หรือคุณหมายถึง flavourleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flavourless

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flavourless-, *flavourless*, flavourles
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flavourless มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flavourless*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Life became gray and flavourless.ชีวิตช่างมืดหม่น และไร้รสชาติสิ้นดี Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flavourless    (j) flˈɛɪvələs (f l ei1 v @ l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fade; fad {adj}flavorless [Am.]; flavourless [Br.] [Add to Longdo]
geschmacklosflavorless [Am.]; flavourless [Br.] [Add to Longdo]
geschmacklosflavourless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flavourless \flavourless\ adj.
   same as {flavorless}. [Chiefly Brit.]
 
   Syn: bland, flat, flavorless, insipid, savorless.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flavourless
   adj 1: lacking taste or flavor or tang; "a bland diet"; "insipid
       hospital food"; "flavorless supermarket tomatoes"; "vapid
       beer"; "vapid tea" [syn: {bland}, {flat}, {flavorless},
       {flavourless}, {insipid}, {savorless}, {savourless},
       {vapid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top