ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

displaying

D IH0 S P L EY1 IH0 NG   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -displaying-, *displaying*, display
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please turn your attention to the screens displaying safety tips.กรุณาสนใจข้อมูลความปลอดภัยบนจอ Passengers (2016)
He said that Bobby is displaying signs of, um...เขาบอกว่าบ๊อบบี้มีสัญญาณของ... Pawn Sacrifice (2014)
I'm displaying it at my engagement ceremony. It will be on the invitations as well.เราจะแขวนรูปไว้ที่หน้างานหมั้น แล้วก็จะเอาใส่ไว้ในบัตรเชิญด้วย Episode #1.7 (2013)
No, you're displaying a shocking ignorance of the subject matter.ไม่ นายกำลังแสดงความโง่ที่น่าตกใจ ของหัวข้อนี้ The Parking Spot Escalation (2012)
Hey, just because a man shows caring for another man doesn't mean he's displaying the love that dare not speak its name.เฮ้ แค่เพราะผู้ชายคนนึง แสดงความอาทรผู้ชายอีกคน ไม่ได้แปลว่า จะแสดงความรักต่อกันสักหน่อย เธอพูดตรง ๆ เลยเหรอ ว่าเธอไม่อยากมีลูกน่ะ The Shiny Trinket Maneuver (2012)
Displaying emotion while withholding your inner ninja at gunpoint.แสดงอารมณ์ออกมา แต่ปกปิดสภาพจิตนินจา โดนปืนจ่ออยู่ภายใน Duress (2012)
Well, you seemed so terrified about displaying your work.ดูเหมือนคุณจะกลัวการแสดงผลงานต่อหน้าคนอื่น Suspicion Song (2011)
You're displaying symptoms of withdrawal.คุณแสดงอาการของคนอยากยาอยู่น่ะ From Childhood's Hour (2011)
But, since then, he's been displaying incredible signs intelligence.ตั้งแต่มันแสดงให้เห็นถึงความฉลาด และเหลื่อเชื่อมาก Rise of the Planet of the Apes (2011)
She's not displaying abnormal behavior at home, is she?เธอไม่ได้แสดงอาการผิดปกติอะไร เวลาอยู่ที่บ้านใช่ไหม? Episode #1.9 (2010)
Others died displaying defensive postures,คนที่ตายคนอื่นๆ อยู่ในท่าทางที่ป้องกัน Protect Them from the Truth (2010)
Surveillance Satellite 3 has obtained visuals of the target. Displaying at highest magnification.ดาวเทียมหมายเลข 3 จับภาพได้แล้วครับ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displayingA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLAYING    D IH0 S P L EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
displaying    (v) dˈɪsplˈɛɪɪŋ (d i1 s p l ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
見せ金[みせがね, misegane] (n) displaying money (to prove that one actually has it) [Add to Longdo]
晒し首;曝し首;晒首;曝首[さらしくび, sarashikubi] (n) displaying a gibbeted head; gibbeted head [Add to Longdo]
切韻[せついん, setsuin] (n) qieyun (ancient Chinese dictionary arranged by rhyme, displaying characters' meanings and representing their pronunciation with fanqie) [Add to Longdo]
総飾り[そうかざり, soukazari] (n) displaying utensils after tea ceremony [Add to Longdo]
張り見世;張見世;張り店;張店[はりみせ, harimise] (n,vs) displaying prostitutes behind a grille [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Display \Dis*play"\, v. t. [imp. & p. p. {Displayed}; p. pr. &
   vb. n. {Displaying}.] [OE. displaien, desplaien, OF.
   despleier, desploier, F. d['e]ployer; pref. des- (L. dis-) +
   pleier, ploier, plier, F. ployer, plier, to fold, bend, L.
   plicare. See {Ply}, and cf. {Deploy}, {Splay}.]
   1. To unfold; to spread wide; to expand; to stretch out; to
    spread.
    [1913 Webster]
 
       The northern wind his wings did broad display.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To extend the front of (a column), bringing it into
    line. --Farrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To spread before the view; to show; to exhibit to the
    sight, or to the mind; to make manifest.
    [1913 Webster]
 
       His statement . . . displays very clearly the actual
       condition of the army.        --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To make an exhibition of; to set in view conspicuously or
    ostentatiously; to exhibit for the sake of publicity; to
    parade.
    [1913 Webster]
 
       Proudly displaying the insignia of their order.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) To make conspicuous by large or prominent type.
    [1913 Webster]
 
   6. To discover; to descry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And from his seat took pleasure to display
       The city so adorned with towers.   --Chapman.
 
   7. (Computers) To output (results or data) in a visible
    manner on the screen of a monitor, CRT, or other device.
    [PJC]
 
   Syn: To exhibit; show; manifest; spread out; parade; expand;
     flaunt.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top