ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blandishment

B L AE1 N D IH0 SH M AH0 N T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blandishment-, *blandishment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blandishment[N] การประจบเอาใจ, Syn. flattery
blandishments[N] สิ่งที่ทำหรือพูดเอาใจเพื่อให้ทำบางสิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ

CMU English Pronouncing Dictionary
BLANDISHMENT    B L AE1 N D IH0 SH M AH0 N T
BLANDISHMENTS    B L AE1 N D IH0 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blandishment    (n) blˈændɪʃmənt (b l a1 n d i sh m @ n t)
blandishments    (n) blˈændɪʃmənts (b l a1 n d i sh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmeichelei {f} | Schmeicheleien {pl}; schmeichelhafte Worteblandishment | blandishments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blandishment \Blan"dish*ment\, n. [Cf. OF. blandissement.]
   The act of blandishing; a word or act expressive of affection
   or kindness, and tending to win the heart; soft words and
   artful caresses; cajolery; allurement.
   [1913 Webster]
 
      Cowering low with blandishment.     --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Attacked by royal smiles, by female blandishments.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blandishment
   n 1: flattery intended to persuade [syn: {blandishment},
      {cajolery}, {palaver}]
   2: the act of urging by means of teasing or flattery [syn:
     {blandishment}, {wheedling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top