ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bland-

B L AE1 N D   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bland, *bland*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bland[ADJ] ที่ไม่น่าสนใจ, Syn. unexciting
bland[ADJ] ขาดรสชาติ, See also: ไม่มีรสชาติ, Syn. tasteless, Ant. flavorful, tasty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild

English-Thai: Nontri Dictionary
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Tanner, she is to eat bland food for about a week.คุณ แทนเนอร์, เธอต้องกิน อาหารอ่อนสัปดาห์นึง. Suspiria (1977)
It's so sterile, so bland, so wonderful.ปลอดเชื้อโรค ทั้ง... เรียบสนิทวิเศษสุดเลย Bringing Down the House (2003)
The story is a bit blandเรื่องจืดชืดชะมัด Uninvited (2003)
Is that bland?ง่ายไปมั้ย? Oldboy (2003)
I know how much you've dreamt of having a bland, mundane, generic life, but being normal is highly overrated.ฉันรู้เธอฝันอยากมีชีวิตสงบ เรียบง่าย ไม่เป็นที่สนใจ แต่ การมีชีวิตปกติไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้น Hidden (2005)
Ajuhma, it's too bland. You should add more salt.ป้า นี่มันจืดเกินนา เกลืออีกหน่อยดิ Episode #1.3 (2006)
Caught in their quotidian routines,these haunting figures, frozen in time, seem to mock the mundane blandness that screams silently beneath the sizzle of Sin Cityเมื่อดูเข้าไปในชีวิตประจำวันของพวกเขา รูปร่างพวกนี้ที่ยังอยู่ในความทรงจำ คือเย็นจนแข็งตัวทันที ดูเหมือนจะเลียนแบบความนิ่มนวลปกติ ที่ร้องตะโกนอย่างเงียบ ๆ ใต้เสียงร้อนฉ่าของซินซิตี้ Art Imitates Life (2008)
America, the bland, beige and boring. I rather die than go back there.ที่นั่นมันน่าเบื่อจะตายฉันคงตายแน่ถ้ากลับไป The Ramen Girl (2008)
Her broth is bland.ซุปยังไม่เข้าที่ The Ramen Girl (2008)
-Is it bland?มันจืดหรอ? Julie & Julia (2009)
You almost let me feed Judith Jones bland boeuf bourguignon.คุณเกือบให้ฉันเสริฟสตูเนื้อจืดๆให้จูดิทส์ โจนส์ Julie & Julia (2009)
Yes. I've always thought it was a bit bland.ใช่ ผมคิดมาตลอดว่า ว่ามันรสจืดไปหน่อย Everybody Says Don't (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blandShe blandished him out of his black mood.
bland"Well, it's hot again today, isn't it?" "That's one more time you've started with a bland topic."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นุ่มนิ่ม[ADJ] bland, See also: graceful, Example: ผู้ใหญ่ชอบกิริยานุ่มนิ่มของพี่สะใภ้คนนี้มาก

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAND    B L AE1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bland    (j) blˈænd (b l a1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schonkost {f}bland diet [Add to Longdo]
höflich; freundlich {adj} | höflicher; freundlicher | am höflichsten; am freundlichstenbland | blander | blandest [Add to Longdo]
langweilig {adj} | langweiliger | am langweiligstenbland | blander | blandest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bland \Bland\, a. [L. blandus, of unknown origin.]
   [1913 Webster]
   1. Mild; soft; gentle; smooth and soothing in manner; suave;
    as, a bland temper; bland persuasion; a bland sycophant.
    "Exhilarating vapor bland." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Having soft and soothing qualities; not drastic or
    irritating; not stimulating; as, a bland oil; a bland
    diet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bland
   adj 1: lacking taste or flavor or tang; "a bland diet"; "insipid
       hospital food"; "flavorless supermarket tomatoes"; "vapid
       beer"; "vapid tea" [syn: {bland}, {flat}, {flavorless},
       {flavourless}, {insipid}, {savorless}, {savourless},
       {vapid}]
   2: lacking stimulating characteristics; uninteresting; "a bland
     little drama"; "a flat joke" [syn: {bland}, {flat}]
   3: smoothly agreeable and courteous with a degree of
     sophistication; "he was too politic to quarrel with so
     important a personage"; "the manager pacified the customer
     with a smooth apology for the error" [syn: {politic},
     {smooth}, {suave}, {bland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top