ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม้นวม

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้นวม-, *ไม้นวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้นวม[N] musical instrument, See also: padded xylophone hammer, xylophone stick, soft stick, Thai definition: ไม้ตีระนาดพันด้วยนวม
ไม้นวม[N] gentleness, See also: blandness, mildness, moderate, tenderness, benignity, Syn. ไม้อ่อน, Ant. ไม้แข็ง, Example: รัฐบาลเริ่มใช้ไม้นวมจัดการกับพวกหนังสือพิมพ์, Thai definition: วิธีการที่นิ่มนวล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้นวมน. ไม้ตีระนาดที่พันผ้าและด้ายถักหลาย ๆ รอบจนแน่น เมื่อใช้ตีจะมีเสียงนุ่มนวล, โดยปริยายหมายความว่า วิธีการนิ่มนวล, ความอ่อนโยน, เช่น นักเรียนชั้นนี้ต้องใช้ไม้นวมจึงยอมเข้าเรียน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One house I play good cop, the next one I play bad cop, but I still can't get shit from anybody in the neighborhood.บ้านหลังนึงชั้นใช้ไม้นวม อีกหลังนึงใช้ไม้แข็ง แต่ก็ไม่ได้แม้วอะไรเลย Our Father (2008)
But I had what she needed, a way back in with the clan, so she's playing nice.แต่ผมมีสิ่งที่เธอต้องการ ทางเดียวที่จะเข้าถึงคนในเผ่า เธอจึงใช้ไม้นวม Avatar (2009)
We can do this easy or we can do this hard-- it's your choice.เราจะเล่นไม้นวมหรือไม้แข็งก็ได้ แล้วแต่คุณจะเลือก The Penelope Papers (2011)
I'm making progress, softening him up a bit.ฉันกำลังจัดการอยู่ ใช้ไม้นวมดูสักพัก Matsya Nyaya (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้นวม[n.] (māinūam) EN: padded xylophone   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top