ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flattery

F L AE1 T ER0 IY0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flattery-, *flattery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flattery[N] การประจบสอพลอ, See also: คำยกยอ, คำสรรเสริญเกินความเป็นจริง, Syn. adulation, overpraise, laudation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flattery(แฟลท'เทอรี) n. การยกยอ,การประจบ,การสอพลอ,คำยกยอ,คำสอพลอ, Syn. acclaim

English-Thai: Nontri Dictionary
flattery(n) คำเยินยอ,คำประจบ,การเยินยอ,การประจบสอพลอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatteryการประจบประแจง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A request like yours requires flattery and groveling.การร้องขอเหมือนที่คุณต้องการ การประจบสอพลอ ประจบประแจง A Walk to Remember (2002)
Eye contact, flattery and lots of touching.ตาจ้องตา ประจบและสัมผัสเบา ๆ The House Bunny (2008)
Flattery to appease a malignant narcissist - a frivolous tactic.ประจบสอพลอเพื่อเอาใจ ชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว... ชั้นเชิงเล็กๆน้อยๆ Episode #1.2 (2010)
- Okay. - So we got the flattery close.ปิดแบบสรรเสริญเยินยอ Friends with Benefits (2011)
Flattery will get you everywhere.ดูเหมือนคำยกยอจะติดตัวคุณไปทุกที่นะ World Leader Pretend (2011)
Do you think flattery will keep you alive?? คุณคิดว่าการเยินยอจะทำให้คุณมีชีวิต The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Flattery is not gonna get you out of this.การประจบไม่ได้ทำให้ คุณรอดไปจากเรื่องนี้หรอกนะ Zugzwang (2013)
Overt flattery aside, this extravagant soiree marks not only the beginning of your farcical political career...ชมผมเกินไป งานฟุ้มเฟือยนี้ \ไม่ได้จัดเพื่อฉลอง การเริ่มต้นของอาชีพ\นักการเมืองปลอมๆของคุณ Sacrifice (2013)
Well, flattery will get you everywhere.สอพลอเข้าไว้แล้วจะได้ดี The Neon Demon (2016)
Please, this flattery is futile.ขอเถอะ เยินยอไปก็เปล่าประโยชน์ Sing (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flatteryHe took her remarks as flattery.
flatteryNo one will be caught by his flattery.
flatteryShe is proof against flattery.
flatteryShe is readily accessible to flattery.
flatteryThat sort of flattery will get you nowhere.
flatteryThe attendant is good at flattery.
flatteryThe cabin attendant is good at flattery.
flatteryThere is nothing to be gained by flattery.

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATTERY F L AE1 T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flattery (n) flˈætəriː (f l a1 t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
媚词[mèi cí, ㄇㄟˋ ㄘˊ, / ] flattery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmeichelei {f} | Schmeicheleien {pl}flattery | flatteries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おべっか[, obekka] (n) flattery [Add to Longdo]
おべんちゃら[, obenchara] (n) flattery [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P) [Add to Longdo]
みんみん[, minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery) [Add to Longdo]
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery [Add to Longdo]
阿諛[あゆ, ayu] (n,vs) flattery [Add to Longdo]
阿諛追従[あゆついしょう, ayutsuishou] (n,vs) excessive flattery; adulation [Add to Longdo]
阿諛便佞;阿諛弁佞[あゆべんねい, ayubennei] (n,adj-no) flattery; adulation; sycophancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flattery \Flat"ter*y\, n.; pl. {Flatteries}. [OE. flaterie, OF.
   flaterie, F. flaterie, fr. flater to flatter, F. flatter; of
   uncertain origin. See {Flatter}, v. t.]
   The act or practice of flattering; the act of pleasing by
   artful commendation or compliments; adulation; false,
   insincere, or excessive praise.
   [1913 Webster]
 
      Just praise is only a debt, but flattery is a present.
                          --Rambler.
   [1913 Webster]
 
      Flattery corrupts both the receiver and the giver.
                          --Burke.
 
   Syn: Adulation; compliment; obsequiousness. See {Adulation}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flattery
   n 1: excessive or insincere praise

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top