ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flattery

F L AE1 T ER0 IY0   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flattery-, *flattery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flattery[N] การประจบสอพลอ, See also: คำยกยอ, คำสรรเสริญเกินความเป็นจริง, Syn. adulation, overpraise, laudation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flattery(แฟลท'เทอรี) n. การยกยอ,การประจบ,การสอพลอ,คำยกยอ,คำสอพลอ, Syn. acclaim

English-Thai: Nontri Dictionary
flattery(n) คำเยินยอ,คำประจบ,การเยินยอ,การประจบสอพลอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatteryการประจบประแจง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A request like yours requires flattery and groveling.การร้องขอเหมือนที่คุณต้องการ การประจบสอพลอ ประจบประแจง A Walk to Remember (2002)
Is that a form of flattery?นั่นใช่คำชมรึเปล่า Raise Your Voice (2004)
- Oh, don't waste time with flattery.- อย่าทำให้ข้าเสียเวลากับคำหวานๆ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Who knows where he picked up flatteryไม่รู้ไปเอานิสัย ขี้ประจบประแจงมาจากไหน Always - Sunset on Third Street (2005)
They say imitation is the sincerest form of flattery.พวกเขาสรรเสิญยกยอ นายอย่างจริงใจ Saw V (2008)
My flattery, it makes you uncomfortable.คำเยินยอของข้า ทำให้เจ้าอึดอัด The Other Boleyn Girl (2008)
Eye contact, flattery and lots of touching.ตาจ้องตา ประจบและสัมผัสเบา ๆ The House Bunny (2008)
The fake flattery?คำยกยอจอมปลอม? Invasion (2009)
Fake flattery. Stupid, dimpled grin.ประจบสอพลอจอมปลอม ยิ้มยิงฟันแห้งๆ The Turning Point (2009)
Flattery to appease a malignant narcissist - a frivolous tactic.ประจบสอพลอเพื่อเอาใจ ชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว... ชั้นเชิงเล็กๆน้อยๆ Episode #1.2 (2010)
And although imitation is, of course, the highest form of flattery, his imitations are not very good.และถึงแม้การเลียนแบบอย่างสูงนี่ แน่นอน เหมือนมาจากการประจบสอพลอ การเลียนแบบของเขามันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะ Letters to Juliet (2010)
I'm touched at this most sincerest form of flattery.ทำไมเจ้าถึงแสดงความชื่นชมขนาดนี้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flatteryHe took her remarks as flattery.
flatteryNo one will be caught by his flattery.
flatteryShe is proof against flattery.
flatteryShe is readily accessible to flattery.
flatteryThat sort of flattery will get you nowhere.
flatteryThe attendant is good at flattery.
flatteryThe cabin attendant is good at flattery.
flatteryThere is nothing to be gained by flattery.

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATTERY    F L AE1 T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flattery    (n) flˈætəriː (f l a1 t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
媚词[mèi cí, ㄇㄟˋ ㄘˊ, / ] flattery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmeichelei {f} | Schmeicheleien {pl}flattery | flatteries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おべっか[, obekka] (n) flattery [Add to Longdo]
おべんちゃら[, obenchara] (n) flattery [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P) [Add to Longdo]
みんみん[, minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery) [Add to Longdo]
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery [Add to Longdo]
阿諛[あゆ, ayu] (n,vs) flattery [Add to Longdo]
阿諛追従[あゆついしょう, ayutsuishou] (n,vs) excessive flattery; adulation [Add to Longdo]
阿諛便佞;阿諛弁佞[あゆべんねい, ayubennei] (n,adj-no) flattery; adulation; sycophancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flattery \Flat"ter*y\, n.; pl. {Flatteries}. [OE. flaterie, OF.
   flaterie, F. flaterie, fr. flater to flatter, F. flatter; of
   uncertain origin. See {Flatter}, v. t.]
   The act or practice of flattering; the act of pleasing by
   artful commendation or compliments; adulation; false,
   insincere, or excessive praise.
   [1913 Webster]
 
      Just praise is only a debt, but flattery is a present.
                          --Rambler.
   [1913 Webster]
 
      Flattery corrupts both the receiver and the giver.
                          --Burke.
 
   Syn: Adulation; compliment; obsequiousness. See {Adulation}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flattery
   n 1: excessive or insincere praise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top