, ] to know the first, but not know the second (成语 saw); only partial information [Add to Longdo]
挑染[tiāo rǎn, ㄊㄧㄠ ㄖㄢˇ, ] highlight (hair); partial hair dye [Add to Longdo]
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, / ] conducting business impartially (成语 saw); to act justly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableitung { f } [ math. ] | Ableitungen { pl } | totale Ableitung { f } | partielle Ableitung { f } | Ableitung der Funktion f; f'; "f Strich" | Zeitableitung einer Funktionderivative | derivatives | total derivative | partial derivative | f'; "f-prime"; derivative of function f | time derivative of a function [Add to Longdo]
Anfahren { n } | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [ electr. ]starting | to practise a hill start | partial voltage starting [Add to Longdo]
Abschlagsdividende { f }partial dividend [Add to Longdo]
Objektivität { f }; Unbefangenheit { f }; Unvoreingenommenheit { f }impartiality [Add to Longdo]
Partialsumme { f } [ math. ]partial sum [Add to Longdo]
Teil...partial [Add to Longdo]
Teilansicht { f }partial view [Add to Longdo]
Teilausgabe { f }partial issue [Add to Longdo]
Teilentladungsmessung { f }partial discharge measuring [Add to Longdo]
Teilerfolg { m }partial success [Add to Longdo]
Teilergebnis { n }partial result [Add to Longdo]
Teilpivotisierung { f } [ math. ]partial pivoting [Add to Longdo]
Teilsanierung { f }partial remediation [Add to Longdo]
Teilwasserwechsel { m }partial water change [Add to Longdo]
Unparteilichkeit { f }impartialness [Add to Longdo]
Voreingenommenheit { f }; Parteilichkeit { f }partiality [Add to Longdo]
Vorliebe { f }; Schwäche { f } (für) | Vorlieben { pl }partiality (for) | partialities [Add to Longdo]
Vorurteil { n }partiality [Add to Longdo]
erwerbsbehindertpartially disabled [Add to Longdo]
objektiv; vorurteilsfrei { adj }impartial [Add to Longdo]
partiell differenzierbar [ math. ]partial differentiable [Add to Longdo]
parteiisch { adj } | parteiisch urteilenbiased; partial | to be biased [Add to Longdo]
parteilos { adv }impartially [Add to Longdo]
partiell { adj } | partieller | am partiellstenpartial | more partial | most partial [Add to Longdo]
teilmöbliert { adj }partially furnished; partly furnished [Add to Longdo]
teilweisepartial [Add to Longdo]
teilweise { adv }partially [Add to Longdo]
unvoreingenommen; unbefangen { adj } | unvoreingenommener; unbefangener | am unvoreingenommensten; am unbefangenstenimpartial | more impartial | most impartial [Add to Longdo]
unparteiisch { adj }impartial [Add to Longdo]
unparteiisch { adv }impartially [Add to Longdo]
unvoreingenommen; unparteiisch { adj }without partiality [Add to Longdo]
Überlassen wir die Entscheidung einem Unparteiischen.Let's put it to an impartial observer. [Add to Longdo]
Teilverlust { m }p.l. : partial loss [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon [Add to Longdo]
パーシャル[pa-sharu] (n) partial [Add to Longdo]
パーシャルCAV[パーシャルシーエーブイ, pa-sharushi-e-bui] (n) { comp } partial CAV [Add to Longdo]
パーシャルフリージング[pa-sharufuri-jingu] (n) partial freezing [Add to Longdo]
メレナ;メレーナ[merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood) [Add to Longdo]
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na, n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial [Add to Longdo]
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na, n, vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一部緩和[いちぶかんわ, ichibukanwa] (n, vs, adj-no) partial relaxation; partial easing [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na, n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
飲みかけ;飲み掛け;飲掛け[のみかけ, nomikake] (n, adj-no) partially consumed drink; partially consuming a drink [Add to Longdo]
