หรือคุณหมายถึง savorleß?
Search result for

savorless

(5 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savorless-, *savorless*, savorles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savorless[ADJ] ไร้รสชาติ, See also: จืดชืด, Syn. tasteless

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชืด[ADJ] tasteless, See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid, Syn. จืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ, Example: ซุปนี้มีรสชืดแท้ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savorless \Sa"vor*less\, a.
   Having no savor; destitute of smell or of taste; insipid.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savorless
   adj 1: lacking taste or flavor or tang; "a bland diet"; "insipid
       hospital food"; "flavorless supermarket tomatoes"; "vapid
       beer"; "vapid tea" [syn: {bland}, {flat}, {flavorless},
       {flavourless}, {insipid}, {savorless}, {savourless},
       {vapid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top