Search result for

-display-

(65 entries)
(0.635 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: display,-display-, *display*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
display    [VT] แสดง, See also: นำเสนอ, สาธิต, โชว์, Syn. exhibit, have, show, demonstrate, Ant. hide, conceal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
display๑. แสดงผล๒. หน่วยแสดงผล๓. ผลแสดง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
display๑. แสดงผล๒. หน่วยแสดงผล๓. ผลแสดง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Displayแสดงข้อความข่าวสารทางจอภาพ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ

English-Thai: Nontri Dictionary
display(n) การเปิดเผย,การอวด,นิทรรศการ,การแสดง
display(vt) เปิดเผย,แผ่ออก,อวด,ทำให้เห็นเด่นชัด,แสดง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displayA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
displayIn the contest he displayed what ability he had.
displayThat boy displayed no fear.
displayThe shop windows display the latest fashion.
displayThe china was displayed in a special cabinet.
displayThe author doesn't display much talent in his book.
displayAre they displayed all through the year?
displayYou can't see too well with these LCD displays.
displayWe wondered at his display of magic.
displayThe new fur coats were displayed in the window.
displayThe jewels on display.
displayHis latest works are on display at the square.
displayHis latest works are on display at the city hall. They are fabulous beyond description.
displayHis latest works are on temporary display.
displayHe never made a display of his learning.
displayHe was eager to display his new bicycle to his friends.
displayShe is fond of display.
displayShe displayed her talents.
displayShe proudly displayed her jewels.
displayMy method displayed a different spirit.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ The Great Dictator (1940)
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก 12 Angry Men (1957)
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง How I Won the War (1967)
Is this how you've instructed your staff to prepare romaine lettuce for display?คุณฝึกพนักงาน ให้จัดกะหล่ำโรเมนแบบนี้เหรอ Oh, God! (1977)
I'm far too modest for such a display.ห่างไกลจากวิธีของคุณโขเลย Gandhi (1982)
I've got the air-Iock status display down here.ฉันมีเครื่องล็อค จอแสดงสถานะที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We'd all love to know what possessed Switcher to create such a window display.พวกเราอยากทราบว่า สวิทช์เชอร์เกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมา ถึงได้กล้าไปทำอะไรเละเทะที่หน้าต่างโชว์นั่น Mannequin (1987)
Maybe people will come to see our bold, new window displays.บางที,ผู้คนที่มายืนมุงดูที่หน้าต่างโชว์ อาจชอบความแปลกใหม่ของเรานะ Mannequin (1987)
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง Mannequin (1987)
There are 58 blocks with circuits that the computer won't display.มี 58 บล็อคกับวงจรซึ่ง คอมพิวเตอร์จะไม่แสดงผล Akira (1988)
He is the gentleman who is in charge of your display.เขาจะเป็นคนจัดการดูแลในเรื่องงานแสดงของท่าน Mannequin: On the Move (1991)
Oh, Montrose, the Count is here to preview the display.มอนท์โรส ท่านเคานต์จะมาขอชมตัวอย่างงานแสดงหน่อย Mannequin: On the Move (1991)
I want to be sure that the Prince and Company banner will be prominently displayed on...ผมอยากให้แน่ใจว่า ป้ายบริษัทปริ๊นซ์แอนด์คอมเพนี จะปรากฏอยู่... Mannequin: On the Move (1991)
Will be prominently displayed on the screen at all times.จะปรากฏอยู่บนจอตลอดเวลานะ Mannequin: On the Move (1991)
I suppose it is a bit perverse, having your own eggs on display... but some people keep their tonsils, their adenoids and appendixes and--ฉันก็ว่าอย่างนั้น มีใครที่ไหนเขาจะเอาไข่ตัวเองมาแช่แข็ง แต่บางคนก็ยังมีเก็บต่อมทอนซิล ต่อมอดีนอยด์ได้เลย Junior (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดงผล [V] show, See also: display, Syn. ปรากฏผล, บอกผล
ออกหน้า    [V] show off, See also: display, Thai definition: แสดงให้ปรากฏ, แสดงออก
ชัก    [V] cite, See also: display, Syn. ยก, Example: เขาพยายามที่จะชักเหตุผลต่างๆ ยกขึ้นมาอ้างให้เธอเชื่อ, Thai definition: นำเอามาอ้าง, ยกเอามาอ้าง