飲みかける;飲み掛ける;飲掛ける[のみかける, nomikakeru] (v1, vt) to start to drink; to try to drink; to partially drink [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m, vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na, n) impartiality; (P) [Add to Longdo]
局部床義歯[きょくぶしょうぎし, kyokubushougishi] (n) partial denture [Add to Longdo]
見せパン[みせパン, mise pan] (n) pants (underwear) to be (partially) shown; (partially) showing one's pants (underwear) [Add to Longdo]
厳正[げんせい, gensei] (adj-na, n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]
減債[げんさい, gensai] (n, vs) partial payment of a debt; reduction of a debt [Add to Longdo]
公正[こうせい, kousei] (adj-na, n) justice; fairness; impartiality; (P) [Add to Longdo]
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n, adj-na) fair and impartial; just and unselfish [Add to Longdo]
公評[こうひょう, kouhyou] (n) popular opinion; popular reputation; impartial criticism [Add to Longdo]
公平[こうへい, kouhei] (adj-na, n) fairness; impartial; justice; (P) [Add to Longdo]
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na, n, adj-no) impartiality; fair play [Add to Longdo]
厚薄[こうはく, kouhaku] (n) thickness; partiality [Add to Longdo]
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration [Add to Longdo]
趣好[しゅこう, shukou] (n) partiality [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no, adj-na, n, n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生, 生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [Add to Longdo]
生成子部分集合[せいせいしぶぶんしゅうごう, seiseishibubunshuugou] (n) { comp } partial generator set [Add to Longdo]
中正[ちゅうせい, chuusei] (adj-na, n) impartiality; fairness [Add to Longdo]
内渡し[うちわたし, uchiwatashi] (n, vs) partial delivery; partial payment [Add to Longdo]
半壊[はんかい, hankai] (n, vs) partial destruction [Add to Longdo]
半順序集合[はんじゅんじょしゅうごう, hanjunjoshuugou] (n) { math } partially ordered set; poset; semi-ordered set [Add to Longdo]
半搗き[はんつき, hantsuki] (n) (See 玄米) light-brown rice; half-polished rice; partially polishing rice [Add to Longdo]
反射的半順序[はんしゃてきはんじゅんじょ, hanshatekihanjunjo] (n) reflexive partial ordering [Add to Longdo]
不公平[ふこうへい, fukouhei] (adj-na, n) unfairness; injustice; partiality; (P) [Add to Longdo]
不全[ふぜん, fuzen] (adj-na, n, adj-no) partial; incomplete; imperfect; (P) [Add to Longdo]
不偏[ふへん, fuhen] (adj-na, n, adj-no) impartiality; neutrality; fairness [Add to Longdo]
不偏不党[ふへんふとう, fuhenfutou] (n, adj-no) impartiality; neutrality; independence; (P) [Add to Longdo]
部分けた上げ[ぶぶんけたあげ, bubunketaage] (n) { comp } partial carry [Add to Longdo]
部分一致[ぶぶんいっち, bubun'icchi] (n) { comp } partial match; matching a search term with sub-string within a field [Add to Longdo]
部分回復[ぶぶんかいふく, bubunkaifuku] (n) { comp } partial recovery [Add to Longdo]
部分割[ぶぶんかつ, bubunkatsu] (n) (See 全割) meroblastic cleavage; partial cleavage [Add to Longdo]
部分均衡[ぶぶんきんこう, bubunkinkou] (n) partial equilibrium [Add to Longdo]
部分群[ぶぶんぐん, bubungun] (n) subgroup; partial group [Add to Longdo]
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] (n, adj-no) { comp } partially populated [Add to Longdo]
部分情報構造[ぶぶんじょうほうこうぞう, bubunjouhoukouzou] (n) partial information structure [Add to Longdo]
部分食[ぶぶんしょく, bubunshoku] (n) partial eclipse [Add to Longdo]
部分属性要求[ぶぶんぞくせいようきゅう, bubunzokuseiyoukyuu] (n) { comp } partial-attribute-request [Add to Longdo]
部分的[ぶぶんてき, bubunteki] (adj-na) partial(ly); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
生成子部分集合[せいせいしぶぶんしゅうごう, seiseishibubunshuugou] partial generator set [Add to Longdo]
部分けた上げ[ぶぶんけたあげ, bubunketaage] partial carry [Add to Longdo]
部分回復[ぶぶんかいふく, bubunkaifuku] partial recovery [Add to Longdo]
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] partially populated (a-no) [Add to Longdo]
部分属性要求[ぶぶんぞくせいようきゅう, bubunzokuseiyoukyuu] partial-attribute-request [Add to Longdo]
部分的[ぶぶんてき, bubunteki] partial(ly) [Add to Longdo]
部分文字列[ぶぶんもじれつ, bubunmojiretsu] partial (character) string, substring [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top