Search result for

displays

(23 entries)
(0.1023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -displays-, *displays*.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Displays in educationป้ายนิเทศทางการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displaysYou can't see too well with these LCD displays.
displaysA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
displaysWhen the counter value reaches the assigned 'lucky-number' it displays a congratulatory message.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง How I Won the War (1967)
Maybe people will come to see our bold, new window displays.บางที,ผู้คนที่มายืนมุงดูที่หน้าต่างโชว์ อาจชอบความแปลกใหม่ของเรานะ Mannequin (1987)
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง Mannequin (1987)
Listen. "There is no argument that his uncanny displays...ฟังนี่ ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการแสดงอันลึกลับของเขา.. The Illusionist (2006)
Observation displays altered image of an object by LEE Seong-bok.การสังเกต แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของวัตถุ โดย ลี ซองบก Almost Love (2006)
I just found this on one of our product displays, and not very well hidden, I might add.ผมเจอไอ้นี่ตรงชั้นวางสินค้า... วางไว้ค่อนข้างเตะตาด้วย Chuck Versus the Marlin (2008)
Morgan, get the displays out.มอร์แกน เอาไปตั้งโชว์เลย Chuck Versus the Seduction (2008)
Next, why aren't my credit card displays out?ต่อไป ทำป้ายโฆษนาผมยังไม่ไปโชว์อีก Chuck Versus the Seduction (2008)
Cashmere stole for ice-skating at Wollman Rink Jacques Torres hot chocolate for window-shopping the holiday displays and the perfect date to the Senior Snowflake Charity Ball.ผ้าพันคอแคชเมียร์สำหรับเล่นไอซ์สเก็ตที่ไวล์แมน โกโกร้อนของชาร์ค ทอร์ สำหรับการเดินดูดิสเพล์ตามห้างต่างๆ It's a Wonderful Lie (2008)
You have the most boring window displays in the world.คุณมีดิสเพลย์ ที่น่าเบื่อที่สุดในโลก Confessions of a Shopaholic (2009)
- He couldn't agree more. - Our displays are boring.เค้าไม่เห็นด้วย ดสเพลย์ของเราน่าเบื่อ Confessions of a Shopaholic (2009)
- Two of our most popular displays. - Yeah?ฉันได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเค้า มันน่าสลดใจ น่าสลดใจ Fallen Idols (2009)
Ethnographic studies of the suburbs indicate a cultural impulsion toward overt displays of status.การศึกษาด้านชาติพันธุ์วรรณา ในกลุ่มคนย่านชานเมือง พบว่ามีตื่นตัวทางวัฒนธรรม สูงกว่าการเปิดเผยตัว ด้านสถานภาพ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
- I don't like public displays of affection.ฉันไม่ชอบการแสดงความรักในที่สาธารณะ Don't Walk on the Grass (2009)
"Personality overview. Mr Stark displays compulsive behaviour."บุคคลิกโดยรวม สตาร์คมีพฤติกรรมวู่วาม Iron Man 2 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLAYS    D IH2 S P L EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
displays    (v) (d i1 s p l ei1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
栴檀は双葉より芳し[せんだんはふたばよりかんばし, sendanhafutabayorikanbashi] (exp) (id) Genius displays itself even in childhood [Add to Longdo]
大和撫子[やまとなでしこ;ヤマトナデシコ, yamatonadeshiko ; yamatonadeshiko] (n) (1) (uk) (See 撫子・1) large pink (Dianthus superbus var. longicalycinus); (2) woman who displays the feminine virtues of old Japan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top