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLAY    D IH2 S P L EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
display    (v) (d i1 s p l ei1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vitrine {f}display case; showcase; glass cabinet [Add to Longdo]
Anzeigegerät {n}display unit; indicator; display equipment; indicating equipment [Add to Longdo]
Anzeigemodus {m}display mode [Add to Longdo]
Schauöffnung {f}display opening [Add to Longdo]
Anzeigeformat {n}display format [Add to Longdo]
Auslegungsfrist {f}display period [Add to Longdo]
Bildschirmstation {f}display terminal [Add to Longdo]
Ausstellungsmaterial {n}display material [Add to Longdo]
Bildwiederholfrequenz {f}display refresh rate; video refresh rate [Add to Longdo]
Ausdruck {m} von Zärtlichkeitdisplay of affection [Add to Longdo]
Sichtgerät {n} | Sichtgeräte {pl}display device | display devices [Add to Longdo]
Ausstellungsstück {n} (im Schaufenster)display item [Add to Longdo]
Anzeige {f}; Bildschirm {m}; Ausstellung {f}; Ansicht {f} | grafische Anzeigedisplay | graphic display [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディスプレー[でいすぷれー, deisupure-] display [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Display \Dis*play"\, v. t. [imp. & p. p. {Displayed}; p. pr. &
   vb. n. {Displaying}.] [OE. displaien, desplaien, OF.
   despleier, desploier, F. d['e]ployer; pref. des- (L. dis-) +
   pleier, ploier, plier, F. ployer, plier, to fold, bend, L.
   plicare. See {Ply}, and cf. {Deploy}, {Splay}.]
   1. To unfold; to spread wide; to expand; to stretch out; to
    spread.
    [1913 Webster]
 
       The northern wind his wings did broad display.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To extend the front of (a column), bringing it into
    line. --Farrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To spread before the view; to show; to exhibit to the
    sight, or to the mind; to make manifest.
    [1913 Webster]
 
       His statement . . . displays very clearly the actual
       condition of the army.        --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To make an exhibition of; to set in view conspicuously or
    ostentatiously; to exhibit for the sake of publicity; to
    parade.
    [1913 Webster]
 
       Proudly displaying the insignia of their order.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) To make conspicuous by large or prominent type.
    [1913 Webster]
 
   6. To discover; to descry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And from his seat took pleasure to display
       The city so adorned with towers.   --Chapman.
 
   7. (Computers) To output (results or data) in a visible
    manner on the screen of a monitor, CRT, or other device.
    [PJC]
 
   Syn: To exhibit; show; manifest; spread out; parade; expand;
     flaunt.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Display \Dis*play"\, v. i.
   To make a display; to act as one making a show or
   demonstration. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Display \Dis*play"\, n.
   1. An opening or unfolding; exhibition; manifestation.
    [1913 Webster]
 
       Having witnessed displays of his power and grace.
                          --Trench.
    [1913 Webster]
 
   2. Ostentatious show; exhibition for effect; parade.
    [1913 Webster]
 
       He died, as erring man should die,
       Without display, without parade.   --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. (Electronics) An electronic device on which the output
    signal of another electronic device may be presented in a
    visual form; -- also called {display device}. Typically
    the display device it is the screen of a cathode-ray tube,
    as in a computer monitor, but other forms of visual
    display such as LED or liquid crystal devices are also
    used. The printed output from a computer or other device
    is not considered as a display.
    [PJC]
 
   4. (Computers) The output signal from a computer program,
    displayed on a display device. The displayed signal may
    consist of letters, numbers, or any graphical image.
    [PJC]
 
   5. (Biology) a pattern of behavior, such as showing a body
    part to another animal, by which one animal conveys
    information to another, as for mating or defense.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 display
   n 1: something intended to communicate a particular impression;
      "made a display of strength"; "a show of impatience"; "a
      good show of looking interested" [syn: {display}, {show}]
   2: something shown to the public; "the museum had many exhibits
     of oriental art" [syn: {display}, {exhibit}, {showing}]
   3: a visual representation of something [syn: {display},
     {presentation}]
   4: behavior that makes your feelings public; "a display of
     emotion"
   5: exhibiting openly in public view; "a display of courage"
   6: an electronic device that represents information in visual
     form [syn: {display}, {video display}]
   v 1: to show, make visible or apparent; "The Metropolitan Museum
      is exhibiting Goya's works this month"; "Why don't you show
      your nice legs and wear shorter skirts?"; "National leaders
      will have to display the highest skills of statesmanship"
      [syn: {expose}, {exhibit}, {display}]
   2: attract attention by displaying some body part or posing; of
     animals

Are you satisfied with the result?

Go to Top