ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ブランド

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ブランド-, *ブランド*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ブランド[, burando] (n) (1) brand; (adj-no) (2) bland; (P) [Add to Longdo]
ブランドイメージ[, burandoime-ji] (n) brand image [Add to Longdo]
ブランドウィンドウ[, burandouindou] (n) {comp} branding pane [Add to Longdo]
ブランドロイヤリティー[, burandoroiyaritei-] (n) brand loyalty [Add to Longdo]
ブランド[ブランドか, burando ka] (n) branding [Add to Longdo]
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
ブランド商品[ブランドしょうひん, burando shouhin] (n) brand items [Add to Longdo]
ブランド[ブランドひん, burando hin] (n) (See ブランド商品) brand items; brand-name goods [Add to Longdo]
ブランド[ブランドめい, burando mei] (n) brand name [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A sale of quality-brand goods is being held at that department.あのデパートはブランド品のバーゲン中です。
That looks like the kind of guy who'd buy me lots of designer goods tee-hee-hee.ウフフ。あの人ならたくさんブランド品買ってくれそうだわ。 [F]
Which brand do you prefer?好きなブランドはなんですか。
That's an item from a famous company.有名なブランドですね。
Never mind that. After all up till now he's stuffed himself on huge profit selling high brand-name goods of no real worth. From now on he can just try his best at honest trade.いいのよ。いままで実のないブランド品を高く売りつけて暴利をむさぼってきたんだから。今後せいぜい良心的な商売にはげめばいいんだわ。 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is designer. This is expensive.[JA] ブランドものだな 高価な品だ Insomnia (2002)
"Tommy Bahama"?[JA] 「トミー・バハマ(服ブランド名)」かい? The Simpsons Movie (2007)
In the parts of the United States that contain the modern cities of cleveland, Detroit, New York, in the northern tier, this is the difference between a nice day and having a mile of ice over your head.[JA] アメリカ合衆国の北部に位置し クリーブランド、 デトロイト、ニューヨークのような 近代的な都市があります これが快適な日と An Inconvenient Truth (2006)
- Mr Brandl, the mayor, and Mrs Brandl.[JA] - ミスターブランドル、市長、夫妻ブランドル。 Mission: Impossible (1996)
But Mr. Wallace, I'll need at least a week in Cleveland to visit all my accounts.[JA] クリーブランドの顧客回りに 一週間かかります D.O.A. (1949)
I have only one carton of cigarettes.[JA] 他のブランドでは喉を 痛めるのだ Kabul Express (2006)
Brandon, go into the mine.[JA] ブランドン あの廃坑まで行け First Blood (1982)
Had a little trouble with the M:s and P:s, but otherwise great, eh?[JA] もっとブランドの真似なら... What's Up, Tiger Lily? (1966)
Sell those designer rags you're wearing and you can buy new ones[JA] その身に付けてるブランドもん売れば 新品買えんじゃね? Swing Girls (2004)
There's only one brand that I cannot handle, that is Smith and Wesson.[JA] 唯一オレが扱えないブランドがあるとすれば、 それはスミス・アンド・ウェッソンだな Rescue Dawn (2006)
And when he was killed, me and my brothers were branded so others would know we were less than human.[JA] 彼が殺されたときそして、 私と私の兄弟は、ブランドのました... The Island (2005)
At the last moment, he changed his mind on a decisive issue and decided to drink the pills with a connoisseur wine instead of Ripple or Thunderbird.[JA] 最後の瞬間、重要な 事柄について考えを改め ブランドもののワインで薬を飲むことにした リップルやサンダーバードの代わりに A Scanner Darkly (2006)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブランド[ブランドめい, burando mei] brand name [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top