ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benignity

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benignity-, *benignity*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา benignity มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *benignity*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benignity(บินิก'นีที) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความใจดี,กุศลกรรม, Syn. kindness

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้นวม[N] gentleness, See also: blandness, mildness, moderate, tenderness, benignity, Syn. ไม้อ่อน, Ant. ไม้แข็ง, Example: รัฐบาลเริ่มใช้ไม้นวมจัดการกับพวกหนังสือพิมพ์, Thai definition: วิธีการที่นิ่มนวล

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benignity    (n) bˈɪnˈɪgnɪtiː (b i1 n i1 g n i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benignity \Be*nig"ni*ty\, n. [OE. benignite, F. b['e]nignit['e],
   OF. b['e]nignet['e], fr. L. benignitas. See {Benign}.]
   1. The quality of being benign; goodness; kindness;
    graciousness. "Benignity of aspect." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Mildness; gentleness.
    [1913 Webster]
 
       The benignity or inclemency of the season.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   3. Salubrity; wholesome quality. --Wiseman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benignity
   n 1: the quality of being kind and gentle [syn: {benignity},
      {benignancy}, {graciousness}] [ant: {malignance},
      {malignancy}, {malignity}]
   2: a kind act [syn: {kindness}, {benignity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